Beskattning av tjänster vid utrikeshandel

Följande material från Skatteverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Omsättningslandsregler för tjänster enligt EG-rådets direktiv 2008/8/EG i mervärdesskattelagen (ML). Tjänster ska beskattas i omsättningslandet. Om tjänsten är omsatt i Sverige ska den beskattas här. Om tjänsten är omsatt i ett annat EG-land ska den beskattas där. Tjänster som är omsatta i ett land utanför EG ska inte beskattas inom EG.

Från den 1 januari 2010 gäller två huvudregler för var en tjänst anses omsatt. Den ena gäller vid försäljning till näringsidkare, och den andra gäller vid försäljning till någon som inte är näringsidkare. Den allmänna principen är att en tjänst ska beskattas i det land där den konsumeras. Reglerna gäller oavsett om köparen finns inom eller utanför EG. Från huvudreglerna görs vissa undantag. För några tjänster kommer det inte att bli någon ändring av nuvarande regler.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Förändringarna kan även få stor betydelse för dig som köper tjänster från andra länder. Som näringsidkare kan du t.ex. oftare än tidigare bli skyldig att beräkna, deklarera och betala moms för tjänster du köper (omvänd skattskyldighet). Även om du har en momsfri verksamhet gäller den omvända skattskyldigheten vid sådana inköp. En tandläkare som bedriver en momsfri verksamhet kommer t.ex. ändå att behöva beräkna, deklarera och betala moms för tjänster som hon eller han köper för verksamheten av utländska företagare. Den som ska deklarera moms i Sverige ska först anmäla sig för momsregistrering.

Den som blir momsregistrerad enbart för inköp av tjänster från andra länder är bara skattskyldig för sådana inköp och har inte rätt till avdrag för den ingående momsen och inte heller för annan ingående moms eller rätt att få återbetalning av moms från andra länder.

Även juridiska personer (t.ex. bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner) som inte bedriver näringsverksamhet anses som näringsidkare om de är momsregistrerade.

En köpare ska också agera i egenskap av näringsidkare vid inköpet. Det innebär att inköpen ska göras för verksamheten. Med någon som inte är näringsidkare avses t.ex. privatpersoner.

Huvudregel vid försäljning till näringsidkare

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare är att tjänsterna anses omsatta i det land där köparen är etablerad när tjänsten tillhandhålls dit. Du ska inte ta ut någon moms om köparen är en näringsidkare i ett annat land än Sverige. Etablerad anses man vara där man har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe Om köparen saknar säte eller fast etableringsställe anses tjänsten omsatt där köparen bor eller vistas stadigvarande.

Ett villkor för att du ska kunna sälja tjänster momsfritt är att köparen agerar i sin egenskap av näringsidkare. Tjänsten får alltså inte vara avsedd enbart för privat användning.

Köpare i ett annat EG-land

När du sålt en tjänst utan svensk moms till någon i ett annat EG-land måste du lämna uppgifter till Skatteverket om försäljningen i en periodisk sammanställning. För att du ska kunna göra det måste köparen ha har ett giltigt momsregistreringsnummer i det aktuella EG-landet. Härlänk till annan webbplats kan du kontrollera om ett nummer är giltigt.

Huvudregel vid försäljning till privatpersoner

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) innebär att tjänsterna anses omsatta och ska beskattas i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att du som säljare ska ta ut svensk moms oavsett i vilket land köparen finns.

Undantag från bägge huvudreglerna

Fastighetstjänster
Tjänster med anknytning till en viss fastighet är omsatta i det land där fastigheten finns. Det innebär att du kan behöva vara momsregistrerad i ett annat land om du säljer fastighetstjänster. En utländsk företagare som säljer tjänster som gäller fastigheter i Sverige måste vara momsregistrerad här om kunden är en privatperson.

Persontransporter
Persontransporter som helt utförs inom Sverige är omsatta här. Persontransporter mellan Sverige och andra länder är omsatta utomlands.

Kulturella och liknande tjänster
Följande tjänster anses alltid omsatta där aktiviteterna faktiskt äger rum:

  • kulturella och konstnärliga aktiviteter
  • idrottsaktiviteter
  • vetenskapliga aktiviteter
  • pedagogiska aktiviteter
  • aktiviteter av underhållningskaraktär
  • aktiviteter som liknar de ovan uppräknade t.ex. mässor och utställningar.

Från den 1 januari 2011 gäller detta undantag endast när tjänsterna säljs till någon som inte är näringsidkare t.ex. en privatperson. Vid försäljning till näringsidkare gäller undantagen då endast för inträde till kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga och underhållningsevenemang. Det innebär t.ex. att en utländsk näringsidkare även i fortsättningen ska betala svensk moms i biljettkassan.

Restaurang- och cateringtjänster
Restaurang- och cateringtjänster är omsatta där tjänsterna fysiskt utförs. En restaurang i Sverige ska ta ut svensk moms oavsett vem som köper tjänsterna. Likaså ska en cateringtjänst som utförs i Sverige beskattas här. Om du själv säljer cateringtjänster som utförs i t.ex. Danmark gäller danska bestämmelser.

Särskilda bestämmelser införs för restaurangverksamhet ombord på tåg.

Korttidsuthyrning av transportmedel
Uthyrning av transportmedel, t.ex. en bil, i högst 30 dagar är omsatt i det land där kunden hämtar transportmedlet. Oavsett om en näringsidkare eller en privatperson hyr bilen ska du ta ut moms om kunden hämtar bilen i Sverige. För fartyg är tidsgränsen 90 dagar.

Om du hyr eller hyr ut ett transportmedel för längre tid än 30 respektive 90 dagar gäller respektive huvudregel.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till
näringsidkare

Varutransporter och arbete på lös egendom
Varutransporttjänster och transportanknutna tjänster (t.ex. lastning och lossning) som uteslutande nyttjas eller på annat sätt tillgodogörs utanför EG är omsatta utomlands om köparen är en näringsidkare. Detsamma gäller för arbete på varor som är lös egendom.

Undantag från huvudregeln vid försäljning av tjänster till
privatpersoner

Förmedlingstjänster
Förmedlingstjänster som du tillhandahåller någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) är omsatta där huvudtransaktionen (den försäljning som förmedlas) görs. Det spelar ingen roll i vilket land köparen bor.

Med förmedling menas här att t.ex. A i B:s namn och för B:s räkning förmedlar en vara eller en tjänst. En förmedling förutsätter att det finnas en huvudtransaktion (t.ex. försäljning av en vara).

Transporttjänster
Varutransporter som görs inom Sverige är omsatta inom landet. Varutransporter som görs mellan två EG-länder för någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) är omsatt i det land där transporten börjar. Det innebär t.ex. att ett svenskt åkeri som transporterar en svensk privatpersons bohag från Tyskland till Sverige kan få ta ut tysk moms.

Transportanknutna tjänster
Transportanknutna tjänster, t.ex. lastning eller lossning, är omsatta i det land där tjänsten fysiskt utförs, om den som köper tjänsten är en någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson).

Arbete på lös egendom
Tjänster som består av värdering av, eller arbete på, lös egendom är omsatta i det land där tjänsterna fysiskt utförs, om köparen är någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson). En reparation av en vara är ett exempel på arbete på lös egendom.

Intellektuella tjänster
Dessa tjänster som ofta kallas intellektuella tjänster eller ”paragraf 7-tjänster” kommer inte att omfattas av huvudregeln när köparen är någon som inte är näringsidkare (t.ex. en privatperson) utanför EG. Undantaget från huvudregeln innebär att försäljningen är omsatt utomlands.

Vid försäljning inom EG gäller huvudregeln.

Den som säljer intellektuella tjänster från ett land utanför EG till någon som inte är näringsidkare i Sverige ska deklarera och betala moms i Sverige.

Till den här gruppen av tjänster räknas t.ex. reklam och annonsering, datatjänster, information, bank- och finansieringstjänster, försäkringar, uthyrning av arbetskraft, telekommunikation och elektroniska tjänster.

Källa: Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar