Moms

Mervärdesskatt, moms, är en förbrukningsskatt (konsumtionsskatt). Momsen är en indirekt skatt då den inte administreras via den direkta skatten som räknas fram när du deklarerar. Det innebär att ju mer vi förbrukar (konsumerar) som privatpersoner (slutkonsumenter) desto mer skatt betalar vi in till staten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Mervärdesskattelagen (ML)

Mervärdesskattelagen (ML) är den lag som reglerar momsbeskattningen. ML är indelad i två avdelningar.

Första avdelningen handlar bl.a. om

 • vem som är skyldig att betala moms till staten
 • vad som avses med yrkesmässig verksamhet
 • vem som räknas som utländsk företagare
 • vem som är skattesubjekt
 • vilka omsättningar av varor och tjänster som är skattepliktiga respektive undantagna från skatteplikt
 • vad som menas med omsättning inom och utom landet
 • vem som får dra av ingående moms och vem som har möjlighet att få återbetalning av ingående moms

Den andra avdelningen handlar bl.a. om

 • faktureringsskyldighet
 • redovisning av utgående och ingående moms
 • återbetalning av moms till icke skattskyldiga.

Moms ska redovisas för följande försäljningar och förvärv

 • skattepliktig omsättning inom landet av varor och tjänster som görs i en yrkesmässig verksamhet
 • skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv (EG-förvärv)
 • skattepliktig import av tjänster
 • skattepliktig import av varor.

Export är momsfri. Finns även vissa omsättningar av varor och tjänster som är momsfria.

Momsen administreras av företagen

Staten har via Mervärdesskattelagen (ML) bestämt att företagen ska administrera momsen, d.v.s. räkna fram, registrera, deklarera och betala in för statens räkning.

För ett företag har momsen ingen större betydelse förutom det administrativa arbetet. Företaget får betala moms på inköp, ta ut moms på försäljning och skillnaden mellan in- och utgående moms betalas in till staten. Den som betalar hela momsen i slutändan är konsumenten d.v.s. slutförbrukaren. Se exemplet med mervärdesskattekedjan nedan.

Tanken med momsen är att varan eller tjänsten ska bli dyrare för varje led som den förädlas vidare, ett s.k. mervärde. Staten baserar den indirekta skatten, d.v.s. momsen, på detta mervärde.

Det är viktigt att komma ihåg att själva utbetalningen respektive inbetalningen inte påverkar momsredovisningen. Har ditt företaget ännu inte fått betalat för en vara eller utförd tjänst, eller om ditt företaget ännu inte betalt för en vara eller tjänst, ska företaget redovisa momsen.

Vem ska betala moms?

Skattskyldig är den fysiska eller juridiska person (AB, ekonomisk förening etc.) som bedriver en verksamhet:

 • den som omsätter/säljer en vara eller tjänst
 • den som gör ett gemenskapsinternt förvärv
 • den som köper varor om omsättningen ingår i en trepartshandel
 • den som köper vissa tjänster från en utländsk företagare
 • den som är tullskyldig

Skattskyldig ska oberoende av omsättningens storlek alltid redovisa och betala moms.

Momsen redovisas på två olika sätt – i självdeklarationen eller i skattedeklarationen.

Följande ska redovisa moms i skattedeklaration:

 • Skattskyldiga eller återbetalningsberättigade med ett beskattnings- underlag som för ett beskattningsår överstiger 1 miljon kr.
 • Handelsbolag, kommanditbolag och grupphuvudman för mervärdesskattegrupp.
 • Skattskyldiga eller återbetalningsberättigade som inte är skyldiga att lämna självdeklaration, t.ex. konkursbon och utländska företag.
 • Den som omfattas av beslut om s.k. uppbyggnadsskede.
 • Den som redovisar överskjutande ingående moms p.g.a. exportomsättning och/eller EG-leveranser. Om beskattningsunderlaget uppgår till högst 1 miljon kr och det finns särskilda skäl kan dock redovisning få ske i självdeklarationen.
 • De som är skattskyldiga endast p.g.a. förvärv av s.k. nytt transportmedel eller punktskattepliktig vara.
 • Skattskyldiga som begärt att få redovisa momsen i skattedeklarationer trots att beskattningsunderlaget för beskattningsåret inte överstiger 1 miljon kr. Ett sådant beslut ska gälla hela beskattningsår och minst två på varandra följande beskattningsår.
 • Skattskyldiga som ska redovisa momsen i skattedeklarationer p.g.a. särskilda skäl. Särskilda skäl anses föreligga t.ex. vid uthyrning av verksamhetslokal. Ett sådant beslut ska gälla hela beskattningsår.

Redovisning i självdeklarationen:

 • Skattskyldiga som inte ska lämna skattedeklaration ska redovisa momsen i självdeklarationen. Detta innebär att momsen redovisas för ett helt beskattningsår.

Vad är det som beskattas?

Varje omsättning av vara och tjänst som görs inom Sverige ska beskattas om omsättningen inte är särskilt undantagen. Hit räknas även

 • så kallade gemenskapsinterna förvärv inom EG
 • import från land utanför EG

Uthyrning av bostäder samt omsättning av varor och tjänster inom bland annat sjukvård och utbildning momsbeskattas inte.

Förklaring av begreppen:

Vara – Med vara menas materiella ting, fastigheter, gas, kyla och värme samt elektrisk kraft. Hit räknas även såväl råvaror och halvfabrikat som färdiga konsumtions- och kapitalvaror.

Tjänst – Med tjänst menas allt annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet.

Exempel på mervärdesskattekedjan

Moms tas ut på både privat och offentlig konsumtion av varor och tjänster. Den tas ut i samtliga led i produktions- och distributionskedjan och betalas in till
staten på det mervärde som tillförts i respektive led.

Från Skatteverkets momsbroschyr tas följande exempel:

Trävarufirman A säljer till möbelfabriken B

moms

Möbelfabriken B säljer till möbelaffären C

moms

Möbelaffären C säljer till kunden D

moms

Som synes har man hela tiden förädlat varan och det är på detta mervärde som momsen betalas. Summan av momsen i de olika leden stämmer med den moms som slutkonsumenten får betala, dvs 125 + 225 +143 = 493 kr

Uppmärksamma

 • att varje led får göra avdrag i sin skattedeklaration för den moms som påförts av närmast föregående led
 • att varje led bara betalar in den moms som uppkommer genom det mervärde som tillkommer
 • att summan av momsen i de olika leden motsvarar den moms som slutkonsumenten får betala vilket innebär att momsen inte belastar företagets resultat

Källa:
Ovanstående text är sammanfattad utifrån Skatteverkets informationsmaterial.

Läs mer om moms på Skatteverkets hemsida

Länk till: Skatteverket
 

Läs mer om:

F-skatt och egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
Punktskatter
Skattekontot
Trafikstyrning internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknadshandel
Delägare i fåmansföretag

Lämna en kommentar