Resultaträkning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL)

Det finns två uppställningsformer för Resultaträkningen enligt Årsredovisningslagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning)

 1. Nettoomsättning
 2. Förändring av varulager
 3. Aktiverat arbete för egen räkning
 4. Övriga rörelseintäkter
 5. Råvaror och förnödenheter
 6. Övriga externa kostnader
 7. Personalkostnader
 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
  anläggningstillgångar
 9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
 10. Övriga rörelsekostnader
 11. Intäkter från andelar i koncernföretag
 12. Intäkter från andelar i intresseföretag
 13. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är
  anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från
  koncernföretag)
 14. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om
  intäkter från koncernföretag)
 15. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga
  placeringar
 16. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om
  kostnader avseende koncernföretag)
 17. Extraordinära intäkter
 18. Extraordinära kostnader
 19. Bokslutsdispositioner
 20. Skatt på årets resultat
 21. Övriga skatter
 22. Årets resultat

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med
funktionsindelning)

 1. Nettoomsättning
 2. Kostnad för sålda varor
 3. Bruttoresultat
 4. Försäljningskostnader
 5. Administrationskostnader
 6. Övriga rörelseintäkter
 7. Övriga rörelsekostnader
 8. Intäkter från andelar i koncernföretag
 9. Intäkter från andelar i intresseföretag
 10. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är
  anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från
  koncernföretag)
 11. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om
  intäkter från koncernföretag)
 12. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga
  placeringar
 13. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om
  kostnader avseende koncernföretag)
 14. Extraordinära intäkter
 15. Extraordinära kostnader
 16. Bokslutsdispositioner
 17. Skatt på årets resultat
 18. Övriga skatter
 19. Årets resultat

Lämna en kommentar