Värdeminskning på jord- och skogsbruk

Reglerna om avdrag för värdeminskning på byggnader, markanläggningar och inventarier är gemensamma för all näringsverksamhet. Här kan du läsa vad som är speciellt för jord- och skogsbruk.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Exempel på markanläggningar inom jord- och skogsbruk

Som markanläggning räknas alla anläggningar på eller i marken som är avsedda för jordbruksdriften, men som inte har direkt samhörighet med byggnad eller inventarier.

Exempel på markanläggningar är

 • täckdiken
 • öppna diken
 • invallning
 • markvägar
 • skogsvägar
 • vägbroar
 • brunnar utan direkt samhörighet med byggnad eller inventarier
 • koportar
 • nyodling
 • stenbrytning och bortsprängning av sten på åker.

I markanläggning ingår inte markinventarier, till exempel stängsel, bevattningsanläggningar i jord med mera.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Värdeminskningsavdrag och avskrivningsprocent för markanläggning

Utgifter för att anskaffa en markanläggning ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag enligt en särskild avskrivningsplan. Årligt värdeminskningsavdrag kan göras med högst 10 procent av anskaffningsvärdet för täckdiken och skogsvägar och med högst 5 procent av anskaffningsvärdet för andra markanläggningar. Värdeminskningsavdrag ska göras från den dag under året då markanläggningen färdigställts. Avdraget kan alltså bli lägre än 10 procent respektive 5 procent det år anläggningen förvärvas.

Om en markanläggning är avsedd att användas bara ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart.
 

Avskrivningsunderlag för markanläggning

Avskrivningsunderlaget är normalt anskaffningsutgiften för själva markanläggningen. Har näringsbidrag använts för anskaffningen, ska avskrivningsunderlaget minskas med bidraget.

I avskrivningsunderlaget för täckdike inräknas utgiften för täckta huvudavlopp. Att återställa och lägga om ett tidigare anlagt täckdike, jämställs med nyanläggning och utgiften ska läggas till avskrivningsunderlaget. Reparations- och underhållskostnader på täckdikningsanläggningar, dras av omedelbart. Avskrivningsunderlaget ska minskas till 75 procent om markanläggningen köpts 1990 eller tidigare.
 

Exempel på byggnads- och markinventarier inom jord och Skogsbruk

Som byggnadsinventarier räknas all jordbruksberoende inredning och maskinell utrustning i ekonomibyggnader och ledningar av skilda slag för jordbrukets behov.

Exempel på byggnadsinventarier är

 • bås
 • boxar och spiltor
 • båsavskiljare
 • foderbord, fodergrindar, vattenkoppar
 • spaltgolv
 • utrustning för skrap- och svämutgödsling med tillhörande urinbrunn eller gödselbehållare
 • gödselstad
 • mjölkningsanläggningar och kylbassänger
 • pumpar
 • ledningar för el, vatten och avlopp som är avsedda för driften
 • fläktar och ventilationsanordningar
 • silo- och torkanläggningar
 • fasta transporter, hissar och liknande.

Anslutningsavgift eller anläggningsbidrag som avser en nyttighet som är knuten till en fastighet betraktas som inventarier.

Markinventarier

Ett markinventarium är en anläggning i eller på mark, som är avsett att användas tillsammans med vissa maskiner eller andra inventarier i jordbruksdriften.

Exempel på markinventarier är

 • stängsel och annan jämförlig avspärrningsanordning, till exempel grindar, bommar, räcken och färister
 • vissa utomhus belägna gödselbassänger, urinbrunnar eller liknande anordningar, om de är avsedda att användas tillsammans med andra maskiner eller driftinventarier
 • dagbrunnar med därtill hörande kulvertar
 • bevattningsanläggningar i jord
 • reningsanordningar och andra anläggningar för vattenvård
 • jordbruksberoende utomhusledningar, till exempel el-, vatten- och avloppsledningar.

Reglerna om värdeminskningsavdrag för maskiner och andra inventarier får tillämpas på byggnads- och markinventarier.
 

Lagervärdering av djur

Lager av djur får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och ålderssammansättning som det är fråga om (se Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk SKVFS 2017:21). Djuren behöver dock inte tas upp till ett värde som är högre än djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde. För särskilt dyrbara avelsdjur ska djuret tas upp till 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Om näringsbidrag har använts för att anskaffa lagertillgångar ska den del av lagerutgiften som täckts av bidraget, inte tas med vid lagervärderingen.
 

Källa: Skatteverket 2018

Läs mer om:

Skogsavdrag och skogskonto
Intäkter från jord- och skogsbruksfastighet
Kostnader för jord- och skogsbruksfastighet
Arrende

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar