Arrende

Här kan du läsa om vilka särskilda regler det finns för arrenderade lantbruksenheter. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Överlåtelse av arrenderätt

Ersättning för överlåtelse av arrenderätt är intäkt i närings­verk­samhet. Avdrag medges för arrenderättens – i beskattnings­hänseende – oavskrivna värde. I undantagsfall kan ersättningen behandlas enligt reglerna för kapitalvinst­beskatt­ning.
 

Arrendators bostad

Du som bor i en bostadsbyggnad som ingår i en arrenderad lantbruksenhet ska inte redovisa bostadsförmånsvärde. En privatbostad får nämligen inte ingå i arrendatorns näringsverk­sam­het. Du som är arrendator får inte göra avdrag för den del av arrendet som avser privatbostad. Avdrag får heller inte göras för reparationer, underhåll, övriga löpande utgifter eller värde­minskningsavdrag på privatbostad.
 

Förbättringskostnader på tillgångar

Om du som är arrendator har utgifter för ny-, till- eller ombyggnad av markanläggning eller byggnad och  ägaren till lantbruksenheten omedelbart blir ägare till vad som utförts, ska arrendatorn dra av utgiften genom årliga värdeminsknings­avdrag enligt  avskrivningsplan. Avdrag ska göras med 5 procent. För täckdiken gäller 10 procent per år. Om en byggnad eller markanläggning är avsedd att användas bara ett fåtal år, får arrendatorn dra av hela utgiften omedelbart.

Har en arrendator utgifter för att köpa in byggnadsinventarier, markinventarier eller andra inventarier och ägaren till lantbruks­enheten omedelbart blir ägare till inventariet, ska arrendatorn dra av utgiften på samma sätt som för andra inventarier.

Om en arrendator får ersättning från ägaren för de arbeten som utförts respektive de anskaffningar som gjorts, ska arrendatorn ta upp ersättningen som intäkt i näringsverksamhet. Samtidigt drar arrendatorn av den del av anskaffningsutgiften som inte dragits av genom värdeminskningsavdrag, fast inte med högre belopp än mottagen ersättning. När arrendet upphör ska arrendatorn dra av resten.
 

Fastighetsägarens skyldighet att betala skatt för arrendators förbättringskostnader

Om en arrendator har lagt ner kostnader på lantbruksenheten så att fastigheten har ökat i värde, beskattas fastighetsägaren för värdeökning när arrendet upphör. Värdeökningen ska tas upp som intäkt i ägarens näringsverksamhet och avskrivningsunderlaget ska ökas med samma belopp.

Fastighetsägaren beskattas inte för värdeökning av mark- eller byggnadsinventarier som arrendatorn har bekostat. Inventariets avskrivningsunderlag ökas heller inte.
 

Källa: Skatteverket 2018

Läs mer om:

Skogsavdrag och skogskonto
Intäkter från jord- och skogsbruksfastighet
Kostnader för jord- och skogsbruksfastighet
Värdeminskning på jord- och skogsbruk

Lämna en kommentar