Fördragen är grunden

De grundläggande reglerna för EU-samarbetet finns nedskrivna i avtal, så kallade fördrag. I fördragen beskrivs vad EU får besluta om och hur det ska gå till liksom hur EU:s institutioner ska fungera. Fördragen kan jämföras med grundlagar i ett land. Alla EU-länder har godkänt fördragen och ska följa dem. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Tre grundfördrag

EU:s fördrag sätter ramarna för EU-samarbetet. Det innebär till exempel att EU bara kan besluta i de frågor som finns med i fördragen. Där anges också vem som har rätt att fatta beslut och hur beslutet ska gå till. EU har tre grundfördrag:

 • EU-fördraget, fördraget om Europeiska unionen. 
  Här beskrivs EU:s mål, EU-institutionernas uppgifter och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Kallas även Maastrichtfördraget. Började gälla 1993.
   
 • EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
  Fördraget tar upp vilka områden EU får fatta beslut om och hur besluten ska gå till. Kallas även Romfördraget. Började gälla 1958.
   
 • Euratom-fördraget.
  Innehåller EU:s regler om kärnenergi. Började gälla 1958.
   

Ändringar i fördragen

Varje medlemslands regering, Europaparlamentet och EU-kommissionen kan föreslå ändringar i fördragen. För att ändringarna ska börja gälla måste alla medlemsländers nationella parlament godkänna dem. Medlemsländerna har flera gånger ändrat i fördragen.

Ändringarna görs i form av ett ändringsfördrag. Text i ändringsfördragen ska alltid föras in i ett av EU:s grundfördrag, så att reglerna om EU-samarbetet finns samlade där.
 

Så går det till när EU ändrar i ett fördrag

 1. Varje medlemslands regering, Europaparlamentet och EU-kommissionen kan föreslå ändringar i fördragen.
 2. Ändringar sker enligt en procedur som finns i artikel 48 i EU-fördraget.
 3. EU:s stats- och regeringschefer ska godkänna förslaget till nytt fördrag.
 4. Fördraget ska ratificeras, alltså godkännas, av medlemsländernas nationella parlament. Länder kan också ha folkomröstning.
 5. Först när alla medlemsländers parlament har godkänt ett nytt fördrag kan det börja gälla.
   

Lissabonfördraget är senaste ändringen

Det senaste ändringsfördraget är Lissabonfördraget som började gälla i december 2009. Lissabonfördraget innebar till exempel att Europeiska rådet blev en EU-institution och skulle ledas av en vald ordförande. Detta skrevs då in i EU-fördraget, ett av grundfördragen.

EU:s fördrag på EU:s webbplats

Ändringsfördrag och årtal när de började gälla:

 • Fusionsfördraget 1967
 • Europeiska enhetsakten 1987
 • Amsterdamfördraget 1999
 • Nicefördraget 2003
 • Amsterdamfördraget 2009
   

Läs mer om:

EU:s lagar och regler
Olika typer av EU-lagar
EU-lagar gäller framför svenska lagar
Förarbeten till EU-lagar
 

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar