Ansvar och befogenheter

Vem som på ett företag har ansvar för vad när det gäller kemikaliearbetet är viktigt att fastställa. I större företag finns oftast personer med mer eller mindre specialkunskaper inom området medan det i små företag är ägaren eller någon annan i ledningen som har ansvaret. Det farligaste som kan hända är att viktiga åtgärder hamnar "mellan stolarna" och att det därmed uppstår onödiga risker.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ansvar och befogenheter

I stort som litet företag börjar ett bra kemikaliearbete med att ansvariga personer utses och att de får de befogenheter som behövs. Att någon har ansvar och befogenhet innebär inte att den personen ska göra allt arbete själv, men han eller hon ska se till att saker händer d.v.s. att saker utreds och åtgärdas.

Beroende på hur stort företaget är och vad det sysslar med kan olika personer vara ansvariga. Det kan t.ex. vara inköpsansvarig, produktionsansvarig och en miljösamordnare som tillsammans har ett ansvar för företagets kemikaliearbete. För företag där kemikalier används i stor utsträckning och att många av de anställda på olika sätt kommer i kontakt med dessa kemikalier kan en kemikaliekommitté bildas.

Utbildning

Ett viktigt led i att minska riskerna med kemikaliehantering är utbildning. För de som sysslar med hanteringen av kemikalier gäller det att ha tillräcklig kompe- tens för att kunna utföra sitt arbete.

Här följer exempel på vad som kan ingå i en kemikalieutbildning:

 • Olika risker i hanteringen av kemikalier.
 • Hur produkter klassificeras och märks.
 • Säkerhetsdatablad och hur de läses.
 • Hur hanteringen av olika kemikalier konkret fungerar på arbetsplatsen.
 • Skyddsutrustning och hur den används.
 • Vad som ska göras i händelse av en olycka, ett läckage etc.
 • Vem på företaget som har uppgifter och ansvar.
 • Att göra riskbedömningar.
 • Lagar och regelsystem som styr kemikaliehanteringen

När någon nyanställs

När någon nyanställs är det viktigt att det finns rutiner för hur personen ska introduceras till de regler m.m. som berör miljöarbetet, däribland hanteringen av kemiska produkter. Utarbeta gärna en eller flera checklistor. De kan exempelvis innehålla följande:

 • Var finns första hjälpen utrustning.
 • Vad görs vid brand. Utrymningsvägar, släckutrustning.
 • Personlig skyddsutrustning med instruktioner.
 • Förvaring av kemikalier.
 • Se punkterna ovan under Utbildning.

Källa: Kemikalieinspektionen

 

Lämna en kommentar