Anställningsavtal

Anställningsavtalet är det dokument som beskriver vad arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om, det vill säga vad det är som ska gälla under anställningen. Ett anställningsavtal kan vara muntligt, men eftersom arbetsgivaren är skyldig att lämna en skriftlig information om anställningsvillkoren, är det lämpligt att skriva ett avtal.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Anställningsavtalet

Ett anställningsavtal är ett överenskommelse mellan två parter. Arbetstagaren åtar sig att utföra ett arbete åt arbetsgivaren under de villkor som reglerats i avtalet. Arbetsgivaren betalar för detta ut lön och vissa andra förmåner. Båda parter skriver under avtalet.

När anställningsavtalet skrivs måste hänsyn tas till den lagstiftning som finns inom området. De allra flesta arbetsgivare är genom sin arbetsgivarorganisation knuten till ett kollektivavtal. Är inte företaget organiserat är det dock i de flesta fall bundet av ett så kallat hängavtal som upprättats mot en facklig organisation. Kollektivavtalet innehåller en mängd bestämmelser och regleringar som även dessa måste beaktas i anställningsavtalet. Många gånger hänvisar parterna till gällande kollektivavtal i anställningsavtalet. Detta är praktiskt eftersom avtalet då inte behöver skrivas så detaljerat, detaljerna finns ju i det skriftliga kollektivavtalet.

I lagen om anställningsskydd, LAS, står det att arbetsgivaren skriftligen, senast en månad efter att anställningen börjat, måste informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen (görs dock lämpligen i anställningsavtalet).

Så här lyder texten i LAS:

6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.”

Följande uppgifter måste finnas med i anställningsavtalet. Vissa kollektivavtal kan ställa ytterligare krav på innehåll.

 • Arbetsgivarens namn och adress.
   
 • Den anställdes namn och adress.
   
 • Tillträdesdag
   
 • Vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Tjänstetitel eller yrkesbeskrivning.
   
 • Den plats där arbetet ska utföras.
   
 • Anställningsform. Om det är en tillsvidareanställning, provanställning eller en tidsbegränsad anställning av något slag.
   
 • Om anställningen är tillsvidare ska de uppsägningstider som gäller finnas med. Går att hänvisa till kollektivavtal eller LAS.
   
 • Är det en provanställning ska prövotiden anges (längst 6 månader).
   
 • Är anställningen tidsbegränsad ska slutdatum då anställningen upphör finnas med. Andra villkor som eventuellt gäller vid anställningens upphörande ska också finnas med.
     
 • Lön, andra förmåner (t.ex. tjänstebil) samt tjänstgöringsgrad ( t.ex. heltid 40 timmar/vecka, deltid i %).
   
 • När och hur ofta som lönen betalas ut.
   
 • Hur arbetstiden är förlagd, om flextid tillämpas och vad som då gäller etc.
   
 • Vilka semestervillkor som gäller.
   
 • Om företaget är anslutet till ett kollektivavtal.
   
 • Försäkringsvillkor som gäller.
   
 • Beskrivning om eventuell sekretess.

Lämna en kommentar