Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Arbetsgivaravgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som en arbetsgivare betalar in till staten för sina anställda.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Preliminärt skatteavdrag ska göras på ersättning för arbete till person som har A-skatt. Det preliminära skatteavdraget görs där den sammanlagda ersättningen inklusive förmåner överstiger 1000 kr per person och kalenderår.

Arbetsgivaravgifter

Personer som förvärvsarbetar i Sverige är försäkrade för arbetsbaserade socialförsäkringsförmåner. Inget krav på svenskt medborgarskap eller bosättning i landet krävs – utan gäller i princip alla. Den som betalar ut ersättningen för arbetet ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningen.

Med arbete i Sverige räknas även arbete ombord på ett svenskt handelsfartyg eller utsändning till annat länd på begränsad tid.

Arbetsgivaravgiften räknas fram genom ett procentuellt pålägg på bruttolönen. I bruttolönen inkluderas eventuella skattepliktiga förmåner.

Om företaget har skattskyldig som fyllt 65 år före verksamhetsårets början betalas ingen arbetsgivaravgift utan istället särskild löneskatt.

De ingående socialavgifterna är:

  2015   2014
Ålderspensionsavgift 10,21 %   10,21 %
Efterlevandepension 1,17 %   1,17 %
Sjukförsäkringsavgift 4,35 %   4,35 %
Arbetsskadeavgift 0,30 %   0,30 %
Föräldraförsäkring 2,60 %   2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %   2,91 %
Allmän löneavgift 10,15 %   9,88 %
Summa 31,42 %   31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar man ingen arbetsgivaravgift och inte heller särskild löneskatt.

För anställda som är födda 1938-1947 ska endast ålderspensionsavgift betalas med 10,21%.

För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgifterna 15,49% och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter.

Arbetsgivaravgifter, forts.

För ett företag med anställda består kostnaden för arbetskraften av lön och andra ersättningar, arbetsgivaravgifter och avgifter till försäkringar som är beslutade genom kollektivavtal t ex AMF.

Till kontant lön räknas förutom tidlön bland annat följande kontantförmåner:

 • ackordsersättning
 • ackordskompensation
 • avgångsvederlag
 • avlöningsutjämning
 • bidrag från arbetsgivaren till bostadskostnader
 • bonus
 • driftstillägg
 • felräkningspengar
 • färdtidsersättning
 • ersättning för förlorad arbetsförtjänst
 • gratifikation
 • havandeskapslön
 • helgdagslön/-ersättning
 • ersättning för hemresor
 • jour- och beredskapsersättning
 • kallortstillägg
 • kontrollrondsersättning
 • kostersättning (då fri kost utbyts mot kontanter)
 • arbetstagarens kostnader för mätningsavgift
 • obekvämhetstillägg
 • permitteringslön
 • provision
 • repetitionsövningsbidrag och annan ersättning från arbetsgivare under militärtjänst
 • reseersättning för resor till och från arbetet (gäller dock ej de reskostnadsbidrag vid dagliga resor som enligt avtal betalas till vissa anställda inom bl.a. byggnads-, måleri- och rörbranscherna som har tjänstestället i bostaden, till den del ersättningen inte överstiger avdragsgilla belopp)
 • restidsersättning
 • sammanträdesarvode
 • semesterersättning
 • semesterlön
 • sjuklön
 • skifttillägg
 • tantiem
 • ”traktamente” på vanliga verksamhetsorten samt utan samband med övernattning
 • vikariatsersättning
 • vinstandel (från annan än vinstandelsstiftelse)
 • vänteersättning
 • ersättning för ökade levnadskostnader i samband med tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • övertidsersättning

Preliminärt skatteavdrag

Preliminärt skatteavdrag ska göras på ersättning för arbete till person som har A-skatt. Det preliminära skatteavdraget görs där den sammanlagda ersättningen inklusive förmåner överstiger 1000 kr per person och kalenderår.

Det preliminära A-skatteavdraget göras enligt skattetabell, med avdrag för eventuell skattejämkning som beslutats av Skatteverket.

Då ersättning betalas ut till person/företag som innehar F-skattsedel ska inte något preliminärt skatteavdrag göras.

Kontrolluppgifter

Företag som haft anställda och betalat arbetsgivaravgifter under året (eller del därav) är skyldiga att lämna kontrolluppgifter till den anställde samt till Skatteverket. Kontrolluppgiften ska vara Skatteverket tillhanda senast den 31 januari året efter det att ersättning har betalats ut.

På kontrolluppgiften ska följande uppgifter finnas med:

 • den anställdes namn och adress
 • den anställdes personnummer
 • den anställdes bruttolön
 • den anställdes ersättningar och övriga förmåner
 • den anställdes preliminärskatteavdrag

Källa: Skatteverket

Lämna en kommentar