Ekonomisk utveckling, mål

Försök ge en helhetsbedömning över företagets framtida ekonomiska utveckling och de mål som är uppsatta.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Beskriv hur företaget prognostiserar, budgeterar, den kommande ekonomiska utvecklingen (åtminstone tre, gärna fem år). Använd jämförande resultat-, balans- och likviditetsbudgetar. Komplettera med vilka beräkningsunderlag som använts (ibilaga).

Det är viktigt att sätta upp mål för verksamheten. Utan något att styra emot kan det bli svårt att lyckas. Beskriv därför vad företaget strävar efter genom att visa vilka långsiktiga mål som är uppsatta.

Ekonomisk utveckling

 • Beskriv vilka prognoser företaget gjort när det gäller t.ex. marknads- andelar, försäljning, resultat, produktutveckling. De antaganden som använts skall också presenteras och motiveras.
   
 • Vilka effekter får prognoserna på resultat-, balans- och likviditetsbudgetar? Gör en jämförelse med nuläget och 3-5 år framåt.
   
 • Räkenskapsanalys är ett sätt att, med hjälp av nyckeltal, mäta hälsotillståndet i företaget. Vilka nyckeltal använder sig företaget av? Visa på nuläget och de förändringar som förväntas. Exempel på nyckeltal:
  – Avkastning på totalt kapital.
  – Skuldsättningsgrad
  – Soliditet
  – Likvida medel i procent av omsättningen.

Mål

Det finns många alternativ till målformulering i en verksamhet. Beroende på t.ex. bransch, företagstyp etc., varierar det vad som är lämpligt att sätta upp som mål. Glöm inte bort att de långsiktiga målen ska vara nedbrytbara och mätbara. Här följer exempel på vad som är vanligt förekommande mål.

 • Ekonomiska mål:
  – Avkastning
  – Marginal
  – Likviditet
  – Soliditet
   
 • Marknadsmål:
  – Marknadsandelar
  – Marknadsspridning
  – Marknadskännedom
  – Antal kundbesök
  – Antal lämnade offerter
   
 • Organisatoriska:
  – Utbildningsmål
  – Personalomsättning
  – Sjukfrånvaro
  – Lönenivåer
   
 • Andra mål:
  – Att sälja företaget.
  – Att fusionera företaget.
  – Integrera verksamheten framåt eller bakåt.
  – Flytta verksamheten.
  – Miljömål

Lämna en kommentar