Företagsförsäkringar

Det finns en mängd olika försäkringslösningar som ett företag kan skaffa sig. Mindre företag kan många gånger nöja sig med de kombinerade försäkringar de flesta försäkringsbolag har, vilket täcker det vanligaste. Utifrån dessa görs sedan olika typer av tilläggsförsäkringar beroende på de behov företaget har.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Var noga med att gå igenom försäkringsvillkoren med ditt försäkringsbolag. Se till att det du vill ha försäkrat verkligen är det och vad ditt företaget själv får stå för i en viss skadesituation.

Vi beskriver nedan kortfattat de vanligaste försäkringarna som kan vara bra att ha.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Företagets försäkringar

Observera att det är ett avtal om försäkring mellan företaget och försäkringsbolaget. Detta innebär förhandling och kan gälla både villkor och pris d.v.s. premie. Avtalet regleras till största delen genom de försäkringsvillkor som gäller försäkringen.

För varje så kallad försäkringsgren finns allmänna försäkringsvillkor som grundar sig på försäkringsavtalslagen och är tvingande, vilket innebär att de inte får ändras genom särskilda bestämmelser i försäkringsbrevet eller upphävas till försäkringstagarens nackdel. Utöver detta finns det särskilda villkor som innehåller speciella bestämmelser för den enskilda risken.

Försäkringsbrevet (försäkringsavtalet) du får innehåller omfattningen av försäkringen och vad ersättningen blir vid skada. Gå igenom försäkringsskyddet och gör dig införstådd med följande:

 • omfattningen av försäkringen
 • vilka begränsningar som finns
 • vilka självrisker gäller
 • krävs olika säkerhetsföreskrifter t.ex. viss typ av lås, brandsläckningsutrustning

I normalfallet brukar självrisken ligga runt 20% av basbeloppet. För vissa skador gäller dock en förhöjd självrisk.

Innehållet i en normal företagsförsäkring

En normal paketförsäkring innehåller följande typer av försäkringsskydd:

Egendomsförsäkring: Är som namnet antyder till för att försäkra din egendom. Bör bl.a. omfatta följande försäkringar: brand, inbrott och rån, vattenledningsskada, maskin, glas (skyltfönster), varulager, lager, datorer d.v.s. försäkringen skall täcka dina behov när det gäller skador på byggnader, dina inventarier och lösöre, varor och produkter i lager.

När det gäller försäkrad egendom indelas den i s k objekttyper. Försäkringsbolagen har indelat i objekttyper för att det inte ska uppstå en tvist om vad det är som ingår i försäkringen.

Följande objekttyper används:

 • Byggnad – inkluderar fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd.
 • Maskinerier – t.ex. maskiner, inventarier, ledningar, reservdelar, verktyg, redskap, butiksutrustning, kontorsutrustning, trycksaker, varuprover, fast inredning som tillhör hyresgäst, egendom anskaffad för uthyrning eller leasing.
 • Värmekulvert – försäkras normalt genom en separat försäkring om den inte är av mindre längd och dimension (i så fall i byggnad).
 • Varor – t.ex. råvaror, hel- och halvfabrikat, produkter i arbete, varor som anskaffats för försäljning, emballage eller diverse annan lös egendom som är avsedd att ingå i varan.
 • Ritningar, arkivalier och datamedia – t.ex. ritningar, bokföringsböcker, arkiv som fotoateljéer, bildbyråer, reklambyråer och tidningar har, maskinläsbara medium.
 • Pengar och värdehandlingar – t.ex. pengar, frimärken, checkar, fordringsbevis, obligationer, aktier.
 • Arbetstagares egendom – personlig lösegendom men ej pengar och andra värdehandlingar, inte heller den egendom som genom kollektivavtal ska ersättas av arbetsgivaren.
 • Kunders egendom – egendom som är i försäkringstagarens vård och som har samband med den bedrivna verksamheten.

Särskilda avtal får oftast tecknas när det gäller motorfordon, båtar, flygplan, stöldbegärliga varor, pälsdjur. Exempel på stöldbegärlig egendom är saker av ädelmetall, ädelstenar, antikviteter, konstverk, äkta mattor, kameror, video- och TV-apparater, pälsar, tobak, vin och sprit.

Var noga med att gå igenom försäkringsbolagets undantag. Kan vara sådant som olika typer av avbrott när det gäller elförsörjning, i händelse av krig och konflikter, merkostnader i samband med att datamedia förstörts och att det funnits otillräcklig med säkerhetskopior.

Avbrottsförsäkring: Om du t.ex. råkar ut för brand, vattenskada, maskinskada, kan det ta ganska lång tid innan du kommer igång igen med din verksamhet. Avbrottsförsäkringen är till för att du ska klara dig ekonomiskt under denna tid.

Det är viktigt att komma ihåg att om ersättning ska betalas ut enligt avbrottsförsäkringen så ska den bero på en egendomsskada som är ersättningsbar.

Avbrottsförsäkringen är till för att täcka de förluster av ”täckningsbidrag” som företaget råkar ut för.

Ansvarsförsäkring: Enligt svensk rätt är du skyldig att ersätta en skada som vållats genom uppsåt eller vårdslöshet (oaktsamhet, fel, försummelse). Ansvarsförsäkringen är till för att täcka de skadeståndskrav som företaget kan ställas inför.

Det företaget kan göra sig skyldig till är

 • Personskada – skador på den mänskliga kroppen genom t.ex. påkörning, förgiftning
 • Sakskada – skada på egendom t.ex. bucklor på bil, nedkörd skylt.
 • Förmögenhetsskada – att en person får sin ekonomiska situation försämrad.

Ta reda på hur stor självrisken är i de olika fallen. Kontrollera även att det i ansvarsförsäkringen ingår ersättning för rättshjälp mm, eftersom en eventuell skadeståndsprocess kan kosta mycket pengar.

Brandrester

Bilden: Resterna av Åhléns varuhus i Landskrona efter branden i november år 2002. Värden för över 100 mkr gick upp i rök.

Entreprenadförsäkring

Då man som entreprenör gör ombyggnader, nybyggnader, installerar maskiner och utrustning etc. är det lämpligt att ha en entreprenadförsäkring. Det är inte ovanligt med brand vid t.ex. svetsning, takläggning.

När ett entreprenadavtal sluts med en kund är det viktigt att företagen emellan diskuterar försäkringsskyddet. Detta för att båda parter ska vara överens om respektives försäkringsansvar.

Om sidoentreprenör används gäller inte försäkringen denne.

För hjälpmedel såsom t.ex. grävmaskiner, mobilkranar, motorfordon, krävs tilläggsavtal.

Fordonsförsäkring

Använder företaget olika typer av fordon i verksamheten t.ex. lastbilar, budbilar, buss, taxi, skogsmaskiner, finns det försäkringar för dessa.

Andra försäkringar

Finns många sådana. Här är några exempel:

 • Förmögenhetsbrottsförsäkring – skada som anställd orsakat genom förmögenhetsbrott.
 • Konsultansvarsförsäkring – för ingenjörer och arkitekter i deras rådgivande verksamhet.
 • Styrelse- och VD-ansvarsförsäkring – ibland kan det riktas skadestånd mot dessa personer.
 • Rättsskyddsförsäkring för patentintrång – ett patent kan alltid bli föremål för tvister.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar