Försäkringar

För att ekonomiskt kunna skydda företaget mot oförutsedda händelser krävs olika typer av försäkringsskydd. Vad försäkringen ska omfatta är till stor del beroende av vilken typ av verksamhet som företaget bedriver.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

De flesta försäkringsbolag har kombinerade försäkringar som täcker det vanligaste. Till dessa görs sedan tilläggsförsäkringar utifrån de behov företaget har.

Genom lagar och kollektivavtal måste företaget teckna försäkringar för sina anställda. Som företagare måste du också se om ditt personliga försäkringsskydd.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Försäkrad genom bosättning och arbete

Låt oss börja med att beskriva vad som omfattas av den nya Socialförsäkrings- lagen som började gälla från och med 2001. Socialförsäkringarna delas här in i två delar. Den ena delen där man är försäkrad genom BOSÄTTNING och den andra delen där man är försäkrad genom ARBETE (gäller även egenföretagare och uppdragstagare – betalas via egenavgifterna).

Följande är man då försäkrad för:

Försäkrad genom BOSÄTTNING Försäkrad genom ARBETE
 • Sjukvårdersättning
 • Föräldrapenning enligt
  garantinivå
 • Folkpension i förhållande till
  bosättningstid
 • Rehabilitering och särskilt
  bidrag
 • Barnbidrag
 • Förlängt barnbidrag
 • Pensionstillskott
 • Bilstöd till handikappade
 • Bidrag vid adoption av
  utländska barn
 • Särskilt pensionstillägg till
  ålderspension
 • Långvarig vård av sjukt eller
  funktionshindrat barn
 • Assistansersättning
 • Bostadsbidrag
 • Bostadstillägg till pensionärer
 • Underhållsstöd
 • Garantipension
 • Handikappersättning
 • Vårdbidrag
 • Sjukpenning
 • Havandeskapspenning
 • Föräldrapenning över
  garantinivån
 • Tillfällig föräldrapenning
 • Tilläggspension
 • Folkpension beräknad på
  pensionspoäng
 • Rehabilitering
 • Rehabiliteringsersättning
 • Arbetsskadeersättning
 • Ersättning och ledighet för
  närståendevård
 • Inkomstgrundad ålderspension


Företagsförsäkringar

En normal paketförsäkring som försäkringsbolagen säljer innehåller följande typer av försäkringsskydd:

Egendomsförsäkring: Är som namnet antyder till för att försäkra din egendom.

Avbrottsförsäkring: Om du tex råkar ut för brand, vattenskada, maskinskada, kan det ta ganska lång tid innan du kommer igång igen med din verksamhet. Avbrottsförsäkringen är till för att du ska klara dig ekonomiskt under denna tid.

Ansvarsförsäkring: Enligt svensk rätt är du skyldig att ersätta en skada som vållats genom uppsåt eller vårdslöshet (oaktsamhet, fel, försummelse). Ansvarsförsäkringen är till för att täcka de skadeståndskrav som företaget kan ställas inför.

Beroende på företagets verksamhet kan en hel del andra försäkringar behövas tex entreprenadförsäkring, fordonsförsäkring.

Transportförsäkringar

Används av företag som handlar med varor och/eller ombesörjer transport och distribution av dessa. Exempel på företag som har stort behov av transport- försäkringar är exportörer, importörer och tradingföretag. Det är viktigt att veta när ”risken” övergår mellan olika företag. Mycket styrs av internationella överenskommelser som tex Incoterms.

Anställdas försäkringar

En företagare har genom lagar och kollektivavtal skyldighet att teckna olika slag av försäkringsskydd för sina anställda. Det är företagets plikt att kontakta ett försäkringsbolag. Försäkringsskyddet är lite olika beroende på om de anställda är arbetare eller tjänstemän. Vissa försäkringar tecknas för anställda som arbetar utomlands.

Försäkring mot sjuklöneutgifter
Hos Försäkringskassan går det att försäkra sig mot höga kostnader för anställ- das sjuklön.

Personliga försäkringar

Sjukavbrottsförsäkring
Om olyckan är framme kan det vara bra att ha en sjukavbrottsförsäkring. Den är till för att täcka företagets fasta kostnader under den tid du inte kan arbeta.

Livförsäkring
Med tanke på dina efterlevande och deras möjlighet att ta hand om företaget bör du teckna en livförsäkring. I dessa brukar även ingå försäkring mot olycksfall som tex leder till invaliditet.

Pensionsförsäkring
I en företagsstart brukar det vara svårt att få pengarna att räcka till allt. Men då du har möjlighet rekommenderar vi att du skaffar dig en pensionsförsäkring.

Kompanjonförsäkring
Om du driver verksamhet tillsammans med någon annan kan det vara idé att skydda företagets fortlevnad om någon av er skulle förolyckas eller vilja dra sig tillbaka. Kan tex göras med kapitalförsäkringar, vilka används för att lösa ut den ena parten så att företaget inte behöver säljas.

Arbetslöshetsförsäkring

Även som företagare kan du tillhöra en arbetslöshetskassa och då för före- tagare. En neutral arbetslöshetskassa är Alfakassan i Ljusdal. Här kan man vara med både som företagare och anställd.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar