Produkter / Tjänster

Grunden för företagets verksamhet ligger i de produkter och/eller tjänster som företaget presterar. Beskriv produkterna/tjänsterna på ett sådant sätt att läsaren får en bra bild av nuläget, hur dessa förhåller sig i en jämförelse med konkurrenterna, och vilka substitut som finns på marknaden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Att säkerställa produkterna/tjänsternas fortlevnad i framtiden är viktigt så beskriv även eventuella förändringar samt vad som planeras i utvecklingshänseende.

Produkter / Tjänster

 • Beskriv produkten/tjänsten. Hur ”gammal” är den? Var befinner den sig i sin livscykel? Har större förändringar genomförts under åren? I jämförelse med konkurrenterna, ligger man före eller efter i utvecklingen?
   
 • Är ny teknik under utveckling (marknaden som helhet)? Finns det substitut på marknaden, som genom pågående utveckling kan bli ekonomiskt fördelaktigare för kunden att använda?
   
 • Är några genomgripande förändringar på gång? När i tiden? Krävs det dyra investeringar? Hur skall förändringen finansieras?
   
 • Vilka kringkostnader finns det och hur stora är dessa för företaget? Krävs det service för produkterna och hur omfattande är den? Finns det garantiåtaganden och vad beräknas de kosta företaget?
   
 • Är produkten/tjänsten lätt att kopiera för konkurrenter?
   
 • Beskriv gärna produkten/tjänsten utifrån ett kundperspektiv:
  – Livslängden, krävs ”uppdatering” och hur ofta.
  – Vilken inbesparing gör kunden?
  – Hur ser avkastningen på investeringen ut?
  – För- och nackdelen med produkten/tjänsten.
  – Kundens upplevda ”unikitet” med produkten/tjänsten.
  – Vilken utbildning krävs, underhåll och kundsupport?

Patent / Varuskydd / Licens

 • Har företaget patent eller varumärkesskydd för sina produkter? På vilka marknader? Hur länge återstår av patenttiden, varumärkesskyddet?
   
 • Finns det pågående arbete för patent-, varumärkes- eller designskydd?
   
 • Finns eventuella rättstvister avseende patentintrång etc.?
   
 • Är företaget licensgivare och/eller licenstagare? Hur länge gäller respektive licens?

Utvecklingen av Produkten/Tjänsten

 • Beskriv den pågående utvecklingen. Är den av löpande karaktär (mindre förbättringar), eller finns det inslag av större ”tekniska genombrott”?
   
 • Bedrivs företagets FoU (forskning och utveckling) enbart i egen regi eller existerar ett utvecklingssamarbete med andra företag?
   
 • Vilken produkt- och/eller tjänsteutveckling är planerad under den närmaste tiden? Hur är utvecklingsarbetet organiserat?
   
 • På vilket sätt finansieras utvecklingen? Med egna medel eller externa finansiärer?
   
 • Hur mycket har företaget hittills satsat i både kronor och personal på utveckling? Hur stora blir de framtida satsningarna?

Lämna en kommentar