Produktion

Beskriv hur företaget producerar, utför, sina produkter och/eller tjänster. Om produktionen sker helt eller delvis i egen regi, om underleverantörer utnyttjas etc. Beskriv också företagets övergripande strategi när det gäller produktion.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vilken produktionskapacitet har företaget? Har företaget några produktionsfördelar, till exempel en högre grad av automation i jämförelse med konkurrenterna.

Produktionen / Tillverkningen

 • Sker företagets produktion på flera platser? Hur är den geografiskt utspridd? Finns det fördelar att koncentrera produktionen, eller är det en nackdel? Krävs närhet till kund eller leverantör?
   
 • Sker all produktion i egen regi eller anlitas underleverantörer?
   
 • Vilka moment sker i det egna företaget, t.ex. forskning och utveckling, montering, produktion av huvudkomponenter?
   
 • Om underleverantörer används:
  – Vilka moment, delar, svarar underleverantörerna för? Hur stor andel av produkten eller tjänsten är detta?
  – Hur många är de? Är det någon som dominerar?
  – Hur beroende är företaget av underleverantörerna? Finns det alternativa underleverantörer?
  – Är någon av underleverantörerna helt eller till stor del beroende av ert företag?
  – Har underleverantörerna en ekonomiskt stabil situation?

Produktionssätt / Teknik

 • Den tekniska nivå som produktionen befinner sig på? Bättre eller sämre jämfört med konkurrenterna?
   
 • Är maskinparken sliten? Behövs det större investeringar i nyare maskinpark och vad kommer det att kosta?
   
 • Är lokalerna ändamålsenliga? Behövs ombyggnad, tillbyggnad, nya lokaler?
   
 • Hur är det med fordon och liknande utrustning?
   
 • Beskriv eventuella planerade förändringar i produktionssätt, exempelvis utnyttjande av ny teknik.

Effektivitet

 • Hur många anställda är det i produktionen?
   
 • Behövs det speciallister i vissa delar av produktionskedjan?
   
 • Finns det någon del i produktionen som kan betecknas som en trång sektor (eller en svag punkt)? Vad finns för planer för att åtgärda detta?
   
 • Beskriv med hjälp utav nyckeltal produktionens effektivitet och hur den utvecklats de senaste åren. Lämpliga nyckeltal att beskriva kan t.ex. vara produktion per anställd, kapacitet per maskintimme, kassationsprocent.

Produktionsekonomi

 • Antal produktionsenheter. Finns det en rationaliseringspotential?
   
 • Vilka är lönekostnaderna respektive materialkostnaderna?
   
 • Hur stora är kostnaderna för underleverantörernas produkter eller tjänster?
   
 • Omställningskostnader. Hur stora är dessa?
   
 • Hur är tillverkningskalkyl samt täckningsgrad för de viktigaste produkterna eller tjänsterna?
   
 • Beskriv det planerade investeringsbehovet de närmaste åren? Fördela investeringskostnaderna på respektive år?
   
 • Hur sker inköp och lagerhållning? Finns det buffertlager i händelse av leveransstörningar? Hur stort är detta i volym och hur länge räcker det i händelse av leveransstopp?

Service / Underhåll mot kunder

 • Vilken service eller underhåll kräver kunderna? Hur är detta organiserat i företaget?
   
 • Finns det externa företag som sköter service och underhåll ute hos kunden?
   
 • Kräver kunden omedelbar service? Är produkten eller tjänsten en nyckelfaktor hos kunden?
   
 • Finns det serviceavtal, andra garantier?
   
 • Om kunden sköter sin egen service, vilken kapacitet har företaget att kunna leverera reservdelar? Hur stort är reservdelslagret?

Lämna en kommentar