Skydd mot rån i handeln

Följande material har vi fått av Stefan Eriksson på Handelsanställdas förbund. Det är ur en broschyr som Handeln, anställda och Polisen gemensamt tagit fram.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vi tackar för detta och vill samtidigt understryka att det är viktigt att både tänka efter, planera och förebygga innan något kanske händer – inte efter.

Butiksrån

Samarbete mot rån

Rånöverfallen mot handeln och dess anställda fortsätter. Det blir också allt vanligare att vapen används – överfallen har blivit råare. Aktiva åtgärder behövs, därför har Handeln, anställda och Polisen gemensamt tagit fram programmet ”Skydd mot rån i handeln”. Det handlar om förebyggande åtgärder, som i första hand syftar till att begränsa pengarnas tillgänglighet och förebygga att personalen kommer till skada.

Säkerhetscertifiera butiken!

Butiker som uppfyller de 13 punkterna i detta program har möjlighet att bli säkerhetscertifierade. Detta sker genom att butiken tar kontakt med det Lokala Brottsförebyggande Rådet (eller motsvarande) på orten. Handläggare finns i regel på kommunkontoret.

Inom rådet finns en besiktningsman som kommer ut och kontrollerar om butiken uppfyller samtliga delar i programmet. Uppfylls alla 13 punkterna så registreras den som säkerhetscertifierad och förses med dekalerna ”Säkerhetsskyddad”.

Ombesiktning sker sedan vartannat år.

Lagstiftning och föreskrifter
Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att upplysa om de risker som finns samt se till att de anställda får nödvändig utbildning. Som exempel på vad som sägs i arbetsmiljölagen, återges vissa delar av kapitel 3, 2 a § i rutan intill. Dessutom anges nedan de för butikssäkerhet relevanta föreskrifterna från Arbetsmiljö- verket.

”Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i denna lag och i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidplaneras”.

Lagar och föreskrifter som bör beaktas:

Arbetsmiljölagen, kap 3 § 2, 3.

Arbetsmiljöförordningen, § 7.

AFS 1982:3 Ensamarbete.

AFS 1996:1 Minderåriga.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 1992:19 Arbete i utgångskassa.

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön.

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

Rån i butik

Detta är kraven:

För att bli certifierade, ska butiken i
brottsförebyggande syfte ha:

 1. Säkerhetsansvarig.
 2. Branschanpassad utbildning i säkerhetsfrågor.
 3. Låsbara kassalådor (med kod eller nyckel).
 4. Sedelboxar, rörpost eller system för sluten
  kontanthantering.
 5. Speciellt skyddad plats för uppräkning av
  kontanter och värdehandlingar.
 6. Värdeskåp (med depositionsfack
  rekommenderas).
 7. Larmmöjlighet.
 8. Säkerhetsanpassade dörrar.
 9. Längdmarkering (för signalement).
 10. God belysning vid kundentré, personalingång
  och varuintag.
 11. Rutiner för säkerhetsarbetet.
 12. Genomtänkta värdetransporter till bank/post.
 13. Beredskap för att ta hand om rånoffer.
Rån i handeln

Handelsanställdas förbund

Lämna en kommentar