Balansräkning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL)

Uppställningsform av Balansräkningen enligt Årsredovisningslagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

TILLGÅNGAR

A. Tecknat men ej inbetalt kapital

B. Anläggningstillgångar

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

I. Immateriella anläggningstillgångar

 1. Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
 3. Hyresrätter och liknande rättigheter
 4. Goodwill
 5. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

 1. Byggnader och mark
 2. Maskiner och andra tekniska anläggningar
 3. Inventarier, verktyg och installationer
 4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
  anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

 1. Andelar i koncernföretag
 2. Fordringar hos koncernföretag
 3. Andelar i intresseföretag
 4. Fordringar hos intresseföretag
 5. Andra långfristiga värdepappersinnehav
 6. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)
 7. Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.

 1. Råvaror och förnödenheter
 2. Varor under tillverkning
 3. Färdiga varor och handelsvaror
 4. Pågående arbete för annans räkning
 5. Förskott till leverantörer

II. Fordringar

 1. Kundfordringar
 2. Fordringar hos koncernföretag
 3. Fordringar hos intresseföretag
 4. Övriga fordringar
 5. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

III. Kortfristiga placeringar

 1. Andelar i koncernföretag
 2. Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital

Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

IV Andra fonder

 1. Reservfond
 2. Kapitalandelsfond
 3. Fond för verkligt värde
 4. Övrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat

Ekonomiska föreningar:

I. Inbetalda insatser och emissionsinsatser

 1. Medlemsinsatser
 2. Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

 1. Reservfond
 2. Kapitalandelsfond
 3. Fond för verkligt värde
 4. Övrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat

Övriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

C. Avsättningar

 1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
 2. Avsättningar för skatter
 3. Övriga avsättningar

D. Skulder

 1. Obligationslån
 2. Skulder till kreditinstitut
 3. Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under
  Varulager m.m.)
 4. Leverantörsskulder
 5. Växelskulder
 6. Skulder till koncernföretag
 7. Skulder till intresseföretag
 8. Skatteskulder
 9. Övriga skulder
  a) Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen
  (2004:299) om inlåningsverksamhet
  b) Andra skulder
 10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Poster inom linjen

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

 1. Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisas såsom avsättningar, varje slag för sig
 2. Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig
 3. Ansvarsförbindelser
  a. Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet
  b. Övriga ansvarsförbindelser

Läs mer om:

Bokslut
Resultaträkning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL)
Exempel på Resultaträkning
Exempel på Balansräkning
Utdrag ur Årsredovisningslagen (ÅRL)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar