Betalningsanmärkning borttagen eller rättad

Uppgifter i kreditupplysningsregister som är oriktiga eller missvisande ska alltid rättas. För att bedöma om en uppgift är oriktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen tillkom.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Datainspektionen anser att uppgifter ska rättas om

 • du har betalat skulden innan den noterade händelsen inträffade,
   
 • din betalning har försenats av något som du inte har kunnat förutse och inte är ansvarig för (till exempel datorstopp hos posten eller den bank som ska förmedla din betalning),
   
 • dom, förlikning eller annan överenskommelse visar att du inte alls eller endast delvis varit skyldig att betala (till exempel om du var skyldig att betala ett mindre belopp ska betalningsanmärkningen ändras till det korrekta beloppet) eller
   
 • det saknas en uppgift som normalt registreras och uppgiften är av betydelse för bedömningen av din kreditvärdighet.
   

Datainspektionen anser att följande inte gör uppgiften missvisande:

 • Din betalningsförsummelse har berott på glömska.
   
 • Du har gett någon som inte vanligtvis utför sådana uppdrag, till exempel en familjemedlem, i uppdrag att betala och han eller hon har inte har fullgjort sitt uppdrag.
   
 • Du har betalat skulden efter det att den noterade händelsen inträffade. När man bedömer om någon är kreditvärdig är det av betydelse att få veta inte bara att en skuld har betalats, utan också om den har betalats i rätt tid. Därför får uppgifter om betalningsanmärkningar finnas i registren även om du har betalat skulden efter det att anmärkningen noterades, till exempel efter ett utslag i mål om betalningsföreläggande.

Bestämmelsen om rättelse gäller för alla kategorier av registrerade.
 

Kreditupplysningslag (1973:1173)

Kreditupplysningsförordning (1981:955)
 

Läs mer om:

När får en kreditupplysning lämnas ut?
Betalningsanmärkningar
 

Källa:

Datainspektionen

Lämna en kommentar