Företagsrekonstruktion

Låt oss se vilka möjligheterna är för en företagsrekonstruktion. Lagen som behandlar detta är "Lag om företagsrekonstruktion" (SFS:nr 1996:764).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I första kapitlet, inledande bestämmelser, står följande:

”1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören skall när han fullgör sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.”

För att en företagsrekonstruktion ska kunna komma till stånd finns ett par förutsättningar. Den första är att gäldenären (den som är betalningsskyldig) inte kan betala sina förfallna skulder eller att denna oförmåga inträder inom kort. Den andra är att det inte får saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås d.v.s. det ska finnas en möjlighet att rekonstruktionen kan lyckas. (Dessa förutsättningar står i 2 kap. 6 §)

Ansökan görs till den tingsrätt där gäldenären, den som är betalningsskyldig, ska svara i tvistemål. Både gäldenären och någon av borgenärerna (de som vill ha betalt) kan ansöka. Det är ändå alltid så att gäldenären kan välja konkurs framför företagsrekonstruktion. Även om en borgenär har lämnat in en ansökan och gäldenären accepterar, behöver det inte betyda att en konkurs kan undvikas. Det får de följande förhandlingarna utvisa vilka möjligheter till rekonstruktion som finns.

Vem det nu än är som ansöker om företagsrekonstruktion ska ansökan inne- hålla förslag på rekonstruktör. En rekonstruktör är en person med erfarenhet och insikt i det som uppdraget kräver t.ex. en erfaren konkursförvaltare.

Om gäldenären gör en ansökan ska den innehålla följande:

 1. en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till betalningssvårigheterna,
 2. en borgenärsförteckning,
 3. en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten skall bedrivas i fortsättningen och en uppgörelse nås med borgenärerna, och
 4. ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes
  lämplighet för uppdraget

Det kan också vara lämpligt att bifoga olika sammanställningar som rör ekonomin i företaget t.ex. en kontrollbalansräkning (om AB), senaste bokslut.

Om en borgenär gör en ansökan ska den innehålla följande:

 1. uppgift om borgenärens fordran på gäldenären,
 2. upplysningar om gäldenärens betalningssvårigheter, och
 3. ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes
  lämplighet för uppdraget

När det gäller punkt 2 kan t.ex. borgenären upplysa om att han försökt få betalt genom utmätning.

När (om) tingsrätten bifaller ansökan ska den:

 • genast utse en rekonstruktör
 • bestämma tid för borgenärssammanträde

Tingsrättens beslut om företagsrekonstruktion innebär bl.a.

 • gäldenären inte får betala gamla skulder
 • att gäldenären skyddas mot exekutiva åtgärder från borgenärerna
 • att avtal inte får sägas upp p.g.a. betalningsdröjsmål
 • att gäldenären endast med rekonstruktörens medgivande får skuldsätta sig
 • att gäldenären endast med rekonstruktörens medgivande får åta sig nya förpliktelser

Det är naturligtvis självklart att gäldenären måste lämna alla upplysningar av betydelse om sina (företagets) ekonomiska förhållanden till rekonstruktören t.ex. visa bokföringen.

Inom tre veckor från att tingsrätten beslutade om företagsrekonstruktion skall ett borgenärssammanträde hållas inför rätten. Vid detta tillfälle ges borgenärerna tillfälle att yttra sig om rekonstruktionsarbetet bör fortgå. Det är också lämpligt att rekonstruktören vid detta tillfälle visar på en preliminär rekonstruktionsplan. Framkommer att förutsättningarna för en företags- rekonstruktion saknas skall rätten besluta om att rekonstruktionen ska upphöra.

Om det däremot framkommer att förutsättningar till rekonstruktion finns skall en borgenärskommitté utses. Kommittén bör bestå av högst tre personer om det inte finns särskilda skäl för fler t.ex. om företaget har minst 25 anställda kan en representant för dessa ingå.

Samspelet mellan rekonstruktören och borgenärskommittén är att de ska samråda i alla väsentliga frågor. Exempel på väsentliga frågor kan vara finansiering, förändringar i verksamheten, personalförändringar.

I samband med en företagsrekonstruktion kan ett offentligt ackord ingå. Normal pågår en företagsrekonstruktion under tre månader. Om gäldenären kan visa på särskilda skäl kan rekonstruktionen förlängas med tre månader.

Läs mer om:

Komma på obestånd
Betalningsinställelse
Betalningsföreläggande
Offentligt ackord
Konkurs (hanteringen av)

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar