Informationskrav

Om näringsidkaren utelämnar väsentlig information i marknadsföringen kan det bryta mot marknadsföringslagen enligt något som kallas vilseledande utelämnande. Det kan även vara fråga om vilseledande utelämnande om den väsentliga informationen lämnas på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Informationskrav

Om en säljare marknadsför en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse måste också annan information finnas med. Marknadsföringen måste då bland annat innehålla produktens utmärkande egenskaper, pris och betalningsvillkor.

Information om garanti

En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera dig om vad garantin innebär och hur du ska göra för att kunna utnyttja den. Information måste även lämnas om att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt övrig konsumenträttslig lagstiftning. Skriftlig information om garantin ska dessutom lämnas.

Detaljerade regler om informationsskyldighet i marknadsföringen finns i

distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59),
prisinformationslagen (SFS 2004:347),
försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104),
konsumentkreditlagen (SFS 1992:830) och
lagen (SFS 1992:1672) om paketresor.

Det finns också en koppling till konsumentköplagen (SFS 1990:932) på så sätt att underlåtenhet att lämna information kan medföra att en vara anses felaktig i konsumentköplagens mening. Härutöver finns självständigt utformade bestämmelser om informationsskyldighet i olika lagar på bland annat livsmedels- och läkemedelsområdena.

Allmänna råd från Konsumentverket

På vissa områden har informationsskyldigheten dessutom preciserats genom allmänna råd utfärdade av Konsumentverket efter överläggningar mellan verket och näringslivets organisationer. Ett exempel är kravet på varudeklaration av begagnade bilar (KOVFS 2002:1). Ett annat exempel gäller information om nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (KOVFS 2010:3).

En överträdelse av informationskravet kan medföra informationsåläggande vid vite.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar