God marknadsföringssed

Med god marknadsföringssed avses normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Det är fråga om både rättsliga och utomrättsliga regler.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

God marknadsföringssed

Regler om god marknadsföringssed som syftar till att skydda mot osund marknadsföring är en viktig normgrupp. Hit hör bland annat Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation.

Praxis från Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolens praxis är en annan viktig normkälla för vad som är god marknadsföringssed. Domar finns publicerade i årsvolymer sedan år 1971. Genom Marknadsdomstolens praxis har en rad viktiga principer för vad som är otillbörligt utvecklats. En sådan princip är den så kallade lagstridighetsprincipen. Den innebär att en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig om den strider mot annan lagstiftning.

Andra normer för god marknadsföringssed är myndigheters råd, riktlinjer och föreskrifter på olika områden. Även internationellt vedertagna normer kan ha betydelse för vad som är godtagbart i reklamen.

Regler i andra lagar

Preciserade regler om marknadsföring finns också i andra lagar. Om en näringsidkare inte följer dessa regler ska marknadsföringslagen tillämpas. Sådana lagar är alkohollagen, tobakslagen, prisinformationslagen, konsumentkreditlagen, distans- och hemförsäljningslagen och radio- och TV-lagen med flera.

Genom en omfattande praxis har principen att påståenden i marknadsföringen ska kunna bevisas av näringsidkaren fastslagits. Godtagbar bevisning ska finnas redan när marknadsföringsåtgärden vidtas. En viktig utgångspunkt är att bedömningen sker utifrån vad som konsumenten uppfattar vid en flyktig kontakt med marknadsföringen. Särskilt höga krav på vederhäftighet ställs bland annat på jämförande reklam och på reklam riktad till svaga eller utsatta grupper.

Förbud

Ett förbud kan meddelas mot en marknadsföringsåtgärd som strider mot god marknadsföringssed. Detta kan göras om åtgärden i märkbar mån sannolikt påverkar konsumenternas förmåga att göra ett välgrundat köp. Bagatellartade överträdelser av god marknadsföringssed kan därför inte förbjudas.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar