Pristävlingar i reklam

Konsumentverket och landets konsumentvägledare får många frågor om vilka regler som gäller för pristävlingar och lotterier i reklam-sammanhang.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Pristävlingar i reklam

Lotteriinspektionen är den myndighet som har tillsynen över lotterilagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Lotteriinspektionen utövar också den närmare tillsynen av över sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd av inspektionen och regeringen. För kommersiella reklamlotterier lämnas inget tillstånd.

Krav på prestation

I en pristävling ska man prestera något. En sådan prestation kan till exempel bestå i att man får svara på kunskapsfrågor, skriva en slogan, hitta på ett namn åt något, rita en teckning, fotografera eller lösa ett korsord (även kallat prestationspristävling). Vinnare utses genom att de tävlandes individuella prestationer bedöms enligt vissa i förväg bestämda grunder. Det är alltså den deltagare som är bäst på något som vinner. Slumpen får inte i någon nämnvärd grad påverka utgången – i så fall betraktas det som ett lotteri och är tillståndspliktigt enligt lotterilagen.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Utslagstävling

Om flera deltagare i en tävling har kommit till samma eller likvärdigt resultat, som berättigar till ett pris, blir följden att alla dessa deltagare ska få likadana eller likvärdiga priser. För att skilja deltagarna åt kan man använda sig av en utslagstävling. De tävlande får dock inte skiljas åt genom lottdragning, gissning, vadhållning eller annat förfarande som styrs av slumpen, för då blir tävlingen ett lotteri. Samma sak gäller om pristagare i en tävling utses genom lottdragning bland inlämnade rätta svar.

Tydlig information

När det gäller prestationspristävlingar som anordnas i kommersiellt syfte för att dra uppmärksamheten till en viss produkt, stärka ett varumärke eller skapa goodwill hos ett företag, finns egentligen inga uttryckliga rättsregler. Erbjudanden i reklamen om att delta i en pristävling bedöms enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:486). Paragrafen ställer krav på all väsentlig information tydligt ska lämnas i marknadsföringen. Det kan till exempel vara fråga om villkoren för att utnyttja erbjudandet, om erbjudandets beskaffenhet och värde samt om de tidsgränser och andra begränsningar som gäller för erbjudandet.

Det är numera tillåtet att förena en pristävling med köptvång av viss produkt. Oftast är dock pristävlingar fristående och fordrar inte att man måste köpa en produkt för att få delta i tävlingen.

Reklamens utformning

Följande regler gäller när en reklampristävling ska presenteras:

 • Samtliga villkor, tidsgränser och andra begränsningar för tävlingen ska redovisas tydligt och uttömmande.
 • Tävlingen ska genomföras enligt de regler som arrangören från början utfäst sig att tillämpa.
 • Tävlingsuppgiften ska beskrivas utförligt och entydigt. Detta innebär att den tävlande måste kunna bilda sig en uppfattning om tävlingens karaktär och inriktning.
 • Om deltagandet i tävlingen är förenat med köptvång ska tydlig information lämnas om kostnaden för att delta. Om denna kostnad kan variera ska prisexempel anges. Generellt gäller att huvuderbjudandet ska ges en lika framträdande presentation som erbjudandet att vara med i pristävlingen (lockerbjudandet).
 • Samma villkor ska gälla för alla deltagare i tävlingen.
 • Marknadsföring av pristävlingar får inte ge sken av att mottagaren är särskilt gynnad genom att ha blivit utvald utifrån andra än kommersiella urvalsmetoder när inte så är fallet.
 • Bedömningen av tävlingsbidragen måste vara opartisk och vederhäftig. Deltagarna får inte utsättas för godtycke.
 • Information ska lämnas om hur bedömningen går till och vilka kriterier som är utslagsgivande.
 • Det ska framgå hur pristagare utses och hur många priser som delas ut. Om en jury bedömer tävlingsbidragen bör ledamöterna i juryn namnges.
 • Vinsternas värde, modell och liknande ska beskrivas tydligt.
 • Upplysning ska ges om var och när namnen på pristagarna kommer att publiceras. Resultatet av tävlingen ska presenteras på lämpligt sätt. Detta bör inte göras på ett mindre lättillgängligt sätt än presentationen av själva tävlingen. Det ska stå när och var namnen på pristagarna kommer att publiceras och vilka vinnare som kommer att underrättas personligen. Det räcker inte att bara meddela vinnarna.
 • Information ska ges om att pristagare själv kan bli skyldig att betala vinstskatt. För många blir det en kalldusch när man får veta att värdet av en vinst, till exempel en långresa, ska läggas på inkomstskatten.
 • Om de namn och adressuppgifter som samlats in i samband med tävlingsdeltagandet är tänkta att användas för eventuellt kommande reklamändamål ska det finnas information om detta.

Pristävling riktad till barn

När pristävlingar riktas till barn är det särskilt viktigt att tävlingen presenteras klart och lättfattligt och att tävlingen genomförs korrekt och på avsett sätt även om en tävling skulle locka till ett mycket stort deltagarantal. Särskilt höga vederhäftighetskrav ställs på information som riktar sig till barn och ungdom. Barns entusiasm och godtrogenhet får inte utnyttjas eller missbrukas. I vissa sammanhang kan det vara lämpligt att inhämta förälders samtycke, till exempel när en vinst kan medföra effekter även för andra utöver barnet.

När det gäller pristävlingar på internet, som riktar sig till barn och ungdom, hänvisas till De Nordiska Konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på internet.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar