Lagar och regler

Som företagare gäller det att känna till ett flertal lagar. Flera av lagarna har kommit till för att skydda konsumenter och är i huvudsak tvingande d.v.s. att du som företagare minst måste uppfylla det som lagen kräver.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Marknadsföringslagen och konkurrenslagen är exempel på lagar som reglerar hur företaget får bete sig på marknaden. Köplagen med flera lagar reglerar förhållandet mellan köpare och säljare i samband med ett köp.

I detta avsnitt beskrivs de lagar vi anser viktigast inom detta område.

Marknadsföringslagen

Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Prisinformationslagen

Denna lag har till syfte att främja en god prisinformation till konsumenter. Lagen ger regler för hur priset på varor och tjänster ska anges, att det ska finnas jämförpriser på vissa livsmedel, att moms ska vara inkluderat i priset mm.

Produktsäkerhetslagen

Denna lag innehåller regler som har till uppgift att förhindra att varor och tjänster orsakar skador, både på människor och egendom. Om det finns en risk med att använda en vara är ett företag tvingat att lämna information om dessa risker.

Produktansvarslagen

Denna lag reglerar i första hand tillverkares och importörers skyldighet att betala skadestånd för produkter som orsakar skada på människor eller egendom. Ansvaret är strikt, d.v.s. den som råkat ut för skada behöver inte visa att han varit vållande genom vårdslöshet eller försumlighet.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Ersätter den tidigare hemförsäljningslagen. Lagen gäller mellan näringsidkare och konsumenter vid hemförsäljning. Distansavtalslagen gäller vid köp på distans t.ex. postorder, via Internet, per telefon. Konsumenter har rätt att ångra sig i två veckor.

Konsumentköplagen

Denna lag innehåller regler om köp mellan konsumenter och företag. I lagen finns tex regler om vad en konsument ska göra då det är fel på en vara, om det blivit en leveransförsening, vilken rätt det finns till att avbeställa varan.

Konsumenttjänstlagen

Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare i sin yrkesmässiga verk- samhet utför åt konsumenter huvudsakligen för enskilt ändamål i fall då tjänsten avser arbete på lösa saker (dock ej behandling av levande djur, arbete på fast egendom d.v.s. på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, förvaring av lösa saker).

Konsumentkreditlagen

Denna lag innehåller regler för hur olika typer av krediter, lån, som ett företag ger eller förmedlar till konsumenter regleras. Som exempel finns det regler om vad ett kreditavtal skall innehålla, hur stor en kontantinsats skall vara, vad som gäller då ett lån vill betalas i förtid.

Konkurrenslagen

Denna lags syfte är att motverka och undanröja hinder så att en effektiv konkurrens råder vid produktion, handel med varor och tjänster eller andra nyttigheter. Lagen innehåller två förbjudna konkurrensbegränsningar. Den ena är att konkurrensbegränsande samarbete mellan företag inte får förekomma, den andra är att ett företag som har en dominerande ställning på den svenska marknaden inte får missbruka denna.

Köplagen

Denna lag reglerar vad som gäller när konsumentköplagen inte är tillämpbar. I klartext gäller köplagen handel mellan näringsidkare (företag), mellan privat- personer eller när en privatperson säljer till ett företag. Lagen behandlar så kallad lös egendom (lösöre) t.ex. kläder, möbler, bil, dagligvaror. I lagen sägs bland annat när en vara övergår från säljaren till köparen. När det gäller försäljning av en tjänst (där tjänsten utgör den större delen utav köpet) gäller inte Konsumentköplagen utan endast avtalslagen.

PuL, Personuppgiftslagen

Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. En viktig utgångspunkt i PuL är därför att det är den enskilde själv som ska få bestämma vilka personuppgifter som får behandlas om honom eller henne.

Lämna en kommentar