Undersökningen – begrepp

Beroende på vilken inriktning företagets undersökning ska ha, styr det också hur många ni ska fråga.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Explorativ undersökning

Precis som namnet antyder är detta en utforskande undersökning. Den används då det gäller att skapa sig en grundläggande kunskap över ett visst område. Ibland kallas detta för förstudie eller förundersökning. Kan med fördel användas då man tänker starta upp en verksamhet eller utveckla företaget inom ett nytt affärsområde. Oftast frågar man ett fåtal personer, kanske bara en grupp experter på området.

Beskrivande undersökning

En sådan undersökning är till för att man vill kartlägga fakta och sakförhållanden, t.ex. marknadens storlek, marknadsandelar, konkurrenter, konsumtionsvanor, människors åsikter och värderingar. När man gör en sådan här undersökning frågar man en viss mängd slumpmässigt utvalda människor.

Andra typer av undersökningar är Förklarande d.v.s. man försöker klara ut hur olika faktorer är kopplade till och påverkar varandra, t.ex. hur inkomsten styr valet av en viss produkt.

En Förutsägande undersökning är detsamma som en Prognos d.v.s. vad inträffar om vissa givna förutsättningar gäller.

Några andra begrepp som är bra att känna till

Kvalitativa undersökningar: Då företaget samlar in information, analyserar och tolkar data som är svår att uttrycka i sifferform. Oftast gör man ett fåtal personliga intervjuer för att tex ta reda på om den tjänst eller produkt företaget tänker utföra eller introducera har en möjlig plats på marknaden.

Kvantitativa undersökningar: Där det insamlade materialet lämpar sig för att uttryckas i sifferform, till exempel marknadsandel, prisjämförelser, antal möjliga kunder.

Sekundärdata (skrivbordsundersökning): Bygger på sammanställningar av data som redan finns insamlat.

Primärdata: En så kallad fältundersökning, t.ex. telefonintervjuer, brevenkäter.

Läs mer om:

Undersökningen – insamlingsmetoder
Undersökningen – frågeformuläret
Undersökningar på Internet

Lämna en kommentar