Undersökningen – insamlingsmetoder

De finns två metoder för att samla in marknadsdata. Den ena är att kommunicerar med de svarande, den andra är att observerar beteendet hos personer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

När det gäller den sista metoden är det enbart beteendet som kan studeras, inte kunskaper, värderingar eller åsikter.

Då man vill fråga kan följande metoder användas:

  • Brevenkäter
  • Telefonintervjuer
  • Personliga intervjuer
  • Internet. Låta personer svara på frågor på företagets hemsida eller via e-post.

Brevenkäter

Ofta använd därför att totalkostnaden för enkäten är förhållandevis låg. Används mest till undersökningar där urvalet är stort, d.v.s. många som ska svara. Är långsam eftersom det kan ta ganska lång tid att få in tillräckligt med svar, speciellt om man måste skicka ut många påminnelser.

Fördelar:
Låg kostnad, ger anonymitet åt den svarande, förhållandevis enkel administration med enkätarbetet.

Nackdelar:
Lätt att få stora bortfall, d.v.s. människor struntar i att svara. Svårt att veta om det är ”rätt” person som svarat på frågorna. Frågorna måste vara enkla och självförklarande – ingen som helst flexibilitet i frågandet. Tar tid att få fram svaren och sammanställa resultatet. Ett problem är att det är de intresserade som svarar på enkäten, tex 6 utav 10 som lämnat svar säger att de vill köpa produkten, medan hälften inte alls svarade på enkäten. Är det då 60% som kan tänkas köpa produkten eller är det 30 % ?

Internet

Många undesrsökningar görs idag via internet. Här finns möjlighet att fånga ”grupper” av intresserade. Via en eller flera specialliserade webbplatser , t.ex. sådana som handlar om trädgårdsskötsel, går det att fånga in trädgårdsintresserade personer. Det går att göra på två sätt. Ett; Företaget gör en förfrågan på webbplatsen om någon är villig att deldatga i en undersökning och begär in en e-postadress dit enkäten kan skickas. Två: Enkäten/frågorna finns på webbplatsen för besökare att fylla i direkt.

Fördelar:
Låg kostnad, ger snabba svar och kan efterhand byggas på med fler och fler svaranden till företaget känner sig nöjt. Enkelt att administrera. Möjlighet till uttömmande/beskrivande svar där den svarande kan skriva ”fritt”.

Nackdelar:
Personerna är inte slumpmässigt valda vilket kan ge en skev bild av hur exempelvis ALLA trädgårdsintresserade tycker. Resultatet kan dock vara ”tillräckligt bra” för att användas. Har man i enkäten frågat ett antal allmänna frågor som ålder, kön, bostad, odlingsintresse mm går det att analysera svaren djupare.

Telefonintervjuer

Använts allt mer eftersom kostnaden för telefonsamtalet har sjunkit kraftigt de senaste åren. Är lite av ett mellanting mellan brevenkät och personlig intervju. Kan vara svårt att ”få tag i” intervjuoffer som har nyckelpositioner på ett företag, samt få tillräcklig med tid till att ställa frågorna. Genom att tiden är begränsad medför det att möjligheten att utveckla frågorna (ställa följdfrågor) inte är särskilt stor.

Fördelar:
Låg kostnad, når rätt person, snabbheten (går att koda in svaren direkt på en dator vilket gör att sammanställningen bara är en knapptryckning bort).

Nackdelar:
Att helt enkelt få tag i intervjupersonen (på tjänsteresa, i samman- träde, semester …). Begränsad intervjutid, sällan mer än 10 minuter. Att slump- mässigt välja intervjupersoner ur ett register (att använda telefonkatalogen kan vara svårt då det finns en stor andel som telefonnumret inte stämmer på. pga till exempel flyttning) kan ge stora mätfel om man inte är observant.

Personliga intervjuer

Ger stor möjlighet till flexibilitet. Beroende på vad den intervjuade svarar ställs olika följdfrågor. Är naturligtvis ett dyrt sätt att skaffa information på, men den som intervjuar har stor kontroll och kan lägga märke till formuleringar och kroppsspråk. Rekommenderas för det lilla företaget som behöver information ”på djupet” i en viss beslutssituation.

Fördelar:
Flexibiliteten, ganska snabb, man når rätt person, möjlighet till långa intervjuer med kunskapsfrågor.

Nackdelar:
Kostar mycket, speciellt om utbildad intervjuare krävs. Kan kräva en hel del efterarbete med sammanställning och analys, särskilt om personen är intervjuad ”på djupet”.

Fråga via Internet

Ett enkelt men inte särskilt tillförlitligt sätt att inhämta information på. Om vi undantar den statistik som kan samlas in dolt finns det flera möjligheter till kommunikation. Att skicka ett frågeformulär via e-post är att likna vid en vanlig brevenkät. Genom att ställa enkla frågor på företagets hemsida, går det också att skaffa sig information. Var dock mycket observant på hur tillförlitliga svaren är.

Många undesrsökningar görs idag via internet. Här finns möjlighet att fånga ”grupper” av intresserade. Via en eller flera specialliserade webbplatser , t.ex. sådana som handlar om trädgårdsskötsel, går det att fånga in trädgårdsintresserade personer. Det går att göra på två sätt. Ett; Företaget gör en förfrågan på webbplatsen om någon är villig att deldatga i en undersökning och begär in en e-postadress dit enkäten kan skickas. Två: Enkäten/frågorna finns på webbplatsen för besökare att fylla i direkt.

Fördelar:
Mycket låg kostnad, kan nå många, ger enkel administration. Ger snabba svar och kan efterhand byggas på med fler och fler svaranden till företaget känner sig nöjt. Möjlighet till uttömmande/beskrivande svar där den svarande kan skriva ”fritt”.

Nackdelar:
Inte särskilt tillförlitliga svar. Svårt att veta vem som svarat på frågorna. Personerna är inte slumpmässigt valda vilket kan ge en skev bild av hur exempelvis ALLA trädgårdsintresserade tycker. Resultatet kan dock vara ”tillräckligt bra” för att användas. Har man i enkäten frågat ett antal allmänna frågor som ålder, kön, bostad, odlingsintresse mm går det att analysera svaren djupare.

Läs mer om:

Undersökningen – begrepp
Undersökningen – frågeformuläret
Undersökningar på Internet

Lämna en kommentar