Banksekretess

I all bankverksamhet råder sekretess. Det innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt. Sekretessen är en förutsättning för att du med förtroende ska kunna vända dig till en bank för att få råd och vara säker på att de uppgifter du lämnar inte förs vidare till utomstående.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Banksekretessen regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas av sekretessen.

Banksekretessen omfattar även kundens tidigare förbindelser med banken; den upphör alltså inte i och med att någon slutar att vara kund i banken. Sekretessen för bankanställda gäller även om den anställde slutar sin anställning i banken.

Inte enbart ekonomiska förhållanden

Sekretessreglerna avser i allmänhet förhållanden av ekonomisk art men även mer personliga förhållanden såsom sjukdom, upprättande av testamente eller skilsmässa omfattas av tystnadsplikten. Även uppgifter som banktjänsteman har fått kännedom om utanför tjänsten omfattas. Om en banktjänsteman till exempel fått kännedom om en viktig uppgift rörande en kund i hans bank på en privat middag, bör denna uppgift omfattas av sekretess.

Om sekretessen bryts

Om en banktjänsteman bryter mot sekretessen kan banken bli tvungen att betala skadestånd till den drabbade bankkunden. Bankkunden måste dock först kunna visa att han lidit en ekonomisk skada på grund av att banken brutit mot banksekretessen.

Medgivande från kund

En bankkund kan ge sitt uttryckliga samtycke till att banken lämnar ut viss upplysning till en utomstående. Bankkunden kan till exempel med en fullmakt lämna sitt samtycke för annan att få ta emot upplysning.

Makar och sambor

Makar har inte någon absolut rätt att få upplysningar om den andre maken ifrån banken. Äktenskapsbalken anger i och för sig uttryckligen att makarna är skyldiga att lämna varandra upplysningar om deras respektive ekonomi. Detta innebär dock inte att banken utan vidare kan lämna upplysningar till den ena maken om till exempel den andre makens tillgodohavanden i banken. En sådan upplysning bör endast lämnas om det är uppenbart att det ligger i den kontohavande makens intresse att uppgiften lämnas ut. Däremot har en sambo inte rätt att begära att banken lämnar ut upplysningar om den andra sambons förhållanden.

Om en make på grund av sjukdom eller bortavaro inte själv kan sköta sina angelägenheter får den andre maken lyfta tillgångar i den mån och i den omfattning som det behövs för familjens underhåll.
 

Banken får ibland lämna ut uppgifter

Banken får i vissa situationer bortse från banksekretessen och är i vissa fall skyldig att göra så.

 • Förmyndare för en omyndig person har rätt att få upplysningar av banken om den omyndiges bankförhållanden.
   
 • God man och förvaltare, som är utsedd enligt föräldrabalken, bör kunna få upplysningar av bank om sådant som har med hans uppdrag att göra.
   
 • En bankkunds dödsbo (även enskilda dödsbodelägare) kan ha rätt att av banken få upplysningar om kundens förhållanden till banken, som är av betydelse för dödsboet.
   
 • För svenskt konkursbo har konkursförvaltaren rätt att få upplysningar om konkursboets bankförbindelser.
   
 • Borgensman eller den som har ställt pant för annans skuld i bank, har i allmänhet (på grund av att låntagaren får antas samtycka) rätt att av banken få upplysningar om skulden. Denna rätt omfattar dock i regel inte låntagarens övriga affärer med banken.

Banken måste i vissa fall lämna uppgifter till myndigheter

 • Enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse ska banken lämna upplysningar om sin verksamhet därmed sammanhängande omständigheter till Finansinspektionen om inspektionen begär det.
   
 • Enligt lag om självdeklaration och kontrolluppgifter är banken skyldig att lämna vissa uppgifter till skattemyndigheten
   
 • Banken får också lämna uppgifter till polis- och åklagarmyndighet när förundersökning inletts.
   
 • Bankpersonal är liksom alla andra medborgare skyldig att avlägga vittnesmål inför domstol. Banksekretessen är alltså inget hinder för att avge vittnesmål om till exempel en privatpersons bankförbindelser.
   
 • Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt har bankpersonalen även rätt att sätta sig över sekretessreglerna för att förhindra och avslöja sådana brottsliga transaktioner.
   
 • Enligt utsökningsbalken är banken skyldig att lämna kronofogden upplysningar så att myndigheten kan bedöma om utmätning kan ske.
   

Källa: Konsumenternas.se , November 2018

Lämna en kommentar