Barnförsäkring – begränsningar

Här ges exempel på generella begränsningar i försäkringens omfattning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Begränsningar

Skada innan du köpt försäkring

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel om symtomen visat sig innan försäkringen börjat gälla. Den gäller inte heller för sjukdomar som är en följd av sådan symptom som fanns innan du tecknade försäkringen.

Vistelse utomlands

Barnförsäkringen gäller under 1 år vid utlandsvistelse om ditt barn skulle få bestående invaliditet. Däremot ersätter barnförsäkringen inte sjukvårdkostnader utanför Norden. Sjukvårdskostnader – utanför EU – ersätts bara om du har en reseförsäkring.

Undantag för sjukdomar

Alla barnförsäkringar har undantag och begräsningar för vissa sjukdomar. Ofta räknar bolagen i försäkringsvillkoren upp de sjukdomar som undantas. En del bolag anger att medfödda sjukdomar är undantagna om de visat symptom före sex års ålder. Förutom medfödda sjukdomarna är det vanligt med undantag och begränsningar för psykiska sjukdomar, nerv- och muskelsjukdomar.

Sport och idrott

Undantag för sport och idrottsskador är inte så vanligt i barnförsäkringar. Några bolag har dock undantag för riskfyllda idrotter/aktiviteter exempelvis boxning, motorsport och bergklättring samt skador som uppkommit i samband med tävling och professionell idrottsutövning.

Alkohol och droger

Om barnet varit påverkad av alkohol eller droger och råkat ut för ett olycksfall så kan försäkringsersättningen sättas ned efter vad som kan anses vara skäligt. Det är bara i undantagsfall som bolagen kan sätta ner ersättningen och då måste det också finnas ett samband mellan skadan och alkoholförtäringen.

Krigstillstånd

Försäkringen gäller inte för sjukdom/olycksfallsskada som kan anses vara orsakad av krig eller krigsliknade oroligheter. Vistas barnet utomlands när oroligheterna bryter ut gäller försäkringen vanligen de första tre månaderna om barnet inte deltar i oroligheterna.

Atomkärnreaktion

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfallsskada som är en direkt eller indirekt följd av en atomkärnprocess.

Terroristhandling

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfallsskada som orsakats av eller har samband med spridande av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terrorhandling.

Med terrorhandling avses en skadebringande och straffbelagd handling, som är utförd för att skrämma en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller internationell organisation till något, allvarligt destabilisera grundläggande strukturer i ett land eller internationell organisation.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar