Besiktning av hus

En besiktning av ett hus görs för att du som köpare ska uppfylla din undersökningsplikt. Som privatperson har man sällan kunskaperna för att genomföra besiktningen själv. Då kan du anlita en besiktningsman.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Besiktning av hus

Vid besiktningen görs först en översikt av huset, en så kallad okulär besiktning. Det betyder att besiktningsmannen undersöker saker i huset med hjälp av syn, lukt och hörsel. Exempel på saker som undersöks är: fasad, tak, väggar, vind, grundkonstruktion, våtutrymmen, kök och fönster.

Om det finns risk för att konstruktionen i huset är fuktskadad behöver konstruktionen öppnas upp för att kontrollera om det finns problem. Detta görs ofta genom någon form av håltagning i den berörda konstruktionen. En del gör en sådan undersökning i första skedet andra gör det först vid en utvidgad besiktning när de risker som hittades i första skedet ska bedömas. Titta i besiktningsmannens uppdragsavtal för att se vad som ingår i besiktningen.

Viktiga funktioner som ofta utelämnas vid besiktningen kan vara ventilation, el, enskilt avlopp, och murstockar. Här behöver du ibland ta fackmän till din hjälp för att undersöka.

Om besiktningsmannen anmärker på något
Om besiktningen visar att det finns risker eller problem är det viktigt att titta extra noga på det. Vissa typer av anmärkningar är direkta fel som måste åtgärdas. Andra är risker och antydningar till problem som måste undersökas vidare. Om det framkommer risker är det viktigt att förstå hur stora riskerna är och vilka kostnader som de kan medföra. Eventuellt behöver du även här ta hjälp av fler fackmän. De fel som finns noterade i protokollet kan du inte i efterhand begära ersättning för.

Om något måste åtgärdas
Om besiktningsmannen hittar risker eller problem är det viktigt att göra en bedömning av vad det faktiskt kommer att kosta att åtgärda felet.

Om säljaren har besiktigat huset
Du har fortfarande kvar din undersökningsplikt även om säljaren låtit besiktiga huset. Om säljaren låtit göra en besiktning är inte du avtalspart. Det betyder att det kan bli svårare för dig att reklamera besiktningstjänsten och utkräva eventuellt skadestånd.

Om du köper in dig på besiktningen och får ett intyg från besiktningsmannen blir du också avtalspart. Då kan du kräva ersättning från besiktningsmannen om det visar sig att det finns fel i fastigheten som inte finns med i protokollet, men som besiktningsmannen borde ha upptäckt. Du kan bara kräva ersättning under en begränsad tid. Hur länge ska stå i avtalet. Be om en grundlig genomgång av besiktningsprotokollet så att du är väl förtrogen med vad som har kommit fram under besiktningen.

Ibland har säljaren tecknat en försäkring i samband med besiktningen. Det kan innebära att du som köpare har ett visst skydd av den. Exakt vilket skydd är viktigt att du själv tar reda på. I vissa fall kan försäkringen ge dig en bättre möjlighet att få ersättning för besiktningsfel än du annars skulle ha haft.

Besiktiga innan du skriver papper
Det är viktigt att besiktiga huset innan du skriver under köpekontraktet. Du har bara rätt att besiktiga huset efter att kontraktet är skrivet om det finns en klausul om det i kontraktet. En sådan klausul bör vara såpass öppen att du kan låta köpet återgå utan att du behöver ange särskilda skäl för det.

Exempel på klausul: Köparen bereds tillfälle att senast X/X undersöka fastigheten. Om det vid besiktningen eller undersökningen av fastigheten upptäcks sådant som köparen inte anser sig kunna acceptera, har köparen rätt att senast den X/X 20XX låta köpet gå åter utan kostnad, skadestånd eller annan ersättning. Köparen ska meddela säljaren skriftligt om köparen vill låta köpet gå åter. Hela handpenningen ska betalas tillbaka omgående till köparen.

Källa: Konsumentverket 2011-12-07

Lämna en kommentar