Beskattning av bostäder

Fastighetsskatten ersätts av en kommunal avgift på 0,75 procent av taxeringsvärdet eller maximalt 6 000 kronor per år för småhus. För lägenheter blir avgiften 0,4 procent av taxeringsvärdet eller maximalt 1 200 kronor. Beskattningen ändras från och med den 1 januari 2008, men märks först i 2009 års deklaration.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Förändrad beskattning av bostäder

En ytterligare nyhet är att den kommunala fastighetsavgiften ska betalas för hela kalenderåret av den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten.

En motsvarande anpassning har gjorts när det gäller fastighetsskatt, vilket innebär att även fastighetsskatt ska betalas för hela kalenderåret av den som är ägare vid kalenderårets ingång. Exempel på fastigheter för vilka det även fortsättningsvis ska betalas fastighetsskatt, är obebyggda tomter, arrendetomter, hyreshus som är lokaler, industrifastigheter mm.

Fastighetskatten för bostäder utomlands avskaffas utan att ersättas av någon svensk kommunal avgift. Det betyder att det i deklarationen 2008 är sista gången fastighetsskatt ska betalas för utländska bostäder.

Den första januari 2008 ändras även skatteregler vid försäljning av bostäder.

Den skattepliktiga delen av vinsten höjs från 2/3 till 22/30 vilket innebär att skatteuttaget på en vinst höjs från 20 % till 22 %. För en förlust gäller som tidigare att avdragsgill del uppgår till 50 %, vilket innebär att en förlust kompenseras skattemässigt med 15 %. De ändrade reglerna träder i kraft 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

Uppskovsreglerna vid avyttring av privatbostad ändras också. För avyttringar som sker från och med den 1 januari 2008 gäller följande. Möjligheten att få uppskov med vinsten för den som köper en ny bostad begränsas. Uppskovsbeloppet får uppgå till maximalt 1,6 miljoner kronor per bostad. Finns flera ägare fördelas uppskovsbeloppet med hänsyn till delägarnas andel i bostaden. Taket på 1,6 miljoner gäller inte för redan beviljade uppskov.

Om ersättningsbostaden är billigare än ursprungsbostaden ska dessutom det belopp för vilket uppskov inte medges beräknas på ett annat sätt. Om kontraktet vid en bostadsöverlåtelse är skrivet före 1 januari 2008 gäller inte ovannämnda ändringar, i sådana fall gäller de gamla uppskovsreglerna.

Från och med 2009 års taxering (som märks i deklarationen 2009) införs en ränta på 0,5 procent av uppskovsbeloppet på såväl nya som gamla uppskov. Det sker genom att en schablonintäkt tas upp i kapital med 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek den 1 januari under beskattningsårets ingång. Första gången som detta sker blir på uppskovsbeloppets storlek den 1 januari 2008. Dessutom gäller med verkan från 2009 års taxering att uppskovsbelopp ska beskattas om en bostad övergår till ny ägare genom arv, gåva, testamente eller bodelning. Undantag arv eller testamente till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år, eller bodelning vid äktenskapsskillnad eller att samboförhållande upphör, eller makes eller sambos död.

Den som vill kan återföra hela eller delar av sitt uppskov i deklarationen 2008. Den återförda kapitalvinsten beskattas då till den gamla skattesatsen (20%). Räntan på 0,5 procent tas inte heller ut på det återförda uppskovsbeloppet.

 

Källa: Skatteverket

Lämna en kommentar