Borgen, borgensförbindelse och borgensåtagande

Då du behöver låna pengar krävs det i många fall att du måste lämna säkerhet. Två typer av säkerhet kan ges

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  • realsäkerhet (pantsättning av tillgångar av olika slag, exempelvis pantbrev i en fastighet)
  • borgen (namnsäkerhet)

Kraven på säkerhet varierar med lånets storlek och vad lånet (krediten) ska användas till.

Med borgensförbindelse menas att någon tar på sig betalningsansvaret för en låntagares skuld. Det finns två vanliga typer av borgensförbindelse:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

  • Enkel borgen. Innebär att borgensmannen tar över betalningsansvaret först när låntagaren inte har någon utmätningsbar egendom kvar.
  • Proprieborgen. Innebär att borgensmannen ansvarar för lånet som för egen skuld. Kreditgivaren har då rätt att kräva borgensmannen på skulden utan att först ha krävt låntagaren. Finns det fler borgensmän kan banken kräva vem som helst på betalning av hela lånet. Den som får betala får i sin tur försöka kräva pengar av övriga borgensmän. Han har också regressrätt på låntagaren vilket innebär att han har rätt att kräva denne på de pengar som betalats till långivaren.

För att ett lån (en kredit) ska beviljas krävs i de flesta fall att en kreditprövning görs på den som söker krediten. I många fall krävs också att säkerhet ställs för lånet. En vanlig typ av säkerhet är pantbrev i en fastighet eller panträtt i lös egendom som exempelvis en bostadsrätt. En annan möjlighet till säkerhet är ett borgensåtagande.

Borgensåtagande

Att gå i borgen för någon innebär att en (eller flera personer) person lovar att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Det gäller att verkligen ha tänkt igenom situationen innan man ställer upp som borgensman.

Först de juridiska beteckningarna på de inblandade parterna:

Borgenär. Kallas kreditgivaren, exempelvis en bank.
Borgensman. Kallas den som tecknar borgen, det vill säga den som går i borgen för någon.
Gäldenär. Kallas den som sökt (fått) lånet, krediten.

Hur ett borgensåtagande är utformat finns det inga formkrav på. Det bör åtminstone vara skriftligt. I banksammanhang är det vanligt att det skrivs in en borgensmening i skuldebrevet med låntagarens förpliktelser. Denna ”borgensmening” undertecknas av borgensmannen. En vanlig lydelse på den så kallade borgensmeningen är, ”För kredittagarens förpliktelser enligt detta skuldebrev tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld”. Denna mening betyder att det är en proprieborgen.

Det är mycket viktigt att veta på vilket sätt man gått i borgen och vilka konsekvenser det kan få. Här följer en uppräkning av olika situationer och vad de innebär.

Uppsägning av borgen. En borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande. Han har dock möjligheten att säga upp lånet till betalning om det framgår av de villkor som finns i skuldebrevet. Gör han detta kan han bli tvungen att betala genom sitt borgensåtagande. Det finns dock en möjlighet att bli fri från sitt borgensåtagande och det är om den som fått lånet (krediten) kan erbjuda en säkerhet eller en ny borgensman som kreditgivaren kan acceptera istället.

Om kredittagaren dör. Skulden övergår då till dödsboet. Skulle inte tillgångarna i dödsboet räcka till för att betala skulden får borgensmannen träda in och betala utifrån det borgensåtagande han gjort.

Om borgensmannen dör. Har den avlidne lämnat proprieborgen övergår borgensansvaret till dödsboet. Detta borgensansvar finns kvar ända tills lånet är betalt eller att den som fått lånet (krediten) kan erbjuda en säkerhet eller en ny borgensman som kreditgivaren kan acceptera istället.

Vid proprieborgen. Där kan kreditgivaren (exempelvis en bank) omedelbart kräva vem han vill av borgensmannen (borgensmännen) eller kredittagaren, så snart någon betalning uteblivit. Var medveten om att proprieborgen innebär att borgensmannen ansvarar för lånet som för egen skuld.

Vid enkel borgen. Borgensmannen tar över betalningsansvaret först när låntagaren inte har någon utmätningsbar egendom kvar.

Borgensmannens möjlighet att få lån. Det är svårt att sia om framtiden och därför bör den som går i borgen tänka över vad som händer om hans ekonomi blir sämre i framtiden. Sämre ekonomi kan medföra att kreditvärdigheten sjunker. Har man då ett borgensåtagande kan det vara svårt att själv få lån (kredit).

Borgensmannens tillgångar. En konsekvens av ett borgensåtagande kan bli att exempelvis tillgångar som en villa eller bostadsrätt måste säljas för att betala gäldenärens skuld.

Skilsmässa. Om ett förhållande upphör med den ursprunglige låntagaren kvarstår borgensåtagandet.

Solidariskt eller delat ansvar. Om det finns flera borgensmän för en och samma kredit är omfattningen av deras ansvar beroende av hur borgensåtagandet är utformat. Är ansvaret solidariskt innebär detta att kreditgivaren kan kräva vem som helst på hela beloppet om inte kredittagaren (gäldenären) betalar. Den av borgensmännen som betalar får sedan kräva de andra på betalning, s.k. regressrätt. Skulle däremot borgensmännen förbehållit sig så kallad delad ansvarighet kan kreditgivaren bara kräva en borgensman på hans andel.

Regressrätt. Om en borgensman tvingats att betala hela eller en del av ett lån har han alltid regressrätt mot kredittagaren. Det innebär att han kan kräva tillbaka pengarna från kredittagaren. Finns flera borgensmän med solidariskt ansvar gäller även regressrätt mot dem.

Möjlighet till jämkning. Enligt bl.a. avtalslagen finns det möjlighet att jämka borgensåtagandet (att det helt eller delvis sätts ned) om kreditgivaren brustit vid kreditprövningen eller om borgensmannen inte fått information om hur kredittagaren sköter skulden.

Kunskap om kredittagaren. Innan någon skriver på en borgensförbindelse ska han fått veta om låntagaren har andra skulder, betalningsanmärkningar, om krediten gäller sanering av gamla skulder mm.

Vid hyresavtal gäller specialregler. Om borgensförbindelsen gäller ett hyresavtal, att exempelvis borgensmannen ska betala hyran om inte hyresgästen gör det, finns specialregler. En borgensmannen får säga upp ett borgensåtagande för ett hyresavtal med nio månaders varsel men uppsägningen kan inte träda i kraft tidigare än två år efter hyrestidens början. Skulle hyresgästen ha flyttat upphör värdens fordran efter två år om han inte innan dessa två år har gått lämnat in en stämningsansökan eller ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Preskription av borgen. Med preskription menas att kreditgivaren efter en viss tid förlorar rätten att kräva sin fordran om han inte avbryter preskriptionen dessförinnan. Kreditgivaren avbryter preskriptionen genom att exempelvis skicka en påminnelse om den fordran han har. Preskriptionstiden startar då om på nytt och genom dessa avbrott, exempelvis påminnelser, kan preskriptionstiden sträckas ut hur länge som helst. Konsumentkrediter preskriberas efter tre år om den inte avbryts enligt ovan. Krediter som grundar sig på löpande skuldebrev, banklån till husköp är exempel på detta, har en preskriptionstid på tio år. Även här kan tiden förlängas hur länge som helst om kreditgivaren avbryter genom exempelvis en betalningspåminnelse.

Skuldsanering. Det är viktigt att veta att borgenslån inte särbehandlas enligt skuldsaneringslagen. De skrivs ned hos låntagaren på samma sätt som andra skulder. Innebörden av detta är att borgensmannen har kvar sitt betalningsansvar mot långivaren för hela skulden, d.v.s. får ta över den skuld som låntagaren befriats från i en skuldsanering.

Några tips om du nu går i borgen

Försök att begränsa ditt borgensåtagande på alla sätt. Du måste räkna med att du kan bli betalningsskyldig för hela beloppet och agera utifrån detta.

  • Självklart enkel borgen istället för proprieborgen.
  • Om det går, tidsbegränsa borgensåtagandet. Försök också att få det begränsat till ett maximibelopp eller enbart kapitalskulden d.v.s. du går inte i borgen för räntor och avgifter.
  • Finns möjligheten ska du begära att borgensåtagandet upphör om du dör eller blir långvarigt sjuk, blir invalidiserad beroende på någon omständighet etc.
  • Lita aldrig på vad din ”nära vän” säger om sin ekonomi, kontrollera fakta. Separation, skilsmässa, är vanligt och även om det är bra med allt just nu måste du ändå räkna med en sådan händelse i framtiden.
  • Det finns inga formkrav på hur en borgensförbindelse ska lyda så du har möjlighet att själv formulera ditt åtagande. Du behöver därför inte skriva under den förtryckta texten på en skuldförbindelse.
  • Är det fler personer som går i borgen för låntagaren, kom överens om andelar istället för att var och en går i borgen för hela summan.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar