Derivat

Derivat är ett samlingsnamn på en viss typ av värdepapper – de vanligaste är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Derivat är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller en viss tidsperiod i framtiden. Att handla med derivat kräver mycket större kunskaper än att handla med till exempel aktier och obligationer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ordet derivat kan förklaras som ”härlett av någonting underliggande”. Den underliggande produkten i ett derivat är ofta en aktie eller en obligation, men kan även vara andra värdepapper eller produkter. Värdet på ett derivat kan ändras mycket snabbare än på ”vanliga” värdepapper. Du bör inte överväga att investera i derivat om du inte känner dig övertygad om att du har tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra vilket risktagande investeringen innebär.

Alla typer av derivat som säljs till konsumenter ska ha ett aktuellt faktablad. Faktabladet ska innehålla basfakta om produkten. Du ska få tillgång till faktabladet i god tid före ett eventuellt köp av produkten.
 

Handel med derivat

Handeln med derivat är huvudsakligen en handel med risker. Vissa personer vill ta en risk, vissa vill skydda sig mot en risk. Man kan jämföra med ett försäkringsbolag, som tar på sig risker, till exempel att ditt hus brinner ned, och du som husägare, vill försäkra dig mot de ekonomiska konsekvenserna av att huset brinner ned. För detta betalar du en premie till försäkringsbolaget (vare sig huset brinner eller inte), och försäkringsbolaget betalar dig pengar, om ditt hus skulle brinna ner. På värdepappersmarknaden är de vanligaste risk- eller försäkringsprodukterna – beroende på vilken sida av affären man står – optioner och terminer.

Ska du handla med derivat, måste du underteckna särskilda avtal just för detta. Det räcker alltså inte med vad som krävs för ”vanlig” värdepappershandel. Ditt värdepappersbolag måste också särskilt upplysa dig om riskerna med derivathandel.
 

Derivat som kräver säkerhet

Utfärdade optioner och terminer och  är exempel på derivat som kräver att du ställer säkerhet till exempel i form av pengar på ett konto. Anledningen till att det krävs en säkerhet är att priset på optioner och terminer snabbt kan variera kraftigt. Kravet på säkerhet innebär dessutom att du hela tiden måste vara beredd att skjuta till nya säkerheter om behov uppstår. Det innebär att du måste bevaka din investering dagligen eller till och med oftare.

Om du inte har tillräcklig säkerhet för ditt åtagande riskerar du att dina positioner stängs, det vill säga att optionerna eller terminerna säljs, vid en tidpunkt som du inte valt själv och som är oförmånlig för dig.
 

Optioner

En option är en typ av derivat. Värdet på ett derivat är beroende av värdet på en underliggande tillgång. De vanligaste underliggande tillgångarna i en option är aktier, obligationer, råvaror, valutor och olika former av index.

En option är också ett kontrakt som ger dig som köpt optionen rätten men inte skyldigheten, att i framtiden, antingen under en viss tidsperiod eller vid en framtida tidpunkt, köpa eller sälja den underliggande tillgången, till ett på förhand bestämt pris. Den som sålt optionen är skyldig att köpa eller sälja den underliggande tillgången, antingen när du så önskar under en viss tidsperiod (amerikansk option) eller på optionens slutdag (europeisk option).
 

Terminer

En termin är en typ av derivat. Värdet på ett derivat är beroende av värdet på en underliggande tillgång. De vanligaste underliggande tillgångarna i en termin är aktier, obligationer, råvaror, valutor och olika former av index. Innehavaren av en termin kan inte begära att få lösa in terminen under löptiden. Både den som ställt ut terminen och innehavaren av terminen är skyldiga att genomföra affären när löptiden är slut.
 

Optioner och terminer har hög risk

Att investera i optioner och terminer kräver betydligt mer av dig än att investera i aktier. Förutom kunskap om vad du investerat i och att du har tid att följa utvecklingen av din investering krävs dessutom att du förstår det mer komplicerade förhållandet mellan avkastning och risk.

Optionshandel kan ge möjligheter till hög avkastning, men riskerna är väsentligt högre än vid direkt köp av underliggande tillgångar. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Om du överväger att handla med optioner är det mycket viktigt att du sätter dig in i vad handel med optioner innebär.
 

Courtage

För vanlig aktiehandel får du betala en avgift för att få dina affärer utförda. Denna avgift kallas courtage. När du handlar med optioner får du oftast betala courtage till ditt värdepappersbolag och en clearingavgift till Nasdaq OMX (Stockholmsbörsen). Prissättningen är fri, så du bör jämföra vad det kostar hos olika värdepappersbolag. Du får räkna med att det procentuellt är dyrare att handla i optioner än i aktier. 
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar