Optioner

En option är ett värdepapper vars värde är beroende av värdet på en underliggande tillgång. En option är en typ av derivat. Handeln med optioner har under senare år blivit allt större.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Optioner

En option är ett kontrakt som ger dig som köpt optionen rätten men inte skyldigheten, att i framtiden, antingen under en viss tidsperiod eller vid en framtida tidpunkt, köpa eller sälja den underliggande tillgången, till ett på förhand bestämt pris. Den som sålt optionen är skyldig att köpa eller sälja den underliggande tillgången, antingen när du så önskar under en viss tidsperiod (amerikansk option) eller på optionens slutdag (europeisk option).

De vanligaste underliggande tillgångarna i en option är aktier, obligationer, råvaror, valutor och olika former av index. Att investera i optioner kräver långt mera av dig än att investera i aktier – både avseende kunskap om vad du investerat i och avseende tid att följa utvecklingen av din investering.

Optionshandel ger möjligheter till mycket hög avkastning, men riskerna är väsentligt högre än vid direkt köp av underliggande tillgångar.

Det är mycket viktigt att du sätter dig in i vad handel med optioner innebär för att du ska kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar