Mer om optioner

Att investera i optioner kräver långt mera av dig än att investera i aktier – både avseende kunskap om vad du investerat i och avseende tid att följa utvecklingen av din investering. Optionshandel ger möjligheter till mycket hög avkastning. Riskerna med optionshandel kan samtidigt vara mycket högre än vid direkt köp av underliggande tillgångar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Mer om optioner

Det är mycket viktigt att du sätter dig in i vad handel med optioner innebär för att du ska kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Bakgrund

Handeln med optioner, vilka är ett derivat, (se nedan under grundläggande begrepp) har blivit allt större i Sverige under senare år. Den är ibland förknippad med en bild där stora värden omsätts, förtjänas och förloras på mycket korta tidsperioder.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

I denna framställning kommer endast optioner att behandlas. Detta på grund av att det är ett fåtal konsumenter som handlar med övriga typer av derivat. Vill du göra detta, rekommenderar vi starkt att du vänder dig till en kvalificerad rådgivare. Vi kommer heller inte att behandla så kallade strukturerade produkter (till exempel aktieindexobligationer, warranter), i vilka optioner spelar en framträdande roll. Syftet med den här beskrivningen är att du ska kunna förstå de grundläggande byggstenarna i optionshandeln. Beskrivningen är inte heltäckande, och ska inte ses som en ”skola” i optionshandel – en sådan skulle kräva mera utrymme. Vi kommer också att utgå från att den underliggande tillgången i optionen är en aktie.

Grundläggande begrepp

Derivat
Ett derivat är ett värdepapper vars värde beror på värdet av en underliggande tillgång. De vanligaste formerna av derivat är optioner och terminer. Det finns även andra typer av derivat till exempel swappar. De vanligaste formerna av underliggande tillgångar är aktier, obligationer, råvaror, valutor och olika former av index.

 

Option
En option är ett kontrakt som ger innehavaren (den som köpt optionen) rättigheten, men inte skyldigheten, att i en framtida tidsperiod eller vid en framtida tidpunkt köpa eller sälja den underliggande tillgången, till ett på förhand bestämt pris. Den som utfärdat detta kontrakt (den som sålt optionen) är däremot skyldig att köpa eller sälja den underliggande tillgången, antingen när innehavaren
så önskar (amerikansk option) eller på optionens slutdag (europeisk option).

Termin
En termin är mycket lik en option, men den väsentliga skillnaden är att här har båda parterna en skyldighet att genomföra affären på slutdagen. En annan skillnad är att innehavaren av en termin inte kan begära lösen av terminen under dess löptid.

 

Premie
Det pris som en köpare av en option betalar, och som utfärdaren får, kallas för premie. Premien kan sägas vara en ersättning för den risk som utfärdaren (säljaren) tar.

Historik

Att handla med optioner är ingen ny företeelse. Redan på 1600-talet använde man sig av optioner i Holland. Då handlade man inte i aktier utan den underliggande tillgången var – tulpanlökar!! Den moderna optionshandeln tog form i slutet av 1800-talet i USA.
För handel med jordbruksråvaror skapades marknadsplatser i syfte att få en jämnare prisutveckling på produkterna mellan skördeperioderna. Det är naturligt för en lantbrukare att försöka gardera sig för variationer i till exempel vetepriset genom att sälja sin skörd till ett förutbestämt pris. Det är också naturligt för ett stort bageri att kunna säkra sitt inköpspris för vetemjölet. Internationellt är fortfarande handeln med råvaruderivat mycket stor.

Efterhand kom optionshandeln att omfatta även finansiella produkter. Under 1960- och 1970-talen kom den stora expansionen, med början i USA . I Sverige startade OM (Optionsmäklarna) en handel med standardiserade aktieoptioner år 1985.

Handel med risker

På aktiemarknaden finns framförallt två typer av risker. Det är marknadsrisk för allmänna kursfall på börsen och företagsrisk för nedgångar i enskilda aktier. Med optioner kan man gardera sig för båda dessa risker, och dessa risker har skapat en marknad där parterna tror olika om framtiden. Det som den ena ser som en risk blir en möjlighet för den andra. Men det finns bara en vinnare. Vinsten för den ena parten blir en lika stor förlust för den andra. Optionsmarknaden är ett nollsummespel.

Att handla med optioner är huvudsakligen att handla med risker. Vissa personer är villiga att ta en risk mot möjligheten att tjäna pengar, medan andra vill skydda sig för en risk och på så sätt säkra de tillgångar man har.

Dessa två olika personer – som kan kallas för en spekulativ eller en säkrare – är båda nödvändiga på en optionsmarknad. Annars skulle marknaden inte finnas. Om alla endast ville säkra sig, skulle det ju inte finnas någon som ville ta på sig risken och följaktligen skulle inte någon marknad uppstå.

Den spekulative investerar i en option därför att han tror att priset på den underliggande varan kommer att förändras. Han väljer slag av option beroende på om han tror att priset ska gå upp eller ner. Skälet till att han väljer att investera i optionen i stället för direkt i den underliggande aktien är oftast att han behöver lägga ut mindre pengar när han köper optioner än när han köper aktien. En nackdel kan dock vara att optionen har en begränsad löptid och kan förfalla värdelös medan aktien behåller ett värde – om inte företaget går i konkurs.

Säkraren vill kanske skydda sin investering för ett prisfall och köper därför optioner som stiger i värde, om den underliggande aktien faller i värde. Har han rätt kan han sälja optionerna med vinst. Har han fel, blir dessa optioner värdelösa men det ursprungliga innehavet har ju då stigit i värde, eller är oförändrat. Hans förlust blir då enbart vad optionerna kostade. Återigen får han vara uppmärksam på att optionen har en begränsad löptid. När de har förfallit har man inte längre något skydd, utan måste köpa nya optioner om man vill fortsätta att skydda sig mot risken.

Man talar ibland om en tredje slags aktör vid handel med optioner, en arbitragör. Denne handlar för att utnyttja till exempel skillnader mellan optionspriset på en aktie och priset på själva aktien. Han är en rent professionell aktör och berörs inte närmare denna framställning även om han fyller en mycket viktig funktion på marknaden.

Standardiserade optioner

De optioner som handlas på en marknadsplats är oftast standardiserade. Det innebär att det finns av marknadsplatsen fastställda villkor som gäller för dessa. Skälet till detta är naturligtvis att optionerna ska vara enkla att handla med. Några vanliga standardvillkor avser:

  • Löptid En option har en i förväg bestämd löptid, från noteringsdagen till slutdagen. Efter slutdagen förfaller optionen och blir således värdelös. Vanligen är inte löptiden på en option längre än sex månader. Slutdagen på Stockholmsbörsen är alltid den tredje fredagen i lösenmånaden för aktieoptioner och fjärde fredagen för indexoptioner.
  • Lösenpris Med lösenpriset avses det pris som den underliggande aktien ska köpas (eller säljas) för.

Varje option har en underliggande aktie, och optionen omfattar normalt 100 st. underliggande aktier. Om du köper en option kallas det ofta för ett kontrakt. Har du köpt 30 kontrakt av Volvo-optioner motsvarar detta alltså 3000 Volvo-aktier.

Det finns två typer av optioner som fungerar på olika sätt beträffande tid för inlösen. De kallas för amerikanska respektive europeiska optioner. De aktieoptioner som handlas på Stockholmsbörsen är av amerikansk typ. Villkoren för den amerikanska typen av optioner ger den som innehar optionen rätt att begära lösen när som helst under optionens löptid. De indexoptioner som handlas på Stockholmsbörsen är av europeisk typ vilket innebär att de endast kan lösas på slutdagen. Detta sker genom kontantavräkning vilket innebär att några värdepapper inte levereras.

Optioners värde

Priset på en option kallas premie. Detta pris kan sägas bestå av två delar: realvärdet och tidsvärdet. Med realvärde menas skillnaden mellan lösenpriset och marknadsvärdet på den underliggande aktien. Med tidsvärdet menas skillnaden mellan premien och realvärdet.

Detta betyder att för en köpoption är realvärdet = marknadsvärdet – lösenpriset. För en säljoption är realvärdet = lösenpriset – marknadsvärdet

Tidsvärdet kan förenklat beskrivas som sannolikheten för att optionen inom dess löptid ska få ett högre realvärde. Allt annat lika kan sägas att ju längre löptid som återstår av optionen, desto större är tidsvärdet. Omvänt innebär det att ju närmare optionens förfallodag du kommer, desto mindre blir tidsvärdet, för att på slutdagen vara 0.

Det är också så att en aktie som rör sig kraftigt, vilket på ekonomispråk kallas för att ha hög volatilitet, oftast leder till ett högre tidsvärde hos optionen. Det beror på att en aktie som rör sig kraftigt har en större sannolikhet att nå det förväntade värdet.

Du ser en sammanfattning av detta i följande tabell. Det är dock fråga om en förenkling och detta ger inte en fullständig bild av hur värdet på en option påverkas eftersom det även finns andra faktorer som påverkar optionspriset.

Om nedanstående ökar: Köpoption (värde) Säljoption (värde)
     
Värdet på den
underliggande aktien
Ökar Minskar
Volatiliteten Ökar Ökar
Lösenpriset Minskar Ökar
Löptiden Ökar Ökar


Funktion för olika optioner

Vad innebär då ovanstående resonemang i praktiken? Vi ska nu visa på några exempel på användandet av optioner. Vad som beskrivs är vad som brukar kallas för grundläggande positioner. Genom att kombinera olika optionspositioner kan man spekulera i, eller skydda sig mot, i stort sett vilken marknadsutveckling som helst. Observera att vi helt bortser från transaktionskostnader och skattekostnader.

Exemplen har i samtliga fall utgått från att lösenpriset är 100 kronor och premien är 5 kronor.

Köpt (innehavd) köpoption
Om du tror att kursen på en viss aktie ska gå upp, kan du välja att köpa en köpoption. Denna ger dig rätt att köpa aktien till ett bestämt pris, lösenpriset. För denna rätt får du betala en premie. Om aktiekursen är högre än lösenpriset plus erlagd premie kommer du att utnyttja optionen. Du kan då köpa aktien till ett lägre pris, lösenpriset, än aktiens kurs. Om aktiekursen är högre än lösenpriset kommer du att göra en vinst på affären. Hur mycket framgår av exemplet i nedanstående diagram (aktiekursen – lösenpriset – premien). Om aktiekursen är lägre, kommer du inte att lösa in optionen. Du har därmed förlorat den premie som du har betalat. Du kan dock inte förlora mer än vad du har betalat i premie.

Såld (utfärdad) köpoption
Om du äger en aktie, men inte tror att kursen kommer att gå upp, kan du utfärda en köpoption. Det betyder att du förbinder dig att sälja denna aktie till optionsinnehavaren till ett i förväg bestämt pris. För detta åtagande får du en premie av den som köper optionen.

Skulle du ha fel i din tro, och aktiekursen går upp, kommer du bli tvungen att sälja dina aktier under det pris som råder på börsen. Du har visserligen fått en premie, men du avsäger dig vinsten över den nivå där du utfärdat optionerna; om det pris du sålde aktierna för tillsammans med premien understiger kursen på aktien hade det varit mer lönsamt att sälja dem till aktiekursen.

I ovannämnda exempel antog vi att du ägde de aktier på vilka du utfärdade en option (kallas ofta för covered call). Om du inte äger aktierna, kan din förlust i princip bli obegränsad. Utfärdaren av optionen är skyldig att, om innehavaren begär lösen, sälja aktier till lösenpriset oavsett hur hög den aktuella aktiekursen är. Om du då inte har aktierna måste du betala vad dessa kostar, det vill säga den aktiekurs som aktien nu har för att sedan kunna sälja aktierna till lösenpriset enligt optionen. Att utfärda en köpoption innebär alltså ett mycket stort risktagande.

Köpt (innehavd) säljoption
Om du tror att kursen på en aktie ska gå ner, kan du köpa en säljoption. Den ger dig rätten att sälja aktien till ett i förväg bestämt pris. För denna rätt får du betala en premie. Skulle du ha rätt i din tro, och kursen går ner, kommer du att tjäna på affären. Om kursen å andra sidan går upp kommer du inte att utnyttja optionen och du har förlorat vad du betalt i premie. Du kan däremot inte förlora mera pengar.

Detta kan sägas vara ett exempel på att ”försäkra” sig mot en nedgång av aktiekursen. Kom bara ihåg att denna ”försäkring” bara gäller så länge som optionen löper. Vill du ha ett fortsatt skydd mot nedgång av aktiekursen därefter, måste du köpa en ny option.

Såld (utfärdad) säljoption
Om du tror att en akties kurs kommer att ligga stilla eller gå upp, kan du utfärda en säljoption. Detta betyder att du förbinder dig att köpa den underliggande aktien till ett i förväg bestämt pris, lösenpriset. För detta åtagande får du en premie.

Skulle aktiekursen istället komma att sjunka under lösenpriset är du skyldig att köpa aktierna till detta lösenpris. Din förlust på affären blir då lösenpriset – erhållna premien – aktiekursen. Din maximala förlust blir lösenpriset – erhållen premie, eftersom en aktie inte kan bli mindre värd än 0 kronor.

Courtage

Liksom för vanlig aktiehandel får du betala en avgift för att få dina affärer utförda. Denna avgift kallas courtage. Till skillnad mot vad som gäller vid aktiehandel får du här oftast betala courtage till din fondkommissionär och en clearingavgift till Stockholmsbörsen. Prissättningen är fri, så du bör jämföra vad det kostar hos olika fondkommissionärer. Du får räkna med att det procentuellt är dyrare att handla i optioner än i aktier.

Ställande av säkerhet

Som vi beskrivit i exemplen ovan, kan du ibland löpa en risk att förlora mycket pengar om du har haft fel i din tro om hur aktiekursen ska utvecklas (se exempel Såld (utfärdad) köpoption och Såld (utfärdad) säljoption). Du kommer därför att bli tvungen att ställa säkerhet för ditt åtagande. Eftersom optioners pris kan variera kraftigt, kan du behöva ställa nya säkerheter varje dag, och du måste därför bevaka din investering fortlöpande. Om du inte har tillräcklig säkerhet för ditt åtagande riskerar du att dina positioner stängs, det vill säga optionerna säljs, vid en tidpunkt som du kanske bedömer som oförmånlig.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar