Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring hos ett försäkringsbolag. I försäkringen kan du antingen själv köpa till exempel fonder och aktier eller välja att försäkringsbolaget sköter om placering och förvaltning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För en kapitalförsäkring gäller andra skatteregler än för vanligt sparande. I stället för att du betalar skatt på vinsten när du säljer exempelvis en fond så betalar du skatt varje år. Skatten beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året.

Bindningstiden på kapitalförsäkringar varierar allt från en månad upp till 15 år.Vill du ta ut pengarna tidigare får du ofta betala en avgift, så kallad återköpsavgift. Det är också vanligt med villkor som innebär att du inte kan få ut hela beloppet i förtid. När spartiden är slut kan du välja att få utbetalningen som ett engångsbelopp eller som löpande betalningar under en längre tid.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Faktablad

Alla kapitalförsäkringar som säljs till konsumenter ska ha ett aktuellt
faktablad. Faktabladet ska innehålla basfakta om produkten. Du ska få tillgång
till faktabladet i god tid före ett eventuellt köp av produkten.
 

Villkor och avgifter skiljer sig åt

Villkor och avgifter skiljer sig åt en hel del mellan olika produkter, så läs förköpsinformation och annan information om försäkringen noga innan du bestämmer dig. På grund av att ditt sparande sker i en försäkring används ofta försäkringsbegrepp i den information du får, exempelvis premie i stället för sparande/insättning och återköp i stället för uttag.
 

Tre huvudtyper av kapitalförsäkringar

Det finns olika typer av kapitalförsäkringar, till exempel sparande med och utan garanti:

 • Fondförsäkring där du väljer mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder.
 • Traditionell försäkring där försäkringsbolaget placerar dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. De erbjuder då något slags garanti, till exempel ett visst belopp när det är dags för utbetalning.
 • Depåförsäkring där du placerar i fonder, aktier eller andra värdepapper.
   

Fondförsäkring

I en fondförsäkring väljer du vanligtvis fonder själv och kan därför själv bestämma vilken risknivå du vill ha. Det finns ingen garanti för det investerade beloppet och det är alltså inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta sparkapital. Försäkringens värde följer värdeutvecklingen i de fonder du valt. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Utbudet av fonder varierar mellan olika försäkringsbolag.
 

Traditionell försäkring

I en traditionellt förvaltad försäkring är det försäkringsbolaget som placerar dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Bolaget ger sedan någon form av garanti för ditt sparande.

En vanlig form av garanti är att du garanteras ett visst belopp när det är dags för utbetalning från försäkringen. Det garanterade beloppet baseras på:

 • hur stor andel av premien (inbetalningarna) som ligger till grund för beräkningen av garantin
 • aktuell garantiränta.

Garantin byggs successivt upp av dina inbetalningar. För närvarande är det vanligt att 80 % av de inbetalda premierna används som underlag för att beräkna ditt försäkringsbelopp, det vill säga ett garanterat belopp för utbetalningen.

För att räkna ut storleken på det garanterade beloppet använder försäkringsbolaget antaganden om garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet. Garantiräntan och de andra antagandena kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande inbetalningar. Det betyder att den garantiränta som försäkringsbolaget anger alltså kan ändras under försäkringstiden.

Återbäring

Om försäkringsbolaget lyckas med sin kapitalförvaltning och om utvecklingen av dödlighet, driftskostnader och avkastningsskatt totalt sett blir bättre än de antagit när de beräknar det garanterade försäkringsbeloppet så uppstår ett överskott. Överskottet delas ut till dig som försäkringstagare och kallas återbäring.

Överskottet fördelas i huvudsak ut med hjälp av återbäringsräntan och läggs till ditt försäkringskapital. Överskottet redovisas på ditt årsbesked. Det redovisade överskottet på din försäkring kan dock minska eller till och med helt försvinna om bolaget under en period inte lyckats med kapitalförvaltningen eller beroende på utvecklingen av övriga antaganden.
 

Depåförsäkring

I en depåförsäkring placerar du själv dina pengar valfritt i exempelvis aktier, fonder och olika slag av värdepapper. Det finns inga garantier för ditt sparande. Försäkringens värde följer värdeutvecklingen i de placeringar du valt. Placeringarna kan både öka och minska i värde.
 

Bindningstid och utbetalning

I en kapitalförsäkring kan du välja mellan att sätta in ett engångsbelopp eller spara regelbundet, till exempel med ett visst belopp varje månad. Det går normalt också bra att göra extrainsättningar.

I en kapitalförsäkring binder du de pengar du investerar under en viss tid. Bindningstiden varierar, allt ifrån en månad upp till 15 år.

Engångsutbetalning eller månatliga belopp

Vissa kapitalförsäkringar betalas ut som ett engångsbelopp vid löptidens slut medan andra betalas ut månadsvis under en längre tid. Vanligast är att du själv är mottagare av utbetalningarna men du kan även bestämma att utbetalningen ska gå till en förmånstagare.

Förtida uttag

I de flesta fall kan du ta ut hela ditt sparande före den avtalade utbetalningstiden. I vissa försäkringar kan du ta ut en del av ditt sparande redan under första året, men oftast går det inte att göra uttag förrän år två. Från och med det andra året brukar det vara möjligt att ta ut hela sparbeloppet, men villkoren varierar mellan olika försäkringar.

När du gör förtida uttag från försäkringen får du oftast betala en avgift för det. Avgiften brukar bli lägre ju längre du haft din försäkring. Förtida uttag från försäkringen kallas för ”återköp”.
 

Försäkringsskydd

Återbetalningsskydd

I en kapitalförsäkring ingår ett återbetalningsskydd som innebär att om du dör så betalas det ut 99 – 101 procent av försäkringskapitalet till den förmånstagare du satt in eller till ditt dödsbo. Försäkringsbolaget tar ut en riskkostnad för återbetalningsskyddet. Kostnaden blir högre ju äldre du är eftersom den baseras på sannolikheten för dödsfall.

Livsvarig utbetalning

Även livsvarig utbetalning, som innebär att utbetalningen från kapitalförsäkringen pågår så länge du lever, är en form av försäkring. 
 

Premiebefrielseförsäkring

I en del försäkringsbolag kan du också välja att teckna en premiebefrielseförsäkring som tillägg till din kapitalförsäkring. Premiebefrielse innebär att försäkringsbolaget tar över premieinbetalningarna till kapitalförsäkringen om din arbetsförmåga skulle sättas ned på grund av sjukdom eller olycksfall. Även för premiebefrielseförsäkringen betalar du en avgift.

Efterlevandeskydd med ett förhandsvalt dödsfallsbelopp

En annan typ av försäkring som försäkringsbolaget kan erbjuda är ett efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsfallsbelopp. Det säkerställer att en förmånstagare får ut ett bestämt belopp när du dör. Du betalar en avgift för efterlevandeskyddet.
 

Inget investerarskydd

Om du sparar direkt i fonder eller värdepapper finns ett investerarskydd som staten, genom Riksgälden, svarar för. När du sparar i en kapitalförsäkring finns däremot inget sådant skydd. Det beror på att det inte är du själv som äger de fonder eller värdepapper som placeras inom försäkringen, utan det gör försäkringsbolaget.

Det finns dock särskilda regler som ett försäkringsbolag måste följa för att motverka konkurser. Till att börja med måste bolaget ha så mycket tillgångar att de täcker den skuld bolaget har till de kunder som tecknat försäkringar. Utöver det ska det finnas ett buffertkapital. Dessutom har försäkringstagarna särskild förmånsrätt vid en eventuell konkurs. Det betyder att deras krav kommer före många andra fordringar. Men det finns ingen garanti för att tillgångarna vid en eventuell konkurs räcker för att täcka hela skulden. Tillgångarna kan till exempel snabbt ha sjunkit i värde. Ett annat skäl till att pengarna inte räcker är om bolaget på något sätt har handlat bedrägligt.
 

Fördelar och nackdelar med kapitalförsäkringar

Fördelar:

 • Du betalar ingen skatt på vinster och du kan därför byta fonder och aktier utan skattekostnad
 • Utdelningar är skattefria på svenska aktier
 • Du behöver inte deklarera dina försäljningar
 • Du har ibland möjlighet att teckna ytterligare försäkringar
 • Du kan ha möjlighet att välja löpande månadsutbetalningar från försäkringen
 • Du kan välja förmånstagare

Nackdelar:

 • En avkastningsskatt betalas varje år även om aktierna/fonderna skulle ha minskat i värde
 • Du kan inte utnyttja förluster för att göra avdrag på skatten
 • Sparandet omfattas inte av investerarskyddet eftersom du inte äger fonderna eller aktierna, det gör försäkringsbolaget
 • Avgifterna för sparandet kan bli höga, exempelvis om du får betala avgift både för försäkringen och för fonder som placeras i försäkringen samt även för courtage
 • Sparandet är bundet, du kan normalt inte sälja av hela ditt sparande i försäkringen under det första året och även senare tas avgifter ut vid förtida försäljning
   

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar