Fordonsskatt

Fordonsskatten tas ut genom automatiserad behandling med stöd av de uppgifter som finns i vägtrafikregistret. Transportstyrelsen, som ansvarar för vägtrafikregistret, sänder ut inbetalningskort för fordonsskatten och följer upp betalningen. Frågor om fordonsskatt besvaras av Transportstyrelsens kundtjänst.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Beskattningsmyndighet för fordonsskatten är Skatteverket.

 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

För dessa fordon ska du betala fordonsskatt

Fordonsskatt betalas för skattepliktiga fordon, dvs. de flesta fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.

Fordonsskatt betalas för:

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer
 • motorredskap
 • släpvagnar
 • tunga terrängvagnar

Fordonsskatt betalas inte för:

 • påhängsvagnar med en skattevikt över 3 000 kg, om de dras endast av personbilar, lastbilar eller bussar som är dieseldrivna eller av terminaltraktorer
 • motorcyklar som enligt vägtrafikregistret är av fordonsår som är 30 år eller äldre
 • personbilar, lastbilar och bussar som enligt vägtrafikregistret är av fordonsår som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik
 • släpvagnar med en totalvikt på högst 750 kg
 • räddningsfordon efter ansökan (Blankett SKV 4975)
 • traktorer som hör till skatteklass II
 • tillfälligt registrerade fordon
 • tunga terrängvagnar som inte används för transport av gods på andra vägar än enskilda
 • motorredskap med högsta tjänstevikt 2 000 kg,

eftersom dessa är undantagna från skatteplikt.

Om en bil har byggts om till motorredskap eller traktor (s.k. EPA- eller A-traktor) är fordonet skattepliktigt. Detta gäller även om tjänstevikten är högst 2000 kg eller om traktorn används som en traktor skatteklass II.

 

Skattskyldighet

Om du äger ett fordon vid ingången av den månad då skatten ska betalas är du skattskyldig för fordonet. Om ett fordon övergår till annan ägare den första dagen i betalningsmånaden, anses säljaren vara den som ägde fordonet vid månadens ingång.

Om du har ett avställt fordon och vid påställningstillfället är ägare till fordonet är du skattskyldig för fordonsskatten.

När ett fordon ställs på tar Transportstyrelsen ut en påställningsavgift. Påställningsavgift tas inte ut första gången fordonet ställs på.

 

Skattens storlek

Husbilar beskattas som lätta lastbilar.

Storleken på skatten beror på fordonsslag, drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt.

I vissa fall kan även följande ligga till grund för skattens storlek:

 • hemkommun
 • antal axlar på fordonet
 • kopplingsanordning
 • användningssätt.

Nyare personbilar beskattas utifrån koldioxidutsläpp

Fordonsskatten bestäms utifrån fordonets drivmedel och utsläpp av koldioxid (CO2). Koldioxidbaserad fordonsskatt omfattar bara nyare personbilar dvs. personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt äldre personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid. Alla andra bilar beskattas som tidigare utifrån vikt och drivmedel.

Begreppet fordonsår används för att bestämma ett fordons ålder. Det är fordonets

 1. årsmodell
 2. tillverkningsår eller
 3. det år när fordonet togs i trafik första gången.

Fordonsåret fastställs enligt denna rangordning.

Information om ett fordons miljöklass finns på registreringsbeviset.

 

Så här räknas den koldioxidbaserade fordonsskatten ut!

Skatten består av två delar:

 1. Ett grundbelopp på 360 kr/år
 2. Koldioxidkomponenten är 15 kr/gram koldioxidutsläpp över 100 gram/kilometer vid blandad körning. För dieseldrivna personbilar ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor om 3,3. För bilar som kan drivas med alternativa drivmedel är komponenten 10 kr/gram.

Om fordonet tas i trafik första gången 2008 eller senare är miljö- och bränslefaktorn 3,15.

Med alternativa drivmedel avses etanol, E85, naturgas eller biogas.

Information om ett fordons koldioxidutsläpp finns på registreringsbeviset.

Ett avdrag på fordonsskatten görs med 384 kronor per år för personbilar i vissa s.k. glesbygdskommuner.

För de flesta fordon tas en vägtrafikregisteravgift ut på 43 kronor per skatteår. Är fordonet skattepliktigt betalas vägtrafikregisteravgiften tillsammans med fordonsskatten.

Den femåriga skattebefrielsen som avser personbilar, lätta lastbilar eller bussar och som uppfyller kraven för miljöklass El och Hybrid tas bort från och med den 1 oktober 2006. Fordon som redan omfattas av den femåriga befrielsen har kvar denna.

 

Skattelättnad för vissa dieselbilar med låga partikelutsläpp

Personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som har låga partikelutsläpp exempelvis de som är utrustade med partikelfilter, och som har tagits i trafik första gången före utgången av 2007 har tilldelats en skattelättnad på totalt 6000 kronor. Beloppet räknas av efter hand vid beskattning av fordonet.

Ett fordon omfattas av skattelättnaden om det drivs med diesel, uppfyller kraven för miljöklass 2005 PM och har partikelutsläpp som är högst 5 mg/km.

För lätta bussar och lätta lastbilar får totalvikten vara högst 3500 kg.

 

Betalningsregler

För betalning av fordonsskatt gäller samma regler som för betalning av andra skatter. ”Sista betalningsdag” har ersatts med bokföringsdag. Skatten ska finnas bokförd på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt senast angiven bokföringsdag. Det innebär att en fordonsskatt anses vara betald den dag den finns bokförd på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt.

 

Tider för skattebetalning

Om fordonsskatten är högst 3600 kronor betalas skatten en gång per skatteår och om skatten överstiger 3600 kronor betalas den tre gånger per skatteår.

Är ett fordon skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, ska fordonsskatt betalas för den tid då fordonet är skattepliktigt. Gäller skatteplikt under en del av en kalendermånad, betalas fordonsskatt för hela månaden. Uppgår skatten till minst 4800 kronor per år kan den under vissa förutsättningar tas ut per dygn.

Det ordinarie inbetalningskortet skickas ut från Transportstyrelsen senast den 12 i den månad som skatten ska betalas. Om du inte har fått något inbetalningskort ska detta anmälas till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten ska vara betald. Som fordonsägare har du skyldighet att själv se till att skatten blir betald i tid även om du inte har fått något inbetalningskort.

Slutsiffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad skatten ska betalas (betalningsmånad). Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt senast den sista dagen i den månaden, men om den dagen infaller på en helg flyttas sista bokföringsdag fram till följande vardag.

Slutsiffra Betalningsmånad Ytterligare betalningsmånad
vid årsskatt >3 600 kr
0 Mars juli och november
1 April augusti och december
2 Maj september och januari
3 Juni oktober och februari
4 Augusti december och april
5 Oktober februari och juni
6 November mars och juli
7 December april och augusti
8 Januari maj och september
9 Februari juni och oktober

Vid påställning av fordonet ska skatten vara bokförd som betald på Transport-styrelsens konto för fordonsskatt inom 21 dagar från påställningsdatumet.

Vad händer om skatten inte betalas?

Förutom att fordonet inte får användas så kommer det att skickas ut en påminnelse om att skatten inte har betalats och en dröjsmålsavgift tillkommer.

Skatten för de två senaste skatteåren måste vara betalda för att fordonet ska få användas. Det gäller även om obetald skatt avser tidigare ägare. Det måste även finnas en gällande trafikförsäkring och en godkänd kontrollbesiktning. Även en obetald skrotningsavgift medför att fordonet inte får användas. Fordonet får inte användas om skatten inte är bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt. Om inbetalningen blir bokförd som betald på Transport-styrelsens konto efter sista angiven bokföringsdag skickas ett separat inbetalningskort ut på dröjsmålsavgiften.

Om skatten ändå inte betalas inom föreskriven tid kommer ärendet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Kronofogdemyndigheten tar då ut en avgift på 600 kronor.

Om dröjsmålsavgift

Dröjsmålsavgiften beräknas efter en procentsats, men är minst 100 kronor. Så länge skatten inte betalas ökas procentsatsen vid varje månadsskifte.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket medge befrielse från att betala dröjsmålsavgift.

Om du inte har fått något inbetalningskort på fordonsskatten så är detta inte skäl att bli befriad från att betala dröjsmålsavgiften. Som fordonsägare måste du själv se till att skatten blir betald i tid även om du inte har fått något inbetalningskort.

 

Återbetalning av fordonsskatt

Återbetalning av fordonsskatt kan ske om:

 • fordonet ställs av
 • avregistreras
 • fordonets konstruktion ändras så att lägre skatt ska tas ut
 • fordonets användningssätt ändras så att skatteplikten upphör eller lägre skatt ska tas ut.

Skatten återbetalas från och med månaden efter det att skatteplikten upphör eller ändringen sker.

Skatten ska återbetalas till den som är ägare när skatteplikten upphör eller ändringen sker. Om ägarbyte och avställning anmäls samtidigt på registreringsbeviset, kommer skatten att återbetalas till nya ägaren.

Före återbetalningen görs en avräkning om du har några tidigare obetalda fordonsskatter och/eller avgifter.

 

Vill du begära omprövning?

Om du anser att skatten eller dröjsmålsavgiften på något sätt är felaktig, vänder du dig till:

Skatteverket
Fordonsskatten
701 87 Örebro

E-postadress: [email protected]

Om du anser att någon annan är skattskyldig, måste du begära omprövning inom 60 dagar efter den dag då skatten senast ska ha bokförts som betald. Tänk på att du måste betala kravet även om du begär omprövning. Om Skatteverket gör en ändring görs en återbetalning.

 

Källa: Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar