God man och förvaltare

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. Den som har fått en förvaltare förordnad saknar egen rättslig handlingsförmåga medan den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och har full förfoganderätt över sina bankkonton.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning.

I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag. 

God mans behörighet till bankkonton

Den person (huvudmannen) som har fått en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och har alltså full förfoganderätt över sina bankkonton. Om den gode mannen företar någon rättshandling för huvudmannens räkning ska han/hon ha lämnat sitt samtycke. För vardagliga handlingar som exempelvis att betala löpande räkningar antas huvudmannen ha lämnat sitt samtycke.

Huvudregeln är att de bankkonton som tillhör en person med god man ska överförmyndarspärras. Detta innebär att den gode mannen måste ansöka om överförmyndarens tillstånd till uttag från den enskildes konton. Gode mannen får dock enligt lagen ta ut ränta utan tillstånd av överförmyndaren.

För att kunna sköta de vardagliga betalningarna, d.v.s. sådana utgifter som hör till den dagliga hushållningen, kan den gode mannen med huvudmannens samtycke öppna ett transaktionskonto utan överförmyndarspärr. Den gode mannen kan också utan den enskildes samtycke lämna uppdrag om autogiro och stående överföringar från ett transaktionskonto för sådana utgifter som hör till den dagliga hushållningen. 

God mans behörighet i övrigt

Andra rättshandlingar, som den gode mannen företar för den enskildes räkning, till exempel kapitalplaceringar, pantsättning av fast egendom eller att ta upp lån kräver alltid överförmyndarens tillstånd.

En av tingsrätten förordnad god man kan, med huvudmannens samtycke, få tillträde till bankfack. Även utan samtycke kan den gode mannen tillsammans med en banktjänsteman öppna bankfacket och göra en förteckning över innehållet i facket. Påträffas egendom i bankfacket ska kontanter sättas in på ett räntebärande konto som är överförmyndarspärrat vid det kontor som tillhandahållit bankfacket, värdepapper ska lämnas för förvaltning hos banken och andra originalhandlingar ska läggas tillbaka i bankfacket, om de inte behövs just då (till exempel ett testamente i samband med ett dödsfall). 

Förvaltare

Om det inte är tillräckligt att en person har en god man som biträder honom/henne kan tingsrätten istället utse en förvaltare. Förvaltarens uppgifter är i huvudsak samma som den gode mannens. Skillnaden är att den som har en förvaltare saknar egen rättslig handlingsförmåga avseende de angelägenheter som omfattas av förordnandet. En förvaltare ska styrka sin behörighet genom att visa ett registerutdrag som utfärdas av överförmyndaren eller ett aktuellt beslut från tingsrätten. Av registerutdraget framgår också vad förordnandet omfattar samt begränsningar i förordnandet, något som banken ska ta hänsyn till. Den enskilde får dock själv förfoga över vad han genom eget arbete har förvärvat efter förordnandet. Ett förvaltarskap kan vara begränsat till att avse endast viss egendom eller viss angelägenhet till exempel bankmedel. Det är förvaltaren ensam, i förhållande till den enskilde, som bestämmer över den egendom som uppdraget gäller. 

Förvaltares behörighet till bankkonton

Huvudregeln är att bankkonton som omfattas av förvaltarskap är överförmyndarspärrade. Dock kan förvaltaren på samma sätt som gode mannen öppna ett transaktionskonto utan spärr för att kunna betala räkningar för den dagliga hushållningen. Observera att den enskilde inte själv får disponera de bankkonton som omfattas av förvaltarens förordnaden.

För att få ta ut medel på ett överförmyndarspärrat konto krävs överförmyndarens tillstånd. Samma regler gäller för förvaltaren som för gode mannen vad avser omplaceringar, fastighetsaffärer och upptagande av lån. För sådant krävs tillstånd av överförmyndaren. 

Tillsyn och kontroll av förvaltare och, gode män

I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur, förvaltare och gode män sköter förvaltningen av sina uppdrag. Överförmyndaren lämnar också tillstånd till vissa rättshandlingar enligt gällande bestämmelser, framför allt i föräldrabalken. 

Gode män och förvaltare är skyldiga att föra räkenskaper över sin förvaltning och ska lämna en årsredovisning, som avser föregående kalenderår, till överförmyndaren. 

Källa: Konsumenternas.se , November 2018

Lämna en kommentar