Investerarskydd

Om ett finansiellt företag som hanterar värdepapper för din räkning går i konkurs kan du få viss ersättning från investerarskyddet. Investerarskyddet är ett åtagande från staten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett finansiellt företag får inte blanda samman sina egna tillgångar med kundernas, därför ska du normalt få ut dina tillgångar vid en konkurs. Men om institutet/företaget genom slarv eller brottslighet ändå skulle ha blandat ihop tillgångarna så att du inte får ut dem kan investerarskyddet träda in.

Vid en konkurs kommer Riksgälden att kontakta dig. Efter att du ansökt om ersättning utreder Riksgälden om du har rätt till ersättning. Vid komplicerade fall kan utredningen ta tid. Ersättning betalas ut senast två veckor efter beslut.

Investerarskyddet gäller:

 • för ett belopp på högst 250 000 kronor,
 • om du som kund inte kan få ut värdepapper eller pengar som en bank eller ett värdepappersbolag hanterar eller tagit emot för din räkning för att utföra en investeringstjänst och
 • institutet har gått i konkurs.
   

Tillgångar som omfattas

Investerarskyddet gäller:

 • alla slags värdepapper (finansiella instrument). Sådana produkter är exempelvis aktier, obligationer, konvertibla skuldebrev, optioner, terminer och sammansatta produkter som aktieindexobligationer,
 • pengar som bolaget tagit emot för din räkning, exempelvis kontanter som finns i depån inför ett köp eller efter en försäljning,
 • fondandelar som är förvaltarregistrerade (exempelvis hos din bank).
   

Investeringstjänster

Investeringstjänster är till exempel köp, försäljning eller förvaring av värdepapper:

 • handel med finansiella instrument – institutet genomför köp eller försäljning av värdepapper för din räkning i eget namn. Institutet tar då befattning med dina tillgångar, vilket kan medföra situationer då rätten för dig att vid en konkurs få ut din egendom sätts i fara,
 • förvaltning av kunders finansiella instrument – exempelvis att bevaka och vidta förändringar i din värdepappersportfölj,
 • förvaring av värdepapper – främst fysiska värdepapper, men motsvarande verksamhet för kontobaserade värdepapper sker i form av förvaltarregistrering. Inom förvaringsverksamheten skulle det kunna uppkomma situationer i vilka en rättmätig innehavare av finansiella instrument på grund av felaktig hantering hos institutet går miste om sin skyddade ställning.
   

Maximalt belopp

Ersättningen beräknas från marknadsvärdet vid konkurstillfället. Som enskild kund kan du maximalt få ut 250 000 kronor från investerarskyddet. Är ni flera som har en gemensam depå gäller högst 250 000 kronor per person. I maxbeloppet ingår även upplupen ränta, om sådan ska utgå, på pengar som institutet tagit emot, men den totala ersättningen för värdepapper och ränta kan högst bli 250 000 kronor.
 

Gäller inte för värdeförändringar

Det är viktigt att känna till att investerarskyddet inte gäller värdeförändringar som skett exempelvis i aktier eller andra värdepapper.
 

Exempel – när investerarskyddet kan bli aktuellt

Du är själv registrerad som ägare

Ägarregistrerade finansiella instrument betyder att exempelvis ett aktieinnehav är registrerat i ditt namn på ett vp-konto. Normalt saknar investerarskyddet betydelse i ett sådant fall eftersom äganderätten framgår tydligt. Men om ett finansiellt företag/institut förfogar över ditt vp-konto på ett sådant sätt att du förlorar din rätt till innehavet vid en konkurs, kan investerarskyddet komma ifråga.

Förvaltarregistrerade finansiella instrument

Finansiella instrument kan även vara förvaltarregistrerade, exempelvis om du har ditt innehav i en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut. Depåförvaltaren har då ett så kallat förvaltarkonto hos Euroclear där alla innehav som förvaltarens depåkunder har är samlat. Förvaltaren är skyldig att föra register över de underliggande ägarna. På begäran från Euroclear ska de kunna lämna uppgifter om samtliga aktieägare och antal aktier i registret, en s.k. förvaltarförteckning.

En förvaltare får inte ha sina egna innehav förvaltarregistrerade, utan egna innehav ska vara ägarregistrerade. Sammanblandning ska därför inte kunna ske. Men om det ändå skulle inträffa att ett institut förfogar över förvaltarregistrerade finansiella instrument på ett sådant sätt att en kund inte har någon möjlighet att få ut sin egendom om institutet går i konkurs, ska kunden ha rätt till ersättning från investerarskyddet. En sådan sammanblandning skulle kunna ske om institutet obehörigen har registrerat om äganderätten till sitt eget handelslager eller förfogat över instrumenten på annat sätt.

Förvaltarregistrerade fondandelar

Uppgifter om den som är fondandelsägare i en värdepappersfond registreras i första hand av fondbolaget. Men fondandelarna kan som ett alternativ vara förvaltarregistrerade, vilket innebär att ett institut, exempelvis din bank, förvarar fondandelar åt dig i sitt eget namn. Dina andelar är då registrerade hos banken i stället för hos fondbolaget. Skulle banken gå i konkurs och det då visar sig att du inte kan få ut fondandelarna träder investerarskyddet in.

Pengar som institutet tagit emot

Skyddet gäller också pengar som ett institut tagit emot med redovisningsskyldighet. Det kan exempelvis vara pengar som institutet fått från dig för att köpa värdepapper. Sådana medel ska hållas avskilda från företagets egna tillgångar. Om reglerna för hur medlen ska hanteras inte följs finns risk att dina pengar inte är skyddade.

Investerarskyddet blir inte aktuellt när institutet har tillstånd att ta emot kunders pengar på konto eftersom insättningsgarantin då gäller i stället.
 

Investerarskyddet gäller inte

Fondbolag i konkurs

Ett fondbolag som går i konkurs omfattas inte av investerarskyddet. Ett fondbolag får inte ha hand om den egendom som ingår i fonden och får inte använda fondens egendom i den egna verksamheten. Fondens, och därmed andelsägarnas, tillgångar ska förvaras av en bank eller annat kreditinstitut (förvaringsinstitut). Således påverkas inte fondens tillgångar av en konkurs i fondbolaget. Själva fonden kan inte försättas i konkurs.

Förvaringsinstitut i konkurs

Om ett förvaringsinstitut går i konkurs kan ersättning utgå enligt investerarskyddet, men ersättningen tillfaller inte dig som enskild fondandelsägare. Ersättningen tillfaller fondbolaget, eftersom det är bolaget som är investerare och omfattas av investerarskyddet. Ett förvaringsinstitut kan vara en bank eller ett annat finansinstitut som förvarar och förfogar över fondens tillgångar, eftersom ett fondbolag inte självt får ha hand om fondernas tillgångar.

Pengar på konto

Om institutet har tillstånd att ta emot kunders pengar på konto (gäller banker, kreditmarknadsbolag och vissa värdepappersbolag) kan pengar för köp av värdepapper sättas in på kundens eget konto hos institutet. Ett sådant konto omfattas av insättningsgarantin, inte av investerarskyddet.

Individuellt pensionssparande

Om du har pengar på konto eller värdepapper inom ramen för ett individuellt pensionssparande (IPS) så omfattas dessa tillgångar inte av investerarskyddet eller insättningsgarantin. Skälet till detta är bland annat att IPS-sparandet då inte skulle vara konkurrensneutralt gentemot andra pensionssparformer.

Kapital- och pensionsförsäkringar

Kapital-, pensionsförsäkringar och andra försäkringslösningar är inte finansiella instrument och omfattas därför inte av investerarskyddet.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar