Mer om investerarskydd

Investerarskyddet skyddar dig mot förluster av värdepapper som kan uppstå om ett finansiellt företag går i konkurs.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Mer om investerarskydd

Här kan du läsa mer om i vilka situationer investerarskyddet kan bli aktuellt och vilka tjänster och tillgångar som omfattas.

Investerarskyddet gäller

  • om du som kund inte kan få ut värdepapper eller pengar som en bank eller värdepappersbolag hanterar eller tagit emot för din räkning och institutet har gått i konkurs
  • upp till 250 000 kr per kund och institut
  • per person högst 250 000 kr om flera har en gemensam depå
  • för upplupen ränta, om sådan ska utgå, på pengar som institutet tagit emot, men den totala ersättningen kan högst bli 250 000 kr.

När investerarskyddet kan bli aktuellt

Ett institut får inte blanda samman sina egna tillgångar med kundernas. Vid en konkurs hos institutet ska du därför få ut dina tillgångar. Men om institutet genom slarv eller brottslighet ändå skulle ha blandat ihop tillgångarna kan investerarskyddet träda in.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ägarregistrerade finansiella instrument betyder att exempelvis ett aktieinnehav är registrerat i ägarens namn på vp-kontot. Normalt saknar investerarskyddet betydelse i ett sådant fall eftersom äganderätten framgår tydligt. Men om ett institut i samband med att en investeringstjänst utförs förfogar över ditt vp-konto på ett sådant sätt att du förlorar din rätt till innehavet vid en konkurs kan investerarskyddet komma ifråga.

Finansiella instrument kan även vara förvaltarregistrerade, exempelvis om du har ditt innehav i en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut. Depåförvaltaren har då ett s.k. förvaltarkonto hos VPC där alla dess depåkunders innehav är samlat. Förvaltaren är skyldig att föra register över de underliggande ägarna. På begäran från VPC ska förvaltarna lämna uppgifter om samtliga aktieägare och antal aktier i registret, en s.k. förvaltarförteckning. En förvaltare får inte ha egna innehav förvaltarregistrerade, utan egna innehav ska vara ägarregistrerade. Sammanblandning ska därför inte kunna ske. Men om det ändå skulle inträffa att ett institut förfogar över förvaltarregistrerade finansiella instrument på ett sådant sätt att en kund inte har någon möjlighet att få ut sin egendom om institutet går i konkurs, ska kunden ha rätt till ersättning från investerarskyddet. En sådan sammanblandning skulle kunna ske om institutet obehörigen har registrerat om äganderätten till sitt eget handelslager eller förfogat över instrumenten på annat sätt.

Uppgifter om den som är fondandelsägare i en värdepappersfond registreras i första hand av fondbolaget. Men fondandelarna kan som ett alternativ vara förvaltarregistrerade, vilket innebär att ett institut, exempelvis din bank, förvarar fondandelar åt dig i sitt eget namn. Dina andelar är då registrerade hos banken i stället för hos fondbolaget. Skulle banken gå i konkurs och det då visar sig att du inte kan få ut fondandelarna träder investerarskyddet in.

Tjänster som omfattas

Investerarskyddet gäller i samband med att ett institut utför en så kallad investeringstjänst. Sådana tjänster är exempelvis:

Handel med finansiella instrument – institutet genomför köp eller försäljning av värdepapper för din räkning i eget namn. Institutet tar då befattning med dina tillgångar, vilket kan medföra situationer då rätten för dig att vid en konkurs få ut din egendom sätts i fara.

Förvaltning av kunders finansiella instrument – exempelvis att bevaka och vidta förändringar i din värdepappersportfölj.

Förvaring av värdepapper – främst fysiska värdepapper, men motsvarande verksamhet för kontobaserade värdepapper sker i form av förvaltarregistrering. Inom förvaringsverksamheten skulle det kunna uppkomma situationer i vilka en rättmätig innehavare av finansiella instrument på grund av felaktig hantering hos institutet går miste om sin skyddade ställning.

Mottagande av redovisningsmede (pengar). Det kan exempelvis vara pengar som institutet tagit emot från dig för att köpa värdepapper. Sådana medel ska hållas avskilda från företagets egna tillgångar för att skydda kunden. Hantering av investerares egendom kan dock medföra att egendomens säkerhet sätts i fara om reglerna för hur medlen ska hanteras inte följs. Skyddet blir inte aktuellt när institutet har tillstånd att ta emot kunders pengar på konto eftersom insättningsgarantin då gäller i stället.

Tillgångar som omfattas

Investerarskyddet är tillämpligt på finansiella instrument som ett värdepappers-institut tar befattning med i samband med att en investeringstjänst utförs, exempelvis aktier, obligationer, optioner, terminer och sammansatta produkter som aktieindexobligationer.

Vidare gäller det för fondsparande som förvaltas av ett institut, exempelvis din bank, genom så kallad förvaltarregistrering. Skyddet gäller då vid förvaltarens konkurs.

Investerarskyddet gäller inte

Fondbolag i konkurs

Ett fondbolag som går i konkurs omfattas inte av investerarskyddet. Ett fondbolag får inte ha hand om den egendom som ingår i fonden och får inte använda fondens egendom i den egna verksamheten. Fondens, och därmed andelsägarnas, tillgångar ska förvaras av en bank eller annat kreditinstitut (förvaringsinstitut). Således påverkas inte fondens tillgångar av en konkurs i fondbolaget. Själva fonden kan inte försättas i konkurs.

Förvaringsinstitut i konkurs

Om ett förvaringsinstitut går i konkurs kan ersättning utgå enligt investerarskyddet, men ersättningen tillfaller inte dig som enskild fondandelsägare. Ersättningen tillfaller fondbolaget, eftersom det är den som är investerare som omfattas av investerarskyddet. Ett förvaringsinstitut förvarar och förfogar över fondens tillgångar eftersom ett fondbolag själv inte får ha hand om fondens tillgångar. Ett förvaringsinstitut kan vara en bank eller ett annat finansinstitut.

Pengar på konto

Om institutet har tillstånd att ta emot kunders pengar på konto (gäller banker, kreditmarknadsbolag och vissa värdepappersbolag) kan pengar för köp av värdepapper sättas in på kundens eget konto hos institutet. Ett sådant konto omfattas av insättningsgarantin, inte av investerarskyddet.

Pensionssparande

Om du har pengar på konto eller värdepapper inom ramen för ett individuellt pensionssparande (IPS) så omfattas dessa tillgångar inte av investerarskyddet eller insättningsgarantin. Skälet till detta är bland annat att IPS-sparandet då inte skulle vara konkurrensneutralt gentemot andra pensionssparformer.

Kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar och andra försäkringslösningar är inte finansiella instrument och omfattas därför inte av investerarskyddet.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar