Olika typer av skulder

 • Vad händer om de inte betalas?
 • Har de förmånsrätt, är de prioriterade fordringar eller inte?
 • Om du har olika typer av skulder, till exempel både skatteskulder, underhållsskulder (prioriterade av Kronofogden) och skulder till banker och finansbolag (oprioriterade hos Kronofogden), bör du först försöka få en ny betalningsplan för de prioriterade skulderna. Om du har enbart oprioriterade skulder är det i allmänhet inte möjligt att göra uppgörelser med några av fordringsägarna och att ställa in betalningen för de andra skulderna. Om någon fordringsägare begär och får löneutmätning, blir utrymmet för att betala eventuella tidigare frivilliga överenskommelser nästan obefintligt, genom att hela betalningsutrymmet tas i anspråk av Kronofogden vid löneutmätning. Sikta därför på att göra en helhetslösning där alla skulder tas med. Glöm inte bort någon skuld!

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Olika typer av skulder

Ta reda på vad som gäller för olika typer av skulder

 • Vad händer om de inte betalas?
 • Har de förmånsrätt, är de prioriterade fordringar eller inte?

Däremot kan du naturligtvis försöka att betala igen små skulder så fort som möjligt. Avsluta dina kreditkonton. Klipp korten och skriv till företagen att du avslutar krediten.

Olika slags skulder

 • Underhållsskulder
  Om du inte betalar en underhållsskuld, och skulden ska drivas in av Kronofogden, har underhållsskulder förtur före andra skulder. Det innebär att det är nästan omöjligt att få underhållsskulder nedskrivna på frivillig väg. Men du kan begära anstånd. Underhåll som du har tilldömts att betala kan i vissa fall jämkas av domstol om din betalningsförmåga har minskat.
 • Skatteskulder, böter, viten
  Liksom underhållsskulder är denna typ av skulder prioriterade av Kronofogden. När det gäller skatteskulder, böter och viten som förfallit till betalning kan du förhandla med Kronofogden om att göra en ny betalningsplan. Om du vill föreslå att skulderna ska skrivas ner ska du också vända dig till Kronofogden. Preskriptionstiden för skatteskulder är fem år och förlängs i allmänhet inte.
 • Lån med säkerhet
  I allmänhet är det mycket svårt att få ändrade betalningsvillkor för lån med säkerhet, till exempel inteckningar i en fastighet eller borgenslån. Fordringsägarna har då möjlighet att få tillbaka sina krav genom att fastigheten säljs, eller att den som gått i borgen får betala. Dessa typer av skulder komplicerar en frivillig uppgörelse och det är därför viktigt att kontakta fordringsägare med sådana krav i första hand.

  Kontakta långivaren och diskutera om du kan behålla egendomen, om du har lån mot säkerhet eller pant i till exempel fast egendom. Finns det ett ”övervärde”, det vill säga att en försäljning ger mer än vad som motsvarar pantvärdet, kan övriga fordringsägare begära att fastigheten säljs. Är pantvärdet högre än försäljningsvärdet får du en restskuld. Om du till exempel bor i ett hus med inteckningslån på 800 000 kr och huset säljs för 700 000 kr, får du en restskuld till långivaren. Då skrivs det en ny skuldförbindelse (revers) på 100 000 kr. När det gäller restskulden är den en oprioriterad fordran som kan ingå i en skuldsanering.

 • Borgenslån
  Om det finns en borgensman krävs denne om du som är låntagare har inställt betalningen. En borgensförbindelse innebär ju att borgensmannen lovat att betala, om inte låntagaren klarar av det. Finns det två borgensmän kan vem som helst av dem krävas. Därför är det inte troligt att långivaren går med på att till exempel sänka räntesatsen eller att bevilja en nedskrivning om det finns en borgensman som kan betala. Risken finns alltså att den/de som gått i borgen för dig får ett krav att betala hela den förfallna skulden om inte du kan. Borgensmannen har naturligtvis sedan rätt att kräva dig på betalning. Även om det känns svårt, så kontakta dina borgensmän och berätta om ditt svåra ekonomiska läge.

  Många väljer att betala borgenslånen och ställa in betalningen för andra lån. Det är en mycket kortsiktig lösning eftersom det knappast finns något utrymme för att betala borgenslånen om Kronofogden gör utmätning för andra skulder.

 • Studiemedelsskulder
  Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den motpart du förhandlar med om ny betalningsplan för belopp som är förfallna till betalning.
 • Övriga skulder
  Som regel vänder du dig till den som framställt kravet. Även om kravet har gått vidare till Kronofogden för utmätning, är det med fordringsägaren eller dennes ombud du ska diskutera ändrade villkor när det gäller till exempel bankskulder eller andra skulder till enskilda fordringsägare.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar