Rätt premie

Försäkringsbolag har i princip rätt att sätta vilket pris (premie) de vill på en försäkring. Tanken är att konkurrensen mellan bolagen ska motverka oskäliga premier.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Försäkringsbolagen väljer själva vilka kriterier som ska ha betydelse för vad en försäkringen kostar. Det kan vara alltifrån bilmodell, bostadsort, ålder, yrke, antal tidigare skador till hälsa.

Försäkringsbolagen har också möjlighet att ta hänsyn till kön om det är motiverat från försäkringstekniska beräkningskriterier. Unga män betalar en högre trafikförsäkringspremie än kvinnor eftersom de orsakar fler skador. Kvinnor får lägre ålderspension än män eftersom de lever längre. Män betalar mer för sin livförsäkring än kvinnor eftersom risken är större att män dör tidigare än kvinnor.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Observera att möjligheten att ta hänsyn till kön vid beräkningen av försäkringspremie upphör från och med 21 december 2012. Det beror på en dom från EU-domstolen.

Könsneutrala premier

EU-länderna har antagit ett direktiv som förbjuder könsdiskriminering vid handel av varor och tjänster. Det innebär att priset för varan eller tjänsten inte får vara beroende av kön.

När det gäller försäkringar så finns ett undantag från EU-direktivet. För försäkringar är det tillåtet att under vissa förutsättningar använda kön som beräkningsfaktor. Försäkringsbolaget måste då kunna redovisa att beräkningarna är baserade på relevanta och korrekta aktuariella och statiska data som är tillförlitliga, regelbundet uppdaterade och tillgängliga för allmänheten.

Observera att undantaget från från förbudet mot diskriminering försvinner från och med 21 december 2012. Detta beror på en dom från EU-domstolen.

Riskskillnader i motorförsäkring

Riskskillnader mellan kvinnor och män i motorförsäkring

När försäkringsbolagen fastställer pris på motorförsäkring använder de många olika faktorer som till exempel ägarens ålder, bostadsort, körsträcka, kön m m. I princip kan försäkringsbolagen själva ange vilka kriterier de vill använda sig av vid premieberäkning.

En sammanställning av de faktiska skadekostnaderna på den svenska försäkringsmarknaden för kvinnor och män i olika åldrar finns att läsa på Konsumenternas webbplats.

Studien visar att det föreligger betydande skillnader mellan könen, framförallt i de lägsta åldrarna. Den visar också att könsskillnaderna varierar mycket mellan olika åldersgrupper.

Försäkringstekniska Forskningsnämnden, som på uppdrag av Svensk Försäkring kvalitetssäkrat underlaget, har även gjort en större studie för att säkerställa att könsskillnaderna kvarstår även då man tar hänsyn till andra faktorer.

Denna mer omfattande studie visar dock att även om hänsyn tas till körsträcka, bilmodell och region kvarstår stora riskskillnader mellan könen.

Riskskillnader i dödlighet

I all livförsäkring är antaganden om de försäkrade individernas återstående livslängder viktig. Antaganden om livslängder används till exempel vid premieberäkningar och vid månatlig fördelning av ett sparkapital efter pensionsålder.

Sannolikheten för att till exempel en 50-årig man ska avlida under det närmast året är 20 procent högre än för en jämnårig kvinna. En man får därför betala högre premie än en kvinna för en ren livförsäkring där de anhöriga får ett på förhand bestämt belopp om den försäkrade avlider.

Skillnader i förväntad återstående livslängd

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns förväntade återstående livslängd är störst i åldrarna 30 till 60 år. Då är skillnaden cirka 3,5 år. I 65-årsåldern har skillnaden sjunkit till 3 år och vid 90 års ålder är skillnaden i livslängd försumbar.

Den förväntade livslängden får effekter på till exempel pensionsutbetalningar. Om en kvinna och en man har ett lika stort sparkapital och väljer en livslång utbetalning från 65 år, ska kvinnans sparkapital räcka cirka 3 år längre. Det innebär att kvinnan kommer att få en lägre månadsutbetalningen än mannen.

Riskskillnader i sjuklighet

Kön och ålder på den som ska försäkras är viktiga faktorer när försäkringsbolagen sätter priset på en försäkring som ger ersättning vid sjukdom.

För att försäkringsbolagen ska få sätta olika pris på kvinnors och mäns sjukförsäkringar krävs att de kan visa att de finns könsskillnader när det gäller risken för att en person ska insjukna och även att sjukperiodens längd skiljer sig mellan könen.

I dokumentet ”Riskskillnader mellan kvinnor och män i sjukförsäkring” redovisar Svensk Försäkring uppgifter från 16 försäkringsbolag, som tillsammans utgör en mycket stor del av marknaden för sjukförsäkring, diagnosförsäkring och premiebefrielseförsäkring.

Statistiken avser enbart sjukfall som pågått i mer än 90 dagar, då de flesta försäkringar har 90 dagars karenstid.

Studien visar att insjuknandefrekvensen bland kvinnor i åldern 25-29 år är 72% högre än bland män i samma åldersgrupp och att den är betydligt högre för kvinnor än för män i samtliga åldersgrupper.

Kvinnor mellan 30 och 59 år är sjuka något längre tid än män i samma åldersgrupper men bland 25-29 åringar är män sjuka något längre än kvinnor i samma åldersgrupp.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar