Rätt till försäkring, försäkringssekretess

Försäkringsbolaget kan inte neka någon att teckna en sakförsäkring till exempel hem-, villa- och bilförsäkring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det är bara om det finns särskilda skäl som bolaget kan vägra dig att teckna en försäkring, om du till exempel tidigare har begått bedrägeri mot bolaget eller att det finns en särskilt påtaglig risk att du skulle drabbas av skador.

När det gäller personförsäkring som sjuk-, liv- och barnförsäkring kan bolaget kräva att du fyller i en hälsodeklaration i samband med ansökan. Bolaget måste göra en individuell riskbedömning. Om försäkringen inte beviljas måste de motivera sitt beslut. Om du är missnöjd med bolagets beslut har du möjlighet att få saken prövad i domstol.

Försäkringssekretess

Försäkringsbolag har skyldighet att värna om sina kunders integritet. De får inte lämna ut uppgifter till andra om sina kunders ekonomiska eller andra personliga förhållanden som till exempel sjukdom.

Frågan om sekretess regleras i Försäkringsrörelselagen och genom försäkringsbolagens egna interna etiska regler. Finansinspektionen övervakar att bolagens etiska regler står i överensstämmelse med god försäkrings-standard.

Hantering av sjukjournaler

Försäkringsbolaget får bara hämta relevant information från läkare eller sjukhus. Det är bara de som arbetar med ett ärende på försäkringsbolaget som ska ha tillgång till journalerna. Dessutom ska materialet förvaras på ett säkert sätt. I försäkringsrörelselagen finns ett klart förbud mot att röja uppgifter om genetisk undersökning eller genetisk information som avser en enskild person.

Personuppgifter som finns tillgängliga hos försäkringsbolaget får inte lämnas ut till någon annan än försäkringstagaren. I vissa fall kan dock försäkringsbolaget vara skyldigt att enligt lag lämna ut uppgifter till myndigheter eller andra. Det kan till exempel handla om uppgifter till skattemyndigheten eller domstol.

Nya regler om samtycke

I samband med en ansökan eller en inträffad skada kan försäkringsbolaget begära att få ta del av hälsouppgifter. Försäkringsbolaget får inte begära samtycke redan i samband med en ansökan om försäkringen. Först måste försäkringsbolaget gå igenom ansökan och bedöma att det är nödvändigt att inhämta hälsouppgifter. Samtycket ska också vara begränsat till att gälla under prövningen av ansökan eller under regleringen av den aktuella skadan. Dessa regler ändrades 1 juli 2011 .

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar