Reallokering – återtag

Reallokering eller återtag av försäkringskapital innebär att försäkringsbolaget sänker värdet på din traditionellt förvaltade pensionsförsäkring.
 

Sparar du i en traditionellt förvaltad försäkring så är det försäkringsbolaget som bestämmer hur dina pengar ska placeras. Försäkringsbolaget placerar dina sparpengar i aktier, fastigheter, obligationer m m. och du får en garanti på ditt sparande. Garantin kan innebära att du kommer att få en viss avtalad pension eller att en del av sparkapitalet är garanterat.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Reallokering eller återtag av försäkringskapital innebär att försäkringsbolaget sänker värdet på din traditionellt förvaltade pensionsförsäkring.
 

Reallokering i traditionellt förvaltad försäkring

Avkastningen på tillgångarna fördelas ut till försäkringstagarna genom en återbäringsränta som bolaget bestämmer.

I goda tider är återbäringsräntan i allmänhet högre än den garanterade räntan. Men under en lågkonjunktur sjunker återbäringsräntan och kan under perioder vara lägre än den garanterade räntan.

Under en lågkonjunktur när värdet på alla tillgångar (t ex aktier och fastigheter) sjunker, kan det inträffa att försäkringsbolaget tidigare har fördelat ut mer till försäkringstagarna än vad tillgångarna nu är värda. Försäkringsbolaget har då en negativ kollektiv konsolidering.

Enligt Finansinspektionen, som har tillsyn över försäkringsbolagen, bör bolagen inte ha negativ konsolidering, dvs under 100, längre än 36 månader. Om ett bolag inte når upp till 100 inom tre år måste värdet på pensionsförsäkringarna skrivas ned – alltså reallokeras.

Sparar du i en fondförsäkring riskerar du inte att drabbas av en reallokering eftersom ditt försäkringskapital stiger och sjunker hela tiden i takt med de fonder som du har valt.
Har du en traditionellt förvaltad försäkring i ett vinstutdelande bolag riskerar du inte heller att drabbas av en reallokering, utan den risken finns bara om du sparar i ett så kallat ömsesidigt bolag, där allt överskott i försäkringsbolaget ska gå tillbaka till försäkringstagarna.

Reallokering – successiv eller som engångsåtgärd

En successiv reallokering är när försäkringsbolaget sänker återbäringsräntan så att den inte räcker för att täcka avgifter och avkastningsskatt – då urholkas ditt försäkringskapital.
Om bolaget reallokerar som en engångsåtgärd innebär det att försäkringsbolaget vid ett tillfälle sänker värdet på samtliga försäkringar för att spegla det verkliga värdet på de tillgångar som bolaget förvaltar alla försäkringstagares räkning.
När den kollektiva konsolideringen är återställd kan försäkringsbolagen höja återbäringsräntan igen.

Tillhör du dem som redan har börjat ta ut din pension märker du av reallokeringen genom att din pension sänks.

Vad är traditionellt förvaltad försäkring

En traditionellt förvaltad försäkring innebär att du är garanterad att få de premier du har betalat in plus en garanterad ränta minus avkastningsskatt och avgifter.

I vissa försäkringsbolag räknas ditt garanterade försäkringsbelopp upp med den garanterade räntan varje år.

Andra bolag garanterar att du får tillbaka inbetalade premier plus den garanterade årsräntan först när du fullföljt försäkringsavtalet, alltså när försäkringen ska betalas ut.

Sparar du i ett försäkringsbolag som ger garanti först vid utbetalningstillfället, kan ditt försäkringskapital bli lägre än det garanterade försäkringsbelopp vid en reallokering. Det är då inte heller säkert att du får med dig dina inbetalade premier och den garanterade räntan om du vill flytta ditt pensionskapital till ett annat försäkringsbolag under spartiden.

Årsbeskedet – en ögonblicksbild

I det årsbesked som försäkringsbolaget skickar ut en gång per år får du en ögonblicksbild av hur stort ditt försäkringskapital var vid senaste årsskiftet. Det totala försäkringskapitalet är ofta uppdelat i ett garanterat belopp och ett överskott. Överskottet är endast preliminärt fördelat och kan alltså tas tillbaka om det behövs för att återställa den kollektiva konsolideringen.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, 2017

Lämna en kommentar