Trafikskadades rätt till juridiskt ombud

Har du skadats vid en trafikolycka har du möjlighet att kostnadsfritt få ett juridiskt ombud redan under den tid försäkringsbolaget handlägger din skada. Denna rätt grundar sig på ett frivilligt åtagande från försäkringsbolagen och syftet är att skaderegleringen ska löpa smidigt och att du ska få stöd och hjälp att tillvarata dina intressen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Försäkringsbolagen är olika generösa med att bevilja kostnadsfri juridisk hjälp under handläggningstiden. Hos vissa bolag kan du själv avgöra om du vill företrädas av ett ombud medan andra bolag gör en prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vanligen har du rätt till ombud om skaderegleringen är komplicerad och då skadan är allvarlig och omfattande.

Om du inte kommer överens med försäkringsbolaget och en tvist uppstår har du alltid möjlighet att utnyttja rättskyddet i din motorfordons- eller hemförsäkring för att betala ombudets kostnader.

Nedan kan du se om det är du själv (A) eller försäkringsbolaget (B) som avgör om du har rätt till ombud under försäkringsbolaget handläggning av skadan.

A Du avgör själv B Försäkringsbolaget avgör
Dina Försäkringar Auro och WLI försäkringar (Codan forsikring)
Folksam Länsförsäkringar
If Moderna
SalusAnsvar
(Sv Konsumentförsäkringar)
Gjensidige Försäkring
  Trygg-Hansa
  Trafikförsäkringsföreningen
  Moderna Trygghetsförsäkringar

 

Vid B alternativet, då bolaget avgör om du har rätt till ombud, gör bolaget en individuell prövning. Vid denna prövning har bolagen sammanfattningsvis uppgivit att de beaktar följande:

Auro och övriga WLI försäkringar (Codan Forsikring A/S)
Den skadelidande har inte rätt att avgöra om denne vill anlita ett juridiskt ombud. Om det juridiska ombudets kostnader bara innebär en ökad skadekostnad utan någon påverkan på skadan i övrigt avslås önskemålet om juridiskt ombud. Om det juridiska ombudet kan göra någon skillnad i skadefallet godkänns det.

Länsförsäkringar
Vill ha en dialog med den skadade innan ombud beviljas. Små personskador kräver som regel inte ombud men om dialog med den skadade visar att behov finns i det enskilda fallet så beviljas ombud.

Moderna
Utgångspunkten är att alla personskadade har rätt till ombud i trafikärenden. Om det är frågan om väldigt okomplicerade skador kan Moderna ibland acceptera ett begränsat åtagande eller neka rätt till ombud om det är frågan om uppenbarligen banala skador med helt okomplicerade frågeställningar.

Gjensidige Försäkring
Ombud medges i ärenden där omständigheterna är av sådan natur att behov av ombud bedöms föreligga. Företrädesvis i de fall då skadan är av mer allvarlig art eller om ersättningsfrågan är särskilt komplicerad.

Trygg-Hansa
Om trafikskadan är av mer allvarlig natur eller ersättningsfrågorna är mer komplicerade eller avser större värden lämnas ersättning för ombuds arbete.

Trafikförsäkringsföreningen
Ingen absolut rätt till ombud. Ombud medges från fall till fall.

Moderna Trygghetsförsäkringar
Vid ett mer komplicerat personskadeärende kan ett juridiskt ombud vara till hjälp för skadelidande. Vid en lindrigare personskada, dvs då någon inkomstförlust etc inte är aktuell är det i de flesta fall inte nödvändigt med juridiskt ombud.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar