Skadestånd – halk- eller fallolycka

Om du halkar och skadar dig kan du ha rätt till skadestånd. För att du ska ha rätt till skadestånd krävs att den som ansvarar för till exempel sandning av den gångväg där du halkade har varit vårdslös.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vid halk- eller fallolycka

Fastighetsägare och kommuner har en skyldighet att ansvara för underhåll på den mark de äger. Har de brustit i sitt ansvar och du har skadats kan du ha rätt till ersättning för personskada. De måste ha varit vårdslösa för att du ska få ersättning, till exempel genom att inte ha sandat enligt sin underhållsplan, inte ha åtgärdat hål i marken, eller liknande.

Tänk på att du kan behöva visa att fastighetsägaren/kommunen varit vårdslös. Dokumentera gärna skadeplatsen med fotografier. Ta också namn och telefonnummer till eventuella vittnen.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Kostnader
I samband med skadetillfället kan du ha kostnader som ersätts. Det kan till exempel vara kostnader för medicin och sjukvård, resor till och från sjukhus och kostnader för kläder som skadades vid olyckstillfället. Försäkringsbolaget ersätter nödvändiga och skäliga kostnader som beror på skadan. Kostnaderna ska styrkas på något sätt, exempelvis med kvitton.

Om du skulle drabbas av bestående men (invaliditet) på grund av skadan och har merkostnader på grund av detta skall dessa ersättas. Det kan till exempel handla om kostnader för vård och mediciner och fördyrade levnadsomkostnader för att man inte längre klarar av snöskottning och fönsterputsning efter skadan.

Sveda och värk
En tid efter skadetillfället gör bolaget en bedömning av den normala läkningstiden för skadan. Den tiden kallas även akut sjuktid. Under den tiden har du rätt till en ersättning för sveda och värk. Ersättningen ska ge viss kompensation för lidande och obehag under läkningstiden. För att ersättning för sveda och värk ska lämnas krävs i allmänhet att du är sjukskriven. För barn och pensionärer får den akuta sjuktiden uppskattas.

Ersättningen för sveda och värk beror på typ av vård och vårdtidens längd. Om du vistas i hemmet är beloppet 2 300 kr per månad och vid sjukhusvistelse är beloppet oftast 3 900 kr per månad.

Cirka ett år efter skadetillfället
Försäkringsbolaget har ett utredningsansvar och ska kontakta dig för att ta reda på om du har kvarstående besvär som du anser beror på skador efter olyckan. Handläggaren kanske skickar dig en fullmakt för att kunna inhämta medicinska journaler. Bolaget kan anse att det är nödvändigt att begära in journaler både från skadetillfället och från tiden innan skadan för att kunna göra en bedömning av sambandet mellan dina kvarstående besvär och olyckan. Om det finns ett samband gör bolaget en bedömning av den medicinska invaliditetsgraden.

Invaliditetsintyg
För att kunna bedöma den medicinska invaliditetsgraden behövs ett invaliditetsintyg. Intyget ska skrivas av behandlande läkare och ska innehålla en fullständig beskrivning av skadan, annan sjukhistoria, läkarens objektiva fynd, den skadades subjektiva besvär och uttalande om prognos bland annat.

Läs igenom invaliditetsintyget innan försäkringsbolaget använder det för en bedömning av invaliditeten. Om du inte tycker att dina besvär beskrivs tillräckligt kan du skriva en egen redogörelse och skicka med inför invaliditetsbedömningen.

Bedömning av medicinsk invaliditet
Skaderegleraren tar journaler och invaliditetsintyg till en medicinsk rådgivare för en hjälp med bedömningen av den medicinska invaliditeten. Den medicinska rådgivaren går igenom hela materialet och gör därefter en bedömning av skadans invaliditetsgrad.

Lyte och men
Ersättning för lyte och men är en ersättning för personligt lidande och obehag under invaliditetstid, det vill säga under resten av livet. Ersättningen beräknas med hjälp av tabeller som tagits fram av Trafikskadenämnden och utbetalas som ett skattefritt engångsbelopp. Tabellerna anger ersättningens storlek beroende på den medicinska invaliditetsgraden och den skadades ålder.

Ärr
Om du har fått ärr i samband med skadan bedöms dessa också först cirka ett år efter skadetillfället. För att kunna bedöma ersättningen för ärr behöver försäkringsbolaget tydliga fotografier som visar ärrets utseende och placering. Försäkringsbolaget ersätter kostnaderna för fotografierna. Ersättningen för ärr beräknas med hjälp av en ärrtabell som tagits fram av Trafikskadenämnden och används av alla försäkringsbolag.

Inkomstförlust
Om du på grund av skadan blir sjukskriven och gör en inkomstförlust ska försäkringsbolaget ersätta förlusten. Ersättning för inkomstförlust ska betalas ut löpande.

Ansvarsförsäkringens personskadenämnd
Ansvarsförsäkringens personskadenämnd prövar skaderegleringsfrågor som rör ersättning för personskada när det handlar om en ansvarsförsäkring eller annan försäkring som inte är trafikförsäkring.

Prövning i Ansvarsförsäkringens personskadenämnd är obligatorisk om:

  • den medicinska invaliditetsgraden efter en skada bedöms vara 10 procent eller mer
  • ersättningen för inkomstförlust beräknas till lägst ett halvt basbelopp per år (basbeloppet i januari skadeåret)
  • det gäller ersättning för förlust av underhåll efter en avliden person
  • den skadade själv begär prövning av ärendet i Ansvarsförsäkringens personskadenämnd
  • omprövning av livränta eller engångsbelopp i vissa fall.

Om den skadade företräds av ett lämpligt ombud och man är överens i alla delar är bolaget inte skyldigt att skicka ärendet till nämnden.

Det är alltid försäkringsbolaget som sammanställer och skickar in ärendet till Ansvarsförsäkringens personskadenämnd.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar