Anmälan, ändring och överlåtelse av namn

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hur anmäler jag ett namn till Bolagsverket?

Tänk efter före

Det är viktigt att det företagsnamn (firma) du väljer går att skilja från andra företagsnamn, föreningar och varumärken. Namnet du väljer är bland annat företagets fasad utåt och ska underlätta för alla att hitta fram till just ditt företag. Tänk därför noga igenom de namn du föreslår innan du skickar in dem till Bolagsverket. Se övriga länkar till vänster.

Använd tjänsten Företagsregistrering.se

När du ska starta eller ändra en enskild firma, ett aktiebolag, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag kan du använda företagsregistrering.se. Du hittar information och kan göra en anmälan direkt om du har e-legitimation.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Du kan även använda tjänsten om du inte har e-legitimation, men då måste du skriva ut dokumenten, underteckna och sända in dem per post. Du kan även få tips och råd om hur en ansökan ska fyllas i och vilka dokument du måste skicka in.

Blanketter och information

Du kan även använda Bolagsverkets blanketter och informationsmaterial för att starta, ändra eller avveckla ett företag eller en förening.

Registreringsavgiften betalas samtidigt

Registreringsavgiften ska alltid betalas samtidigt som anmälan skickas in.

Om ett ärende inte registreras p.g.a. att det avskrivs eller avslås är registreringsavgiften förbrukad. Du kan i dessa fall överklaga Bolagsverkets slutliga beslut till Länsrätten i Västernorrlands län.

Registreringsavgiften återbetalas inte om du återkallar ditt ärende efter det att handläggningen har påbörjats.

Kontrollera om ditt ärende kommit in

Efter att du har skickat in din anmälan om att starta, ändra eller avveckla ett företag kan du använda en tjänst för att se om ditt ärende har kommit in till Bolagsverket. Du kan då söka på organisationsnummer, diarienummer eller ID-nummer. Observera att det kan ta någon dag innan ärendet syns här efter att du skickat in en anmälan. Detta beror på att all post efter öppning ska diarieföras och skannas för att kunna hanteras elektroniskt.

Ändring av företagsnamn

Om ett företag ändrar sitt namn ska det nya företagsnamnet anmälas till Bolagsverket för registrering. Vilka handlingar som ska skickas in till Bolags- verket skiljer sig åt beror på vilken företagsform som ändringen gäller.

För de vanligast förekommande företagsformerna gäller följande:

Aktiebolag
Bolagsstämman beslutar om ändringen av företagsnamnet. Förutom anmälan måste en ny bolagsordning skickas in samt ett bolagsstämmoprotokoll.

Handelsbolag och kommanditbolag
Bolagsmännen beslutar gemensamt och anmälan ska undertecknas av samtliga bolagsmän (även kommanditdelägare om sådan finns). Någon handling utöver anmälan ska inte skickas in.

Enskild näringsidkare
Den enskilde beslutar själv och skickar in anmälan.

Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening, kooperativ hyresrättsförening
Ändring av föreningens namn innebär en stadgeändring och därför måste till anmälan bifogas de nya stadgarna och föreningsstämmoprotokoll.

Ideell förening (som driver näringsverksamhet)
Protokoll eller annan handling som styrker beslutet ska bifogas anmälan.

Bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank, försäkringsaktiebolag, ömse- sidigt försäkringsbolag, bank- och försäkringsfilialer
En ändring av namnet innebär en ändring av bolagsordningen, reglementet eller stadgan vilket betyder att tillstånd krävs från Finansinspektionen.

Överlåtelse av företagsnamn

Ett företagsnamn kan överlåtas, men detta kan enbart ske i samband med överlåtelse av den rörelse för vilken namnet används. Om inget annat avtalats omfattar överlåtelsen av en rörelse som huvudregel även företagsnamnet. Det innebär att om inget särskilt nämns i ett köpeavtal, anses även namnet ha överlåtits till den nye ägaren. Från denna regel finns ett undantag som gäller handelsbolags, kommanditbolags och enskilda näringsidkares företagsnamn som innehåller överlåtarens eller bolagsmans efternamn – i dessa fall krävs att det uttryckligen framgår av avtalet att företagsnamnet ingår i överlåtelsen av rörelsen.

Om du vill registrera ett företagsnamn som du fått genom överlåtelse bör en vidimerad kopia på överlåtelsehandlingen lämnas in tillsammans med ditt ärende. Detta för att Bolagsverket lättare ska kunna godkänna registreringen av ditt namn.

Bolagsverket kan neka registrering

Bolagsverket kan i vissa situationer neka registrering trots att du övertagit företagsnamnet från en befintlig rörelse. Exempel på när detta kan bli aktuellt är om:

  • du ändrar det sökta namnet i förhållande till det namn du övertagit.
  • den verksamhet du övertagit bedrivits som handelsbolag eller av en enskild näringsidkare och du själv vill bedriva verksamheten i ett aktiebolag. Eftersom den övertagna rörelsen endast har skydd för namnet inom sitt län, görs en ny granskning i samband med att rörelsen övergår till aktiebolagsform eftersom aktiebolaget får ett rikstäckande skydd för sitt namn.
  • verksamheten utvidgas jämfört med den gamla rörelsen måste en ny granskning göras för den utökade verksamheten.
  • den överlåtna firman fortfarande är registrerad, måste denna avregistreras innan namnet kan registreras för ditt företag. Detta eftersom det inte får finnas två identiska firmor i samma register.
  • namnet kan anses vara vilseledande efter det att det övertagits av den nye innehavaren kan Bolagsverket säga nej till din registrering av det övertagna namnet.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar