Om företagsnamnet inte godkänns

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad händer om ditt företagsnamn inte godkänns?

Om Bolagsverket hittar ett hinder mot registrering av ditt förslag till företagsnamn, skickas ett meddelande (föreläggande) om detta. I meddelandet får du information om vad som hindrar att ditt namn kan bli godkänt. I meddelandet är en svarstid utsatt, vilket är den tid du har på dig att besvara meddelandet.

I ditt svar kan du lämna upplysningar eller argumentera för att ditt företagsnamn ska kunna registreras trots de hinder som framkommit. Om du tror att hindren är svåröverkomliga kan du istället lämna in nya namnförslag för en prövning om något av dessa kan registreras istället.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Det är viktigt att du besvarar förelägganden inom den utsatta svarstiden, annars riskerar du att din ansökan blir avskriven. Om ansökan avskrivs måste du skicka in en ny ansökan och betala ny avgift. Om du anser att Bolagsverket felaktigt avskrivit ditt ärende kan själva avskrivningsbeslutet överklagas till Länsrätten i Västernorrlands län.

Kan man överklaga Bolagsverkets beslut?

Ett föreläggande om att din ansökan stött på hinder är Bolagsverkets bedömning under handläggningen. Denna bedömning kan du argumentera emot i ett svar på det föreläggande du fått. Om Bolagsverket trots din argumentation anser att det finns hinder mot att godkänna ditt namn, kan du begära att Bolagsverket fattar ett slutligt beslut i ärendet. Ett slutligt beslut innebär att du får en skriftlig motivering till varför namnet inte kan godkännas och att Bolagsverket därmed avslutar handläggningen av ditt ärende. Det slutliga beslutet kan överklagas till Länsrätten i Västernorrlands län.

Eftersom Bolagsverket avslutar sin handläggning av ärendet i och med det slutliga beslutet kan du inte komma in med ytterligare namnförslag därefter. Vill du inte överklaga beslutet, eller om Länsrätten också kommer fram till att ditt namn inte kan registreras, innebär det att du måste skicka in ett nytt ärende, med ny avgift om du vill få något annat namnförslag prövat.

Olika typer av hinder

Beroende på vilka hinder som har framkommit, finns olika sätt att ändå försöka få ett namnförslag godkänt. Nedan följer några förslag på hur du kan göra för att försöka ändra ansökan så att den kan godkännas.

Saknar särskiljningsförmåga

Om hindret är att namnet saknar särskiljningsförmåga finns tre olika förslag på åtgärder:

 • tillägg
 • förändring
 • bevisa inarbetning.

Tillägg
Genom att lägga till exempelvis ditt namn, ett ortsnamn, ett fantasiord eller en bokstavs- eller sifferkombination kan ditt förslag som helhet bli tillräckligt särskiljande för att kunna registreras.

 • Exempel: Firman PSK AB saknar särskiljningsförmåga. Genom ett tillägg av ortsnamn blir namnet PSK i Stockholm AB särskiljande.
 • Firman Bilverkstad Handelsbolag saknar särskiljningsförmåga. Genom tillägg av ett förnamn blir namnet Markus Bilverkstad särskiljande.

Tänk på att

 • det nya förslaget med tillägg kommer att granskas för att kontrollera att det inte finns något annat hinder
 • det skydd du får mot att någon annan använder ett liknande namn avser i regel företagsnamnet i sin helhet, inte delarna var för sig.

Förändring
Det är ett vanligt önskemål bland företagare att företagsnamnet ska antyda vad företaget arbetar med. En möjlighet är då att förändra ett beskrivande ord på så sätt att man förstår vilket verksamhetsområdet är, men utan att ordet blir en direkt beskrivning av verksamheten.

 • Exempel: Firman Golvexperten AB har fått anmärkning att firman saknar särskiljningsförmåga. Genom att förändra förslaget till Golvex AB kan namnet göras särskiljande.

Tänk på att

 • det justerade förslaget kommer att granskas för att kontrollera att det inte finns något annat hinder
 • företagsnamn som antyder vilken verksamhet som bedrivs får i regel ett svagare skydd mot att någon annan använder ett liknande namn.

Inarbetning
Vid bedömningen av om ett företagsnamn har särskiljningsförmåga tas hänsyn till den tid och omfattning som namnet använts. Det innebär att om en namn som inte är särskiljande använts som namn på företaget under en längre tid, kan detta vara något som gör att namnet kan godkännas.

Tänk på att

 • För att ett namn som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga ska anses inarbetat krävs i regel att namnet använts under en lång tid. Det krävs därför ofta en omfattande skriftlig bevisning för att visa att namnet är tillräckligt inarbetat.

Förväxlingsbart med annans firma eller varumärke

Om hindret är att företagsnamnet är förväxlingsbart med annans firma eller varumärke finns fyra förslag till åtgärd:

 • medgivande
 • ändring av verksamheten
 • justering av namnförslaget
 • gallring

Medgivande
Om innehavaren av den hindrande rättigheten lämnar sitt medgivande till att du registrerar ditt företagsnamn kan namnet registreras.

Tips:

 • För ytterligare information om vilka krav som ställs på ett Medgivande

Ändring av verksamheten
Det är vanligt att man i verksamhetsbeskrivningen tar med beskrivningar som är generella och omfattande för att få ett så brett skydd som möjligt. Om din ansökan kolliderar med någon annans rättighet inom ett område som omfattas av din ansökan, men som ditt företag inte kommer att ägna sig åt, kan det vara möjligt att komma förbi hindret genom att stryka eller precisera delar av din verksamhetsbeskrivning.

Tänk på att

 • det är viktigt att företagets aktuella verksamhet framgår av din ansökan. Om du tar bort delar ur verksamheten för att komma förbi en hindrande rättighet, men ändå använder ditt namn inom det verksamhetsområdet finns risk att du genom användningen begår firma- eller varumärkesintrång.

Justering av namnförslaget
Bedömningen av om två kännetecken är förväxlingsbara utgår från hur lika kännetecknen är i sin helhet. Genom att lägga till eller ta bort delar ur ditt företagsnamn kan det därför ibland vara möjligt att komma förbi en hindrande rättighet. Detta är dock inte möjligt i alla fall. Om ditt namn innehåller ett dominerande ord och den delen kolliderar med någon annans rättighet, hjälper det oftast inte att lägga till något till ditt namnförslag. Detta eftersom starka dominanter i normalfallet anses förväxlingsbara även om rättigheterna innehåller ytterligare ord utöver den gemensamma dominanten.

Tänk på att

 • det nya förslaget kommer att granskas för att kontrollera att det inte finns något annat hinder.
 • den ensamrätt du får genom registreringen omfattar företagsnamnet i sin helhet. Om du i den praktiska användningen använder en förkortad form av namnet, eller lägger till något som du inte registrerat, ökar risken för att du ska kollidera med någon annans rättighet.

Gallring
Om du fått ett handelsbolags, kommanditbolags eller enskild näringsidkares företagsnamn som hinder mot din ansökan finns i vissa fall möjlighet att komma förbi hindret genom att begära gallring i handelsregistret. I två fall kan det vara möjligt att genomföra gallring:

 1. Det hindrande företaget har inte kommit in med någon form av anmälan till registret inom de tio senaste åren.
 2. Det hindrande företaget är ett handels- eller kommanditbolag som sedan minst ett år tillbaka består av mindre än två bolagsmän.

Tänk på att

 • du kan begära gallring direkt av din handläggare. Efter kontroll av att förutsättningarna för gallring finns, skickar Bolagsverket ett meddelande om gallring till företagets registrerade adress. Om företaget inte inom två månader svarat att de vill att registreringen ska kvarstå kan företaget avregistreras. Det dröjer sedan ytterligare två månader innan beslutet om gallring har vunnit laga kraft. I praktiken dröjer det alltså minst fyra månader till dess att det bortgallrade företagsnamnet inte längre utgör något hinder mot din ansökan.


Ägnat att uppfattas som annans släktnamn

Om hindret är att företagsnamnet är ägnat att uppfattas som annans släktnamn finns tre förslag till åtgärd:

 • visa behörighet
 • lämna upplysningar
 • medgivande.

Visa behörighet
För att få ta in ett släktnamn i företagsnamnet måste någon i företaget bära namnet. I normalfallet kan handläggaren hos Bolagsverket själv kontrollera detta då information om företagets företrädare framgår t.ex. av röstlängden och styrelsesammansättningen. Om du på annat sätt anser att det finns behörighet till släktnamnet bör du själv visa detta för en riktig bedömning av släktnamnshindret.

Lämna upplysningar
Om du anser att släktnamnsordet har en betydelse som gör att det inte i första hand ska uppfattas som ett släktnamn kan du lämna upplysningar om detta för en förnyad prövning av släktnamnshindret. Det kan till exempel vara fråga om ett ord som är känt inom företagets bransch eller som även är namn på ett större ort.

Medgivande
Om samtliga släktnamnsbärare lämnar sina medgivanden till att du registrerar ditt företagsnamn kan namnet registreras.

Tips:

 • För ytterligare information om vilka krav som ställs på ett Medgivande.

Vilseledande

Om hindret är att ditt föreslagna företagsnamn är vilseledande finns två förslag på åtgärd:

 • lämna upplysningar
 • ändring av verksamheten.

Lämna upplysningar
Om ditt namnförslag ansetts vilseledande kan detta hinder vara möjligt att undanröja genom att du lämnar förklarande upplysningar.

Exempel:

 • Fastighetsförvaltaren i Skara AB kan anses geografiskt vilseledande om bolaget har adress och säte i Göteborg. Efter en förklaring om att verksamheten ska bedrivas både i Göteborg och Skara anses namnet inte längre vilseledande.

Tänk på att

 • det är viktigt att de upplysningar som lämnas stämmer med de verkliga förhållandena. Användning av en vilseledande firma kan förbjudas av domstol.

Ändring av verksamheten
Om ditt företagsnamn antyder att du ska vara verksam inom en viss bransch måste detta även framgå av verksamhetsbeskrivningen. Till exempel måste ett företag vars namn innehåller ordet restaurang, bedriva någon form av matservering.

Identiska företagsnamn finns i samma register

Ett hinder för att ditt företagsnamn ska kunna godkännas kan vara att en identisk firma finns i samma register. Du kan då göra ett tillägg till ditt företagsnamn.

Tillägg
Genom att göra ett tillägg till ditt namn kan du kan komma förbi hindret.

Exempel:

 • Du har sökt Bogax Handelsbolag och fått hinder på ett Bogax Kommanditbolag i samma län, men med annan verksamhet. Genom att justera ditt förslag till Bogax Bygg Handelsbolag blir namnen inte längre identiska och förutsatt att det inte finns något annat hinder kan Bogax Bygg Handelsbolag godkännas.

Tänk på att

 • det nya förslaget med tillägg kommer att granskas för att kontrollera att det inte finns något annat hinder.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar