Bolagsordning, exempel privat aktiebolag

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Exempel på bolagsordning i ett privat aktiebolag

Organisationsnummer 556123-4567

§ 1. Firma
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Munkedals Finsnickeri AB.

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Munkedals kommun.

§ 3. Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva tillverkning och försäljning av finsnickeri såsom möbler, dörrar och fönster samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 1 000 st och högst 4 000 st.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst en och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelse- suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma (årsstämma) ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman (årsstämman).

§ 9. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman (årsstämman).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman (årsstämman) blivit behörigen
sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman (årsstämman) enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (0101–1231).

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar