Styrelsen och verkställande direktören

Styrelsen och verkställande direktören leder företagets verksamhet. Deras ansvar är omfattande.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Följande material från Bolagsverket.

Styrelsens ansvar

Styrelsens uppgifter varierar beroende på bolagets storlek och om någon VD är utsedd. Är en VD utsedd ansvarar denne för den löpande förvaltningen. Styrelsen beslutar om vem som ska företräda företaget (firmateckning) och kallar aktieägarna till bolagsstämma.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Har styrelsen utsett en VD eller andra organ (t.ex. ett arbetsutskott eller en kommitté), ska styrelsen utforma instruktioner för arbetsfördelningen. Styrelsen ska även fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Behöver arbetet i styrelsen delas upp, ska arbetsordningen visa hur fördelningen är gjord. I arbetsordningen ska också framgå hur ofta man ska ha sammanträden och om styrelse- suppleanterna ska delta i dessa. Bolag där styrelsen endast har en styrelse- ledamot, behöver inte upprätta en arbetsordning. Arbetsordningen ska inte skickas in till Bolagsverket.

Styrelsen ansvarar för att skatter betalas in i tid och att årsredovisningar upprättas och lämnas in till Bolagsverket. Styrelsen ska också anmäla ändringar i företaget. Styrelsens ansvar är omfattande och ledamöterna kan i vissa fall bli personligt ansvariga för bolagets skulder.

Firmateckningen

Om ingen särskild firmateckning anmäls kommer firman att tecknas av styrelsen. Då ska mer än hälften av styrelsens ledamöter gemensamt underteckna exempelvis lånehandlingar och avtal.

Styrelseledamöterna

Styrelsen i ett aktiebolag ska bestå av minst tre ledamöter. Om bolaget är ett privat aktiebolag, kan styrelsen bestå av endast en eller två ledamöter med minst en suppleant.

Styrelsens ledamöter väljs i regel fram till slutet av nästa årsstämma. Den tid styrelsen väljs på kallas för en mandatperiod och är maximalt fyra räkenskapsår. En styrelse kan naturligtvis bli omvald för en ny mandatperiod.

Om de ordinarie ledamöterna inte kan fullfölja sina uppgifter, är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.

Behörigheten

Den nya aktiebolagslagen medför att en ändring i en styrelses sammansättning beslutad från och med 1 januari 2006 och framåt får verkan tidigast från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till Bolagsverket, eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på. Motsvarande gäller för VD och särskilda firmatecknare.

De nya reglerna innebär att det blir särskilt vikigt för styrelseledamöter och verkställande direktörer att omgående se till att anmälningar om registrering av sådana funktionärers tillträden och avgångar kommer in till Bolagsverket. Detta eftersom styrelsen tidigast vid tidpunkten när anmälan har kommit in till Bolagsverket med giltig verkan kan företräda bolaget. Fram till dess är det den gamla och avgående styrelsen som är behörig att företräda bolaget.

Styrelseordföranden

Om styrelsen består av mer än en ledamot, ska styrelsen bland sina ledamöter alltid utse en ordförande. Denne ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen utför sina arbetsuppgifter. Styrelseordföranden ska anmälas till Bolagsverket.

Verkställande direktören

Det är styrelsen som utser verkställande direktören. I bolag som är publika, ska styrelsen alltid utse en VD. I dessa bolag får VD och styrelseordförande inte vara samma person. I privata bolag får styrelsen utse en VD om styrelsen så önskar.

Arbetstagarrepresentanterna

De anställda i ett aktiebolag kan, om villkoren i lagen om styrelserepresentation för de privatanställda är uppfyllda, få representeras i styrelsen. Dessa ledamöter kallas arbetstagarrepresentanter. De ingår i det totala antalet styrelseledamöter som vid varje tid finns i bolaget, men de räknas inte in i antalet ledamöter som ska finnas enligt bolagsordningen. Det beror på att det inte är bolagsstämman, utan den lokala arbetstagarorganisationen, som utser arbetstagarrepresentanter och bestämmer tiden för deras uppdrag. Deras ansvar är lika med övriga styrelseledamöters.

Bosättning

Stiftarna, VD, minst hälften av styrelseledamöterna, minst hälften av styrelsesuppleanterna och minst en av de särskilda firmatecknarna ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. EES består för närvarande av EU:s medlemsstater, Gibraltar, Island, Liechtenstein och Norge. Uppfylls inte dessa krav, kan bolaget ansöka om dispens hos Bolagsverket.

Information om dispens från aktiebolagslagens krav på bosättning finns i informationsblad 829 n som finns på Bolagsverkets webbplats.

En särskild delgivningsmottagare

Om bolaget inte har någon i Sverige bosatt behörig ställföreträdare, ska styrelsen ge en fullmakt till en person som är bosatt i Sverige att ta emot delgivning för bolaget. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är under 18 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Den särskilda delgivningsmottagaren ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar