Revisor och lekmannarevisor

Endast godkända revisorer, godkända revisorer som avlagt revisorsexamen, auktoriserade revisorer och (av Revisorsnämnden) registrerade revisionsbolag får revidera aktiebolag. Vid sidan av bolagets revisorer kan s.k. lekmannarevisorer utses.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Följande material från Bolagsverket.

Revisorns arbetsuppgifter

Revisorn ska granska företagets redovisning och styrelsens skötsel av företaget. Revisorn får aldrig sköta företagets räkenskaper. Han eller hon har dessutom en skyldighet att anmäla vissa brott som upptäcks vid granskningen av räkenskaperna.

Vem kan vara revisor

Endast den revisor som är auktoriserad eller godkänd får revidera aktiebolag. Bolagsstämman kan utse en eller flera revisorer och eventuella revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. I sådana fall ska en huvudansvarig för revisionen utses av revisionsbolaget. Både revisionsbolaget och den huvudansvarige ska anmälas för registrering.

Den som är i konkurs eller som har förvaltare, enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, kan inte vara revisor. En revisor får inte ha näringsförbud och inte heller vara förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet.

Revisorns mandattid

Revisorns mandattid är numera alltid fyra år.

Högre krav på revisorn i särskilda fall

Vissa större bolag måste ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt revisorsexamen – en godkänd revisor räcker alltså inte. För mer information, se 9 kap. 13 § ABL.

Lekmannarevisorer (allmänna granskare)

Det finns en möjlighet att, vid sidan av bolagets revisor, utse en annan typ av funktionärer – lekmannarevisorer. Dessa ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorer är vanliga i kommunalt ägda bolag. Lekmannarevisorer väljs av bolagsstämman eller på annat sätt enligt bolagsordningen och ska anmälas för registrering till Bolagsverket.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport ska inte skickas in till Bolagsverket. Reglerna om lekmannarevisorer finns i 10 kap. ABL.

Förtida avgång för revisor

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid om revisorn, eller den som har utsett revisorn, anmäler att uppdraget ska upphöra. Anmälan ska göras till styrelsen. Om en revisor som inte är vald på en bolagsstämma (en lekmannarevisor) vill avgå, ska han även anmäla det till den som har utsett honom. Revisorn ska sedan genast anmäla sin avgång till Bolagsverket och lämna en kopia av anmälan till bolagets styrelse. Revisorn ska i anmälan lämna en redogörelse för vad han har utfört under den del av det löpande räkenskapsåret som uppdraget har omfattat. Redogörelsen ska ha samma omfattning som en revisions- berättelse.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar