Bolagsordningens innehåll i privata aktiebolag

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Bolagsordningens innehåll

§ 1. Företagets namn
Ordet aktiebolag skrivs ut helt eller förkortas till AB.

§ 2. Styrelsens säte
Här anges den kommun där styrelsen har sitt säte. Det är också där företaget svarar vid domstol.

§ 3. Företagets verksamhet
Beskriv den så noggrant som möjligt (precisera). Det blir då lättare att få ett bra namnskydd för bolaget. Styrelsen får också klara gränser inom vilka branscher bolaget ska arbeta.

§ 4. Aktiekapital
Ange aktiekapitalet exakt till det registrerade aktiekapitalet eller ange det lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet (aktiekapitalgränserna).

Att man kan ange gränser för aktiekapitalet beror på att man ska kunna öka eller minska aktiekapitalet inom gränserna utan att ändra bolagsordningen. Minimikapitalet får inte vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet.

§ 5. Antal aktier
Bolagsordningen ska ange antalet aktier eller lägsta och högsta antalet aktier.

§ 6. Styrelseledamöter
Ange exakt antal eller det lägsta respektive högsta antal styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter, om sådana ska finnas.

Grundregeln är att styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter. I privata aktiebolag kan styrelsen bestå av en till två ledamöter, men då måste minst en suppleant utses.

§ 7. Revisorer
Ange exakt antal eller det lägsta och högsta antalet revisorer (och revisor- suppleanter, om sådana ska finnas).

§ 8. Kallelse till bolagsstämma (årsstämma)
Kallelse till ordinarie och sådana extra bolagsstämmor där bolagsordningen ska ändras, måste ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. I bolagsordningen ska det framgå sättet, men inte tiden, för kallelse till bolagsstämma. Kallelsen ska innehålla ett förslag till dagordning.

Privata aktiebolag kan i bolagsordningen bestämma att kallelse till alla slags bolagsstämmor ska göras senast två veckor före bolagsstämman.

Publika aktiebolag måste alltid kalla till bolagsstämma genom en annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i en rikstäckande namngiven dagstidning. Ytterligare kallelsesätt kan anges i bolagsordningen.

§ 9. Årsstämma
Vilka ärenden som ska förekomma på årsstämman behöver inte längre anges, men det kan vara en fördel att ändå ta in dessa i bolagsordningen.

§ 10. Bolagets räkenskapsår

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar