F-skatt

Den som bedriver näringsverksamhet ska själv betala in sin preliminär- skatt och sina socialavgifter.Som anställd är det arbetsgivaren som gör detta och den anställde har en A-skattsedel. När du startar en enskild firma eller ett handelsbolag/kommanditbolag måste du ansöka om att få en F-skattsedel genom att fylla i en blankett som heter "Skatte- och avgiftsanmälan" och lämna den till det lokala skattekontoret (numera kallat Skatteverket). F:et står för Företagare. För att kunna få en F-skattsedel finns vissa krav.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kraven för att få F-skatt

Det som krävs för att du ska kunna få en F-skattsedel är följande

  • bedriver näringsverksamhet
  • har för avsikt att bedriva näringsverksamhet
  • att du lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter

Lättare att få F-skattsedel

Från och med årsskiftet 2009 har det blivit lättare att få F-skattsedel. Det räcker med att ha endast en eller ett fåtal uppdragsgivare för att uppfylla F-skattkravet.

De nya reglerna innebär att en företagare som startar sin näringsverksamhet med den tidigare arbetsgivaren som första uppdragsgivare kan bedömas som självständig näringsidkare och därmed tilldelas F-skattsedel.

Den som bara jobbar kvar på sitt jobb som förut räknas inte som näringsidkare. Man kan ha sin gamla arbetsgivare som kund men då krävs det att det uppdrag man har är tidsbegränsat och avser en viss arbetsuppgift.

Även den som hyr ut sig själv för kortare uppdrag till olika uppdragsgivare vid tillfälliga arbetstoppar kan få F-skattsedel.

Vad är då Näringsverksamhet

Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkes- mässigt och självständigt.

Det yrkesmässiga innebär att verksamheten ska bedrivas varaktigt och med ett vinstsyfte.

Det självständiga kriteriet har stor betydelse eftersom det här bedöms om inkomsten ska hänföras till tjänst eller till näringsverksamhet. För att se om självständighetskravet är uppfyllt tittar Skatteverket på följande kriterier:

  • hur många kunder företaget har
  • att du har valfrihet när det gäller arbetstiden
  • att om du åtar dig uppdrag håller dig med egna verktyg och redskap
  • att uppdraget utförs under en begränsad tid eller avser en viss bestämd arbetsuppgift
  • att det avtalats ett fast pris där både material och arbete ingår
  • att företaget har egna lokaler

Utifrån dessa och även andra kriterier gör Skatteverket en samlad bedömning om inkomsten ska hänföras till tjänst eller till näringsverksamhet.

Har du som företagare inte ett vinstsyfte kan verksamheten klassas som hobby och beskattas då i inkomstslaget tjänst. Kriteriet varaktigheten utgör gränsen gentemot inkomstslaget kapital vilket innebär att företaget till exempel kan beskatta realisationsvinsten från försäljningen av någon slags anläggnings- tillgång i inkomstslaget kapital.

F-skatt

Ansökan om F-skatt ska göras av samtliga företag som driver näringsverksam- het. Den preliminära F-skatten räknas fram efter det att du fyllt i och skickat in Skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket. I den preliminära F-skatten ingår kommunalskatt, statlig inkomstskatt och egenavgifter. Om du valt att redovisa momsen en gång om året ingår även den i den preliminära F-skatten.

Du som har e-legitimation kan ansöka om att bli godkänd för F-skatt via Skatteverkets e-tjänst på företagarsajten www.verksamt.se. Logga in med din e-legitimation på Mina sidor.

Eftersom den som har F-skatt själv betalar sin preliminärskatt och sina social- avgifter ska utbetalaren (kunden) inte göra skatteavdrag eller betala socialavgifter.

Var noga med att tala om att du har F-skatt. Gör det på fakturan, i anbudsupp- handlingen, den lämnade offerten eller i avtalet. Om handlingarna innehåller parternas namn och adress samt betalningsmottagarens person- eller organisationsnummer är det tillräckligt för att utbetalaren (kunden) inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter.

Be alltid en ny samarbetspartner visa sitt F-skattebevis innan ert samarbete inleds. Ha alltid en klausul i samarbetsavtalet där det klart och tydligt framgår att båda parter ska inneha en F-skattsedel.

När du ansöker om F-skatt får du både en F-skattsedel och ett F-skattebevis som du kan visa för uppdragsgivare.(se bild längst ned på sidan)

Både F-skatt och A-skatt

FA-skattsedel

Många gånger börjar livet som näringsidkare med att företaget startas upp vid sidan om den vanliga anställningen. Det innebär att både F-skatt och A-skatt betalas samtidigt. Du får då en F-skattsedel med villkor d.v.s. FA-skattsedel där villkoret innebär att du endast får använda F-skattsedeln i din näringsverksamhet.

Har du både F- och A-skatt måste du meddela uppdragsgivaren skriftligt när du använder F-skattsedeln.

Då du startar upp ett företag och får ett s.k. ”starta eget bidrag” får du normalt också en FA-skattsedel eftersom ditt bidrag skall A-skattas.

Särskild A-skatt

Delägarna i ett Handelsbolag kan inte få F-skattsedel utan ska ansöka om särskild A-skatt om de endast har inkomst från sitt HB. Har de däremot inkomster från annan näringsverksamhet kan de ansöka om en personlig F-skattsedel.

Källa:
Ovanstående text är sammanfattad utifrån Skatteverkets informationsmaterial.

Läs mer om F-skatt för företagare på Skatteverkets hemsida.

 

Lämna en kommentar